2016 - Today (NLD)

Myanmar Law Center


   

2017-07-21 - တရားခံလွှဲပြောင်းရေးဥပဒေ

တရားခံလွှဲပြောင်းရေးဥပဒေ

(၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၆။)

၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလပြည့်ကျော် ၁၃ ရက်

(၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်)

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း(၁)

အမည်၊ သက်ဆိုင်ခြင်းနှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်

၁။ ဤဥပဒေကို တရားခံလွှဲပြောင်းရေးဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။ ဤဥပဒေသည် နိုင်ငံတော်နှင့် တရားခံလွှဲပြောင်းရေးဆိုင်ရာ နှစ်နိုင်ငံသဘောတူစာချူပ်ချူပ်ဆိုထားသည့် နိုင်ငံနှင့် ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတော်ကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်သောတရားခံလွှဲပြောင်းရေးကိစ္စနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဒေသဆိုင်ရာ သဘောတူစာချူပ်ဝင်နိုင်နှင့်ဖြစ်စေ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းဝင်နိုင်ငံနှင့်ဖြစ်စေ၊ ယင်းစာချူပ်မရှိစေကာမူ တရားခံလွှဲပြောင်းရေးကို တောင်းဆိုသည့် နိုင်ငံနှင့်အပြန်အလှန် သဘောတူညီချက်ရရှိပြီးနောက် ယင်းနိုင်ငံနှင့် ဖြစ်စေ တရားခံလွှဲပြောင်းရေးနှင့်သက်ဆိုင်စေရမည်။

၃။ ဤဥပဒေတွင် ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည်-

( က) နိုင်ငံတော် ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ကို ဆိုသည်။

( ခ ) အစိုးရအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကိုဆိုသည်။

( ဂ ) တရားခံလွှဲပြောင်းရေး ဆိုသည်မှာ တောင်းဆိုသည့်နိုင်ငံ၏ စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့် ပိုင်နက်နယ်မြေအတွင်း တရားခံလဲွှပြောင်းပေးနိုင်သည့် ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ပြီး အခြားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွင်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသူကိုဖြစ်စေ၊ ဖမ်းဆီးထားခြင်း ခံရသူကိုဖြစ်စေ၊ တရားစွဲဆိုခြင်းခံရသူကိုဖြစ်စေတောင်းဆိုသည့်နိုင်ငံက ထိုသူအပေါ် ယင်းပြစ်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုရန်၊ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ရန် သို့မဟုတ် ပြစ်ဒဏ်အတည်ပြုရန် တောင်းဆိုသည့်အခါ လွှဲပြောင်းပေးခြင်းကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် နိုင်ငံတော်ထံသို့ အခြားနိုင်ငံတစ်ခုက တရားခံလွှဲပြောင်းရန် တောင်းဆို ခြင်းနှင့် နိုင်ငံတော်က အခြားနိုင်ငံတစ်ခုသို့ တရားခံလွှဲပြောင်းပေးရန် တောင်းဆိုခြင်းတို့ပါဝင်သည်။

(ဃ) တရားခံလွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည့်ပြစ်မှု ဆိုသည်မှာ တရားခံလွှဲပြောင်းရေးတောင်းဆိုသည့်အချိန်တွင် နိုင်ငံတော်၏ တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရလည်းကောင်း၊ တောင်းဆိုသည့် နိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရလည်းကောင်း ထောင်ဒဏ်နှစ်နှစ်နှင့်အထက်ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်နိုင်သော ပြစ်မှုကိုဆိုသည်။

( င ) ခုံအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ တရားခံလွှဲပြောင်းရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တောင်းဆိုခြင်းခံရသူ၏ ခုခံ ချေပခွင့်ကို ကြားနာရန်အလို့ငှာ ဤဥပဒေနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့ကိုဆိုသည်။

( စ ) တောင်းဆိုခြင်းခံရသူ ဆိုသည်မှာ တောင်းဆိုသည့် နိုင်ငံက ယင်းနိုင်ငံသို့ တရားခံလွှဲပြောင်းပေးရန် သို့မဟုတ် ယင်းရည်ရွယ်ချက်အရ ဖမ်းဆီးချူပ်နှောင်ရန် တောင်းဆိုခြင်းခံရသူဆိုသည်။

(ဆ) တောင်းဆိုသည့်နိုင်ငံ ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ တောင်းဆိုခြင်းခံရသူအား လွှဲပြောင်းပေးရန် သို့မဟုတ် ယင်းရည်ရွယ်ချက်အရ ဖမ်းဆီးချူပ်နှောင်ရန် တောင်းဆိုသောနိုင်ငံကိုဆိုသည်။

( ဇ ) လွှဲပြောင်းပေးခြင်းခံရသူ ဆိုသည်မှာ လွှဲပြောင်းပေးသောနိုင်ငံမှ တောင်းဆိုသော နိုင်ငံသို့လွှဲပြောင်းပေးခြင်းခံရသူကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်၌ အခြားနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံ တရားခံလွှဲပြောင်းရေးဆောင်ရွက်ရာတွင် နိုင်ငံတော်၏ ပိုင်နက်နယ်မြေကို ဖြတ်သန်းရသည့်အခြေအနေဖြစ်ပေါ်ပါက ယင်းလွှဲပြောင်းပေးခြင်းခံရသူလည်းပါဝင်သည်။

( ဈ ) လွှဲပြောင်းပေးသောနိုင်ငံ ဆိုသည်မှာ တောင်းဆိုခြင်းခံရသူအား တောင်းဆိုသည့် နိုင်ငံသို့ တရားခံလွှဲပြောင်းပေးသည့် နိုင်ငံကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်၌ အခြားနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံ တရားခံလွှဲပြောင်းရေးဆောင်ရွက်ရာတွင် နိုင်ငံတော်၏ပိုင်နက်နယ်မြေကို ဖြတ်သန်းရသည့်အခြေအနေဖြစ်ပေါ်ပါက ယင်းတရားခံကို လွှဲပြောင်းပေးသော နိုင်ငံလည်း ပါဝင်သည်။ 

(ည) တရားခံလွှဲပြောင်းရေးစာချူပ်ဆိုသည်မှာ တရားခံလွှဲပြောင်းပေးရန် နိုင်ငံတော်နှင့် အခြားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချူပ်ဆိုသည့် စာချူပ် သို့မဟုတ် နိုင်ငံတော်နှင့် ယင်းအခြားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတို့ စာချူပ်ဝင်များအဖြစ် ပါဝင်သည့် နိုင်ငံများအကြား ချူပ်ဆိုထားသည့်စာချူပ်ကို ဆိုသည်။

အခန်း(၂)

ရည်ရွယ်ချက်

၄။ ဤဥပဒေ၏ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

( က) နိုင်ငံတော်က ပါဝင်ချူပ်ဆိုသော တရားခံလွှဲပြောင်းရေး စာချူပ်များအရဖြစ်စေ၊ တရားခံလွှဲပြောင်းရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သဘောတူစာချူပ်များအရဖြစ်စေ၊ တရားခံ လွှဲပြောင်းရေးကို တောင်းဆိုသည့်နိုင်ငံနှင့် အပြန်အလှန်သဘောတူညီချက်အရဖြစ်စေ တရားခံလွှဲပြောင်းရေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊

( ခ ) နိုင်ငံဖြတ်ကျော်မှုခင်းများကို ထိရောက်စွာ တိုက်ဖျက်နိုင်ရန်နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊

( ဂ ) နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားများ၏ အခွင့်အရေးများနှင့်အကျိုးစီးပွားများကို ဥပဒေနှင့်အညီ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်။

အခန်း(၃)

တရားခံလွှဲပြောင်းရေးဆိုင်ရာ အခြေခံမူများ

၅။ တောင်းဆိုသည့်နိုင်ငံက နိုင်ငံတော်သို့ တရားခံလွှဲပြောင်းပေးရန် တောင်းဆိုချက်သည် အောက်ပါအခြေခံမူများနှင့် ကိုက်ညီရမည်-

(က) တောင်းဆိုခြင်းခံရသူ ကျူးလွန်သည့်ပြစ်မှုသည် နိုင်ငံတော်နှင့် တောင်းဆိုသည့် နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပဒေများတွင် ထောင်ဒဏ်နှစ်နှစ်နှင့်အထက် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်သည့် ပြစ်မှုအဖြစ် သတ်မှတ် ပြဋ္ဌာန်းထားခြင်း၊

( ခ ) တောင်းဆိုခြင်းခံရသူသည် အခြားပြစ်မှုတစ်ရပ်အတွက် ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံရပြီး ဖြစ်ပါက ထိုထောင်ဒဏ်ကို ကျခံပြီးဖြစ်ခြင်း။

၆။ နိုင်ငံတော်သည် အောက်ပါအခြေအနေတစ်ရပ်ရပ်တွင် တရားခံလွှဲပြောင်းရေးတောင်းဆိုချက်ကို ငြင်းပယ်နိုင်သည် -

( က) တောင်းဆိုခြင်းခံရသူသည် နိုင်ငံတော်၏တည်ဆဲဥပဒေအရ နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊

( ခ ) တရားခံလွှဲပြောင်းပေးရန် တောင်းဆိုခြင်းပြုသည့် ပြစ်မှုသည် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်အရ အရေးယူမည့် ပြစ်မှုဖြစ်ခြင်း၊

( ဂ ) တောင်းဆိုခြင်းခံရသူအပေါ် တောင်းဆိုခြင်းပြုသည့် ပြစ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ၏ တရားရုံးတစ်ခုခုက အပြီးသတ်စီရင်ချက် ချမှတ်ခဲ့ပြီး ထိုသူအပေါ် ပြစ်ဒဏ် အတည်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် ယင်းပြစ်ဒဏ်မှ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ရရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ခြင်း၊

(ဃ) တရားခံလွှဲပြောင်းပေးရန် တောင်းဆိုခြင်းသည် တောင်းဆိုခြင်းခံရသူ၏ လူမျိုး၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ နိုင်ငံသား ဖြစ်မှု၊ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ထင်မြင်ယူဆချက်ကြောင့် ယင်းကို တရားစွဲအရေးယူရန် သို့မဟုတ်အပြစ်ပေးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပြုလုပ်သည်ဟု ယုံကြည်ရန် အကြောင်းရှိခြင်း၊

( င ) တောင်းဆိုခြင်းခံရသူသည် တောင်းဆိုသည့်နိုင်ငံတွင် တရားမျှတမှုမရှိသည့် ကြားနာ စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံရမည်ဟု ယုံကြည်ရန်အကြောင်းရှိခြင်း၊

( စ ) နိုင်ငံရေးသဘောသဘာဝရှိသော ပြစ်မှုများဖြစ်ခြင်း၊ (သို့ရာတွင် နောက်ဆက်တွဲ (က) တွင်ဖော်ပြထားသော ပြစ်မှုများအား နိုင်ငံရေးသဘောသဘာဝရှိသော ပြစ်မှုဟု မမှတ်ယူရ)

(ဆ) တောင်းဆိုသည့် ပြစ်မှုတစ်ရပ်လုံးကိုဖြစ်စေ၊ ပြစ်မှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုဖြစ်စေ နိုင်ငံတော်၏ ပိုင်နက်နယ်မြေတွင် ကျူးလွန်ခြင်း၊

( ဇ ) တောင်းဆို ခြင်းခံရသည့် ပြစ်မှုမတိုင်မီ ကျူးလွန်ခဲ့သည့် ပြစ်မှုများနှင်စပ်လျဉ်း၍ တတိယနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသို့ တောင်းဆိုခြင်းခံရသူကို လွှဲပြောင်းပေးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တောင်းခံသည်ဟု ယုံကြည်ရန်အကြောင်းရှိခြင်း၊

( စျ ) တောင်းဆိုခြင်းခံရသူသည် တောင်းဆိုသည့် နိုင်ငံတွင် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုမရှိခြင်း၊ ရက်စက်ခြင်း၊ မတရားပြုခြင်းများခံရမည်ဟု ယုံကြည်ရန်အကြောင်းရှိခြင်း။

အခန်း(၄)

တရားခံလွှဲပြောင်းပေးရန် နိုင်ငံတော်သို့ တောင်းဆိုခြင်း

၇။ တောင်းဆိုသည့် နိုင်ငံသည် တရားခံလွှဲပြောင်းပေးရန် တောင်းဆိုချက်တစ်ရပ်ကို နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနသို့ သံတမန်နည်းလမ်းဖြင့် ပေးပို့ရမည်။ တရားခံလွှဲပြောင်းပေးရန် တောင်းဆိုချက်တစ်ရပ်တွင် အောက်ပါအချက်အလက်များကို မြန်မာဘာသာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ဖြစ်စေ ရေးသားဖော်ပြရမည်-

(က) တောင်းဆိုခြင်းခံရသူ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ (အမည်၊ ကိုယ်ပုံသဏ္ဌာန်၊ နိုင်ငံသား၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ ဓာတ်ပုံ၊ မျိုးရိုးဗီဇလက္ခဏာဆောင် ဓာတုပစ္စည်း (DNA) နှင့်လက်ဗွေ အစရှိသည်တို့ အပါအဝင်)၊

( ခ ) ပထမသတင်းပေးတိုင်ချက်အမှတ် သို့မဟုတ် တရားရုံးအမှုအမှတ်နှင့် အမှုဖြစ်စဉ် အကျဉ်းချုပ်၊

( ဂ ) စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် တရားစွဲဆိုခြင်းအတွက် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းသက်သေခံချက်၊ ဖမ်းဝရမ်းမူရင်း သို့မဟုတ် မိတ္တူမှန်၊

(ဃ) ပြစ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ တောင်းဆိုသော နိုင်ငံ၏ စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိကြောင်း ဖော်ပြသည့် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များ၊

( င ) တောင်းဆိုခြင်းခံရသူသည် နိုင်ငံတော်အတွင်း ရောက်ရှိနေသည်ဟု တောင်းဆိုသည့် နိုင်ငံက ယုံကြည်ရသည့် အကြောင်းရင်းနှင့် အထောက်အထားများ၊

( စ ) တောင်းဆိုသည့်နိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရမည့် ဌာန၊ လူပုဂ္ဂိုလ်၏ အမည်နှင်ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာအပြည့်အစုံ၊

(ဆ) ဤဥပဒေ၏ နောက်ဆက်တွဲ ပုံစံ (၁) နှင့် ပုံစံ (၂) တွင်ဖော်ပြပါရှိသော အချက်အလက်များ။

၈။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသည် သံတမန်နည်းလမ်းဖြင့် ရရှိသည့် တရားခံလွှဲပြောင်းရေး တောင်းဆိုချက်ကိုပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ဆောလျင်စွာ ပေးပို့ရမည်။

၉။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသည်-

(က) တရားခံလွှဲပြောင်းရေး တောင်းဆိုချက်အား ပုဒ်မ ၇ ပါဖော်ပြချက်များနှင့် ညီ မညီ ဆောလျင်စွာ တိုက်ဆိုင်စိစစ်ပြီး လိုအပ်ချက်ရှိပါက ပြီးပြည့်စုံစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် တောင်းဆိုသည့်နိုင်ငံသို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် ပြန်လည်ပေးပို့ ရမည်။

( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ပြန်လည်ပေးပို့သည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း တောင်းဆိုသည့် နိုင်ငံက ပြီးပြည့်စုံစွာ ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းမရှိပါက ယင်းတောင်းဆိုချက်ကို ပိတ်သိမ်းကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာတောင်းဆိုသည့် နိုင်ငံသို့ အကြောင်းပြန်ကြားရမည်။

၁၀။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသည် နှစ်နိုင်ငံ သို့မဟုတ် ယင်းထက်ပိုသော နိုင်ငံများက တရားခံ လွှဲပြောင်းရန် တောင်းဆိုသည့်အခါ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလျက် အောက်ပါအချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ မည်သည့်တောင်းဆိုချက်ကို ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း 

ဆုံးဖြတ်ရမည်-

(က) တည်ဆဲသဘောတူစာချုပ်ပါ တာဝန်များ၊

( ခ ) ပြစ်မှုကျူးလွန်သည့် နေရာနှင့် အချိန်၊

( ဂ ) တောင်းဆိုချက်များကိုရရှိသည့် အချိန်အပိုင်းအခြား၊

(ဃ) တောင်းဆိုခြင်းခံရသူနှင့် ယင်းပြစ်မှုကြောင့် နစ်နာသူများ၏ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊

( င ) တောင်းဆိုခြင်းခံရသူနှင့် ယင်းပြစ်မှုကြောင့် နစ်နာသူများ၏ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ၊

( စ ) မိမိနိုင်ငံဘက်မှ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့သည့် တောင်းဆိုခြင်းခံရသူအား ပြန်လည်လွှဲပြောင်းရယူရန် အခြေအနေရှိ မရှိ၊

(ဆ) ပြစ်မှုတစ်ရပ်ဖြင့် တရားစွဲဆိုရန်၊ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ရန် သို့မဟုတ် ချမှတ်ထားသည့် ပြစ်ဒဏ်ကို အတည်ပြုရန်စသည့် တရားခံလွှဲပြောင်းရန် တောင်းဆိုခြင်း ရည်ရွယ်ချက်၊

( ဇ ) ပြစ်မှု၏အရေးပို။

၁၁။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပုဒ်မ ၅၊ ပုဒ်မ ၆ နှင့် ပုဒ်မ၁၀ တို့ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ စိစစ်ပြီးနောက် တရားခံလွှဲပြောင်းရေး တောင်းဆိုချက်ကို နိုင်ငံတော်က ငြင်းပယ်ခြင်းသို့မဟုတ် ကြားနာဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ပြုနိုင်ရန် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ ဥပဒေအကြံပြုချက်ရယူ၍မိမိဝန်ကြီးဌာန၏ သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်အတူ နိုင်ငံတော်သမ္မတထံ တင်ပြပြီး အတည်ပြုချက် ရယူရမည်။

၁၂။ တရားခံလွှဲပြောင်းရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ငြင်းပယ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ အတည်ပြုချက် ရရှိသည့်အခါ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ယင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကို  နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် တောင်းဆိုသည့် နိုင်ငံသို့ ဆောလျင်စွာ ပြန်ကြားရမည်။

၁၃။ တရားခံလွှဲပြောင်းရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကြားနာဆောင်ရွက်ရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ အတည် ပြုချက်ရရှိသည့်အခါ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ခုံအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပေးနိုင်ရန်အလို့ငှာ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ထံ တင်ပြပြီး ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးသို့ မိတ္တူပေးပို့ရမည်။

အခန်း(၅)

ခုံအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ယင်း၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၁၄။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် -

(က) တရားခံလွှဲပြောင်းရေးကိစ္စရပ်များ ကြားနာရန်အလို့ငှာ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးက ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လည်းကောင်း၊ သင့်လျော်သည့် နိုင်ငံသား လေးဦးက အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လည်းကောင်း ပါဝင်စေလျက် အဖွဲ့ဝင် ငါးဦးဖြင့် ခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းတာဝန် ပေးအပ်ရမည်။

( ခ ) ခုံအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပြီးကြောင်းကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးများသို့ အကြောင်းကြားရမည်။

( ဂ ) ခုံအဖွဲ့ကို လိုအပ်ပါက ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။

၁၅။ ခုံအဖွဲ့သည်-

(က) တောင်းဆိုသည့်နိုင်ငံက ပေးပို့သော တရားခံလွှဲပြောင်းရေးဆိုင်ရာ တောင်းဆိုသည့် အမှုတွဲကို စိစစ်ပြီး ယင်းအမှုတွဲတွင် လိုအပ်ချက်တွေ့ရှိပါက အဆိုပါ လိုအပ်ချက်များအား ပြည့်စုံစွာရရှိရေးဆောင်ရွက်ပေးရန် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ အကြောင်းကြားရမည်။

( ခ ) တရားခံလွှဲပြောင်းရေးဆိုင်ရာ တောင်းဆိုသည့်အမှုအား ကြားနာစဉ်အတွင်း အမှုနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အထောက်အထားများ ထပ်မံလိုအပ်ပါက တောင်းခံဆောင်ရွက်ပေးရန် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ အကြောင်းကြား ရမည်။

( ဂ ) တရားခံလွှဲပြောင်းရေးဆိုင်ရာ ကြားနာမှုကို ဆောင်ရွက်ရန်အလို့ငှာ တောင်းဆိုခြင်း ခံရသူအား မိမိအဖွဲ့ရှေ့မှောက်သို့ တင်ပို့ပေးရန် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့သို့ အကြောင်းကြား ရမည်။ အကယ်၍ တောင်းဆိုခြင်းခံရသူသည် အခြားပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် ချုပ်နှောင်ထားခြင်းခံရပါက မိမိအဖွဲ့ ရှေ့မှောက်သို့တင်ပို့ရန် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်အကျဉ်းဦးစီးဌာနသို့ တစ်ပြိုင်တည်း အကြောင်းကြားရမည်။

(ဃ) မိမိအဖွဲ့ရှေ့မှောက်သို့ တောင်းဆိုခြင်းခံရသူအဖြစ် ရောက်ရှိစစ်ဆေးခံသူအား တောင်းဆိုခြင်း ခံရသူ ဟုတ် မဟုတ် စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်း၊ စိစစ်ခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရမည်။

( င ) တရားခံလွှဲပြောင်းခြင်း၏ စည်းကမ်းချက်များနှင့် အခြေအနေများကို တောင်းဆိုခြင်း ခံရသူသို့ ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး တရားခံလွှဲပြောင်းခြင်းကို သဘောတူမတူ မေးမြန်းရမည်။သဘောတူပါက မည်သည့်အကြောင်းရင်းများအရ သဘောတူသည်ကို မေးမြန်း ရမည်။

( စ ) တောင်းဆိုခြင်းခံရသူက တရားခံလွှဲပြောင်းရေးဆိုင်ရာ ကြားနာမှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်း နှင့်အညီ နည်းလမ်းတကျ ဆောင်ရွက်ခြင်းကို မခံယူလိုကြောင်း ၎င်း၏ဆန္ဒကို တင်ပြလာပါက ခုံအဖွဲ့သည် ယင်း ကိုမှတ်တမ်းတင်၍ တရားခံလွှဲပြောင်းပေးရန် သင့်လျော်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။

(ဆ) တောင်းဆိုခြင်းခံရသူအား သင့်လျော်သော အကျိုးဆောင်တစ်ဦးဦးကို ငှားရမ်းနိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် ခုံအဖွဲ့က စီစဉ်ပေးသောအကျိုးဆောင်တစ်ဦးဦးကို ရယူပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်းတို့ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းပြောကြားရမည်။

( ဇ ) တရားခံလွှဲပြောင်းရေး ကြားနာရာတွင် တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

( ဈ ) တရားခံလွှဲပြောင်းရေး ကြားနာရာတွင် လိုအပ်ပါက မည်သူ့ကိုမဆို ဆင့်ဆိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။

(ည) တရားခံလွှဲပြောင်းရေးကြားနာရာတွင် လိုအပ်ပါက ဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်သူကို ငှားရမ်းနိုင်သည်။

( ဋ ) တရားခံလွှဲပြောင်းရေး ကြားနာရာတွင် ပုဒ်မ ၅ နှင့် ပုဒ်မ ၆ တို့ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအပြင် လွှဲပြောင်းပေးရသည့် အကြောင်းအရင်း၊ နိုင်ငံတော်က လက်ခံကျင့်သုံးနေသော နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒ၊ နိုင်ငံသား ဖြစ်မှု၊ တောင်းဆိုခြင်းခံရသူ၏ ခုခံချေပခွင့်နှင့်အခြားစပ်ဆိုင်သော အကြောင်းခြင်းရာများကို ထည့်သွင်းသုံးသပ်ရမည်။

( ဌ ) တရားခံလွှဲပြောင်းရေးကြားနာရာတွင် တောင်းဆိုခြင်းခံရသူအား လွှဲပြောင်းရန် သင့် မသင့် ကိုသာစဉ်းစားပြီး တောင်းဆိုခြင်းခံရသူ ပါဝင်ကျူးလွန်သည်ဟူသော စွဲချက်နှင့်ပတ်သက်၍တင်ပြခွင့်မပြုရ၊

( ဍ ) လွှဲပြောင်းပေးရန် ဆုံးဖြတ်ပါက တောင်းဆိုခြင်းခံရသူအား ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့ထံအယူခံတင်သွင်းနိုင်ကြောင်း အသိပေးရမည်။

( ဎ ) တရားခံလွှဲပြောင်းရေး ကြားနာမှုပြီးဆုံးပါက ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးသို့ တင် ပြရမည်။

(ဏ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ခုံအဖွဲ့ဖျက်သိမ်းကြောင်း အမိန့်ရရှိသည်အထိတာဝန်ရှိသည်။

၁၆။ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့သည် ပုဒ်မ ၁၅၊ ပုဒ်မခွဲ(ဂ) အရ ခုံအဖွဲ့၏ အကြောင်းကြားချက်ကို ရရှိပါက -

(က) တောင်းဆိုခြင်းခံရသူသည် ရဲစခန်းအချူပ်တွင်ရှိနေလျှင် ခုံအဖွဲ့ရှေ့မှောက်သို့ ကြားနာ စစ်ဆေးရန် တင်ပို့ရမည်။

( ခ ) တောင်းဆိုခြင်းခံရသူအား ဖမ်းဆီးထားခြင်းမရှိပါက ရှာဖွေဖမ်းဆီးပြီး ခုံအဖွဲ့သို့ကြားနာ စစ်ဆေးရန် တင်ပို့ရမည်။

( ဂ ) တောင်းဆိုခြင်းခံရသူသည် အခြားပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ဖြင် အကျဉ်းထောင်တွင် ချူပ်နှောင် ထားခြင်းခံရပါက ယင်းအကြောင်းအရာကို ခုံအဖွဲသို့ တင်ပြလျက် ခုံအဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားချက်အရ အကျဉ်းထောင်မှထုတ်၍ ခုံအဖွဲ့သို့ ကြားနာရန် တင်ပို့ရမည်။

(ဃ) ဖမ်းဆီးရမိထားသော တောင်းဆိုခြင်းခံရသူအပေါ် ၂၄ နာရီ ထက်ကျော်လွန်၍ ချုပ်နှောင်ထားရန် လိုအပ်ပါက ချုပ်မိန့်ပေးပိုင်ခွင့်အာဏာရှိသော အနီးဆုံး တရားသူကြီးထံသို့ ချုပ်မိန့်လျှောက်ထားရမည်။

( င ) ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း တောင်းဆိုခြင်းခံရသူအား ရှာဖွေဖမ်းဆီးရမိခြင်း မရှိပါက ခုံအဖွဲ့သို့ ယင်းတောင်းဆိုခြင်းခံရသူအား ဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိကြောင်း ပြန်လည် တင်ပြရမည်။

( စ ) ပုဒ်မခွဲ (င) အရ ခုံအဖွဲ့သို့ တင်ပြပြီးဖြစ်စေကာမူ တောင်းဆိုခြင်းခံရသူကို ဖမ်းဆီးရမိပါက ခုံအဖွဲ့နှင့် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြရမည်။

၁၇။ သက်ဆိုင်ရာတရားသူကြီးသည် ဖမ်းဆီးထားသော တောင်းဆိုခြင်းခံရသူကို တရားခံလွှဲပြောင်းရေးကိစ္စဆောင်ရွက်ရန်အလို့ငှာ ချုပ်မိန့်ပေးရန် လျှောက်ထားလာပါက အမှုတွဲကို စိစစ်၍ တစ်ကြိမ်လျှင် ၁၄ ရက်ထက်မပိုသော ကာလဖြင့် တရားခံလွှဲပြောင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် ပြီးဆုံးသည်အထိ ချုပ်မိန့်ပေးနိုင်သည်။

၁၈။ ခုံအဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၏ ဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိကြောင်း တင်ပြချက်အရ ယင်းအမှု ပိတ်သိမ်းကြောင်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြရမည်။

၁၉။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ခုံအဖွဲ့၏အကြောင်းကြားချက်ရရှိပါက နိုင်ငံတော်သမ္မတထံတင်ပြပြီး ယင်း၏ အတည်ပြုချက်နှင့်အညီ အမှုပိတ်သိမ်းကြောင်း တောင်းဆိုသည့် နိုင်ငံသို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် ဆောလျင်စွာ ပြန်ကြားရမည်။

၂၀။ တရားခံလွှဲပြောင်းပေးရန် ခုံအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် တောင်းဆိုခြင်းခံရသူသည် ယင်းဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်သည့်နေ့မှစ၍ ခုနစ်ရက်အတွင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သို့ အယူခံမှု တင်သွင်း နိုင်သည်။

၂၁။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် ပုဒ်မ ၂၀ ပါအယူခံလျှောက်ထားချက်အပေါ် အတည်ပြုခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း လိုအပ်ပါက ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

၂၂။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများသည် တရားခံလွှဲပြောင်းခြင်း မပြုသည့်အမှုမှ တောင်းဆိုခြင်းခံရသူအပေါ် နိုင်ငံတော်၏ တည်ဆဲဥပဒေများနှင့် အညီ ဆက်လက်အရေးယူဆောင်ရွက်ရမည်။

၂၃။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသည်-

(က) တရားခံလွှဲပြောင်းရေးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို နိုင်ငံတော်သမ္မတထံ တင်ပြ အတည်ပြုချက်ရယူပြီး နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် တောင်းဆိုသည့်နိုင်ငံသို့ အကြောင်းပြန်ကြားရမည်။

( ခ ) တရားခံလွှဲပြောင်းပေးရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတကအတည်ပြုလျှင် တရားခံလွှဲပြောင်းလက်ခံရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် တောင်းဆိုသည့် နိုင်ငံသို့အကြောင်းကြားရမည်။

( ဂ ) နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ တရားခံလွှဲပြောင်းပေးရန် အတည်ပြုချက်အရ ရဲစခန်း သို့မဟုတ် အကျဉ်းထောင်တွင် ချုပ်နှောင်ထားခြင်းခံရသည့် တောင်းဆိုခြင်းခံရသူအား သက်ဆိုင်ရာ တောင်းဆိုသည့်နိုင်ငံသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်နိုင်သည်။

(ဃ) တောင်းဆိုသည့်နိုင်ငံမှ ဆက်သွယ်လာပါက ယင်းနိုင်ငံ၏ အခွင့်ရအာဏာပိုင်နှင့်ညှိနှိုင်းပြီး တောင်းဆိုခြင်းခံရသူကို လွှဲပြောင်းရေးဆောင်ရွက်ရမည်။

( င ) တောင်းဆိုသည့် နိုင်ငံက ပုဒ်မခွဲ (ခ)အရ အကြောင်းကြားသည့်နေ့ရက်မှ ရက်ပေါင်း၃၀ အတွင်း တရားခံလွှဲပြောင်းခြင်းကို လက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်ဖြင့် အကြောင်းကြားသည်မှတစ်ပါး တောင်းဆိုခြင်းခံရသူကို ရက်ပေါင်း၃၀ အတွင်း လွှဲပြောင်းလက်ခံခြင်းမရှိလျှင် နိုင်ငံတော်၏ တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည်။

၂၄။ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် တရားခံလွှဲပြောင်းရေးအတွက် ခွင့်ပြုခြင်း၊ ငြင်းပယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆိုင်းငံ့ခြင်းကို ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။

အခန်း (၆)

နိုင်ငံတော်က တရားခံလွှဲပြောင်းပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း

၂၅။ နိုင်ငံတော်၏ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန သို့မဟုတ် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများသည် အခြားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံထံမှ တရားခံလွှဲပြောင်းရယူရန် တောင်းဆိုလိုပါက ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ရမည်။

၂၆။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပုဒ်မ ၂၅ အရ အကြောင်းကြားစာ ရရှိသည့်အခါ-

(က) သက်ဆိုင်သည့်ဝန်ကြီးဌာန သို့မဟုတ် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ သင့်လျော်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ညှိနှိုင်းပြီး တောင်းဆိုသင့်သည်ဟု ဆုံးဖြတ်ပါက ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ထံ တင်ပြရမည်။

( ခ ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏အတည်ပြုချက်နှင့်အညီ တရားခံလွှဲပြောင်းပေးရန် တောင်းဆိုချက်ကို တောင်းဆိုခြင်းခံရသူရှိနေသော သို့မဟုတ် ရှိနေသည်ဟု ယူဆရသော နိုင်ငံသို့ ယင်းနိုင်ငံ၏ တရားခံလွှဲပြောင်းရေးဥပဒေနှင့်အညီ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် ပေးပို့ရမည်။

၂၇။ တောင်းဆိုခြင်းခံရသူကို လွှဲပြောင်းပေးမည်ဟု လွှဲပြောင်းပေးသောနိုင်ငံ၏ အကြောင်းပြန်ကြားချက် ရရှိပါက နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ လွှဲပြောင်းလက်ခံရန် အကြောင်းကြားရမည်။ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသည် လွှဲပြောင်းပေးသောနိုင်ငံနှင့် ဆက်သွယ်၍ လုံလောက်သော အစောင့်အရှောက်ဖြင့် လွှဲပြောင်းလက်ခံရမည်။

၂၈။ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသည် တောင်းဆိုခြင်းခံရသူကို လက်ခံရရှိပါက တောင်းဆိုခဲ့သည့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန သို့မဟုတ် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများသို့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ လွှဲပြောင်းပေးရမည်။ ယင်းဝန်ကြီးဌာနနှင့်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများသည် တောင်းဆိုခဲ့သည့် ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း ဆက်လက်အရေးယူ ဆောင်ရွက်ရမည်။

အခန်း(၇)

အထွေထွေ

၂၉။ နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ တရားရုံးတစ်ရုံးက တောင်းဆိုခြင်းခံရသူအား တောင်းဆိုခြင်းခံရသည့် ပြစ်မှုမဟုတ်ဘဲ တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်ပါ အခြားပြစ်မှုဖြင့် စစ်ဆေးစီရင်ဆဲဖြစ်လျှင် ယင်းစစ်ဆေး စီရင်မှုပြီးဆုံးသည်အထိ ခုံအဖွဲ့သည် တရားခံလွှဲပြောင်းရေး ကြားနာမှုကို ဆိုင်းငံ့ထားရမည်။

၃၀။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပုဒ်မ ၁၆၊ ပုဒ်မခွဲ (စ) အရ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့က တောင်းဆို ခြင်းခံရသူကို ဖမ်းဆီးရမိကြောင်း တင်ပြလာပါက နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာတောင်းဆိုသည့်နိုင်ငံသို့ အကြောင်းကြား၍ တရားခံလွှဲပြောင်းရေးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည်။

၃၁။ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့သည် -

(က) နိုင်ငံတကာမှ တရားခံပြေးများအား ဖမ်းဆီးရမိပါက ထိုသူအားချုပ်မိန့်ပေးရန် အခွင့်အာဏာရှိသော အနီးဆုံး တရားသူကြီးထံသို့ နိုင်ငံတကာမှတရားခံပြေးအဖြစ် ကြေညာထားသော စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ လျှောက်ထားရမည်။

( ခ ) ဖမ်းဆီးရမိသူအပေါ် ၁၅ ရက်အတွင်း တရားခံလွှဲပြောင်းရေး တောင်းဆိုရန် တရားခံပြေးကြေညာထားသည့်နိုင်ငံသို့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့်ဖြစ်စေ၊ အခြားနည်းလမ်းဖြင့်ဖြစ်စေ အကြောင်းကြားရမည်။

( ဂ ) တရားခံပြေးကြေညာထားသည့်နိုင်ငံက ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါအတိုင်း အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုလျှင် ဖမ်းဆီးရမိသူအပေါ် တည်ဆဲဥပဒေအရ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည်။

၃၂။ သူတစ်ဦးကို လွှဲပြောင်းပေးသောနိုင်ငံမှ တောင်းဆိုသည့်နိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတော်၏ ပိုင်နက် နယ်မြေမှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းပို့ဆောင်ခြင်းကို ခွင့်ပြုရန် တောင်းဆိုသည့်နိုင်ငံ၏ တောင်းဆိုချက်ကို ရရှိသောအခါ နိုင်ငံတော်၏ အကျိုးစီးပွားကိုမထိခိုက်ပါက ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်နှင့်အညီ ခွင့်ပြုနိုင်သည်။ ယင်းသို့ ခွင့်ပြုကြောင်းကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် တောင်းဆိုသည့်နိုင်ငံသို့ အကြောင်းကြားရမည်။

၃၃။ ပုဒ်မ ၃၂အရ ဖြတ်သန်းပို့ဆောင်ခွင့်ပြုသောအခါ -

(က) မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့သည် လွှဲပြောင်းပေးခြင်းခံရသူကို နိုင်ငံတော်အတွင်း ၂၄ နာရီထက် မပိုသောကာလအတွက် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းချုပ်နှောင်ထားရှိနိုင်သည်။ ယင်းကာလထက် ပိုမိုချုပ်နှောင်ထားရန် လိုအပ်ပါက အနီးဆုံးတရားသူကြီးထံမှ ချုပ်မိန့်ရယူရမည်။

(ခ) သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများသည် လွှဲပြောင်းပေးခြင်းခံရသူအား ပို့ဆောင်ပေးခြင်းကို အထောက်အကူပြုရန် သင့်လျော်သော အကူအညီများပေးရမည်။

၃၄။ အခြားနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံ၏ တရားခံလွှဲပြောင်းရေး၌ လေကြောင်းဖြင့် ပို့ဆောင်ရာတွင် နိုင်ငံတော်၏ ပိုင်နက်နယ်မြေပေါ်သို့ ဆင်းသက်ရန် မူလအစီအစဉ်မရှိသော်လည်း အရေးပေါ် လေယာဉ်ဆင်းသက်ခဲ့ရလျှင် နိုင်ငံခြားအစောင့်လိုက် အရာရှိ၏ တောင်းဆိုချက်အရ တရားခံချုပ်နှောင်ခြင်းကို ပုဒ်မ၃၃ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည်။

၃၅။ တရားခံလွှဲပြောင်းရေးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကုန်ကျစရိတ်များကို တောင်းဆိုသည့်နိုင်ငံက ကျခံရမည်။

၃၆။ နိုင်ငံတော်၏ပိုင်နက်နယ်မြေမှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းပို့ဆောင်စဉ် ခေတ္တရပ်နား၍ ခေါ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်ပါက ကုန်ကျစရိတ်ကို ပုဒ်မ ၃၅ အရ တောင်းဆိုသည့် နိုင်ငံက ကျခံရမည်။

၃၇။ တရားခံလွှဲပြောင်းရေးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကုန်ကျစရိတ်ကို နိုင်ငံတော်က ကျခံရန် အကြောင်းပေါ်ပေါက်လျှင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၊ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းက ကျခံရမည်။

၃၈။ ပုဒ်မ ၆ တွင် မည်သို့ပင် ပြဋ္ဌာန်းထားစေကာမူ နှစ်နိုင်ငံ သဘောတူစာချုပ်အရဖြစ်စေ၊ ပြစ်မှုအကြောင်းခြင်းရာအရပ်ရပ်အား သုံးသပ်ချက်အရ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအား ယင်းပြစ်မှုကျူးလွန်သည့် နေရာတွင် စစ်ဆေးစီရင်ခြင်းက ပိုမိုသင့်လျော်ကြောင်း တွေ့ရှိရလျှင်ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတော်၏ အကျိုးစီးပွားအလို့ငှာ လိုအပ်ခဲ့လျှင်ဖြစ်စေ နိုင်ငံတော်သမ္မတက တရားခံလွှဲပြောင်းပေးရန် ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

၃၉။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် တရားခံလွှဲပြောင်းရေးဆိုင်ရာ နှစ်နိုင်ငံ သို့မဟုတ် နိုင်ငံအများပါဝင်သော သဘောတူစာချုပ်များ ချုပ်ဆိုရေးအတွက်အဆိုပြုခြင်း၊ လက်ခံခြင်း၊ စိစစ်ခြင်းနှင့် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းတို့ကို နိုင်ငံတော်ကိုယ်စား ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

၄၀။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသည် -

(က) လိုအပ်သော နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်းများကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။

( ခ ) လိုအပ်သော အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။

၄၁။ တရားခံလွှဲပြောင်းရေးကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခြားတည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်တွင် မည်သို့ပင်ပါရှိစေကာမူ ဤဥပဒေအရသာလျှင် ဆောင်ရွက်ရမည်။

၄၂။ The Burma Extradition Act, 1904 ကို ဤဥပဒေဖြင့် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။

 

(ပုံ) ထင်ကျော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

သင့်ထင်မြင်ချက်လေး ရေးခဲ့ပါ။

Please leave comments or requests to revise or update, about this law...


မိတ်ဆွေ ပြည်ထောင်စု သားရောင်းရင်းများ ခင်ဗျား... ဒီစာမျက်နှာ သို့မဟုတ် ဒီဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်ဘာပြောချင် ပါသလဲ? သင် ဘယ်လို မြင်ပါသလဲ? ထောက်ခံသလား? ကန့်ကွက်သလား? ဘယ်အပိုင်းက ခေတ်နဲ့ မညီဘူး ဖြစ်နေသလဲ? ဘယ်အပိုင်းကို ဦးစားပေး ပြင်သင့်တယ် ထင်သလဲ?
  • ကြောက်လို့ ဘာမှ မပြောဘဲ နေတာဟာ အဂတိ လိုက်စားတာပါ။ ‘ဘယာဂတိ’ လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒါတွေ ရပ်ဘို့ လိုပါတယ်။ ပွင့်လင်းတဲ့ လူ့ဘောင် တစ်ခု ဖြစ်လာဘို့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံသားတွေကို အားပေး ရပါမယ်။ ပျိုးထောင် ရပါမယ်။ မိမိအမြင်ကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးတာ၊ တိုင်ပင် နှီးနှောတာ ဒီမိုကရေစီပါ။ ဆွေးနွေးပါ။ ဝေဖန်ပါ။ အားပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးကိုယ်တိုင်လည်း အဝေဖန်ခံနိုင်အောင် ကြိုးစားရပါမယ်။  သဘောထား ကြီးအောင်ကြိုးစားပြီး။ agree to disagree ဆိုတာကို ဒီမိုကရေစီ နည်းကျ ကျင့်ကြံကြရပါမယ်။
  • မိမိ လုပ်ရပ်အားလုံးကို မိမိ တာဝန်ယူရမယ်ဆိုတာလည်း ဒီမိုကရေစီပါ။ ဆဲဆိုတာတွေ၊ မလုပ်ဘဲ ချက်ကျလက်ကျ ပြောဆိုဆွေးနွေး စေချင်ပါတယ်။ မေတ္တာရပ်ခံ လိုပါတယ်။ 
  • မတရားတာတွေ ဒီမိုကရေစီနည်းနဲ့ ရပ်တန့်ဘို့က ဒီလို ဆွေးနွေးဘို့ များများ လိုပါတယ်။ ဒီမှာ ဆွေးနွေးတာတွေကို law-maker တွေ၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေ မြင်အောင်၊ ဖတ်ဖြစ်အောင် ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစား နေပါတယ်။ 
  • ကမ္ဘာမှာ အတိုးတက်ဆုံး အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ဆိုတာ ကမ္ဘာမှာ ဥပဒေ အများဆုံး ရှိတဲ့ တိုင်းပြည်ပါ။ ဆိုလိုတာက ချုပ်ချယ်မှု အများဆုံး တိုင်းပြည်ပါ။ ကာကွယ်သင့်တာတွေကို အကာအကွယ် အများဆုံး ပေးတဲ့ တိုင်းပြည်ပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာ ကမ္ဘာမှာ အလွတ်လပ်ဆုံး တိုင်းပြည်ပါ။ မိမိတို့ ချစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို the land of opportunities ဖြစ်လာအောင် ဝိုင်းဝန်း အကြံပေး ကြပါ။ ပြုပြင် ပေးကြပါလို့ နှိုးဆော် လိုက်ပါရစေ။

/ အယ်ဒီတာ

ဒီဥပဒေထဲမှာ ဘာတွေ ပြင်သင့်သလဲ? ဆွေးနွေးကြည့်ပါ။
What are needed to be revised in this law?

ဖွဲ့စည်းပုံကို သင့်ဖုန်းပေါ်မှာ ဖတ်နိုင်

Myanmar constitution app for Androidယခု လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို သင့် Android ဖုန်းပေါ်မှာ အလွယ်တကူ ဖတ်နိုင်အောင် mobile app ထုတ်ထားပါတယ်။ အခမဲ့ ရယူနိုင်ပါတယ်။ Myanmar Constitution app for Android mobiles. Download here.

ကက က္က

CSR project by Myanmars.NET

 
Welcome to Myanmar Laws Archive. This is a CSR (corporate social responsibility) project by Myanmars.NET for legal knowledge education program to our people. The law does not excuse people, because they do not know. Myanmar laws are based on English common law, so that it is very similar to many laws in United States, United Kingdom, Australia, Singapore, or Malaysia.

We also have a CSR policy that we do NOT do new businesses with alcoholic, cigarette, and MLM businesses.