2016 - Today (NLD)

Myanmar Law Center


   

2017-08-08 - တာတမံဥပဒေ

တာတမံဥပဒေ

(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၂။)

၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် ၁ ရက်

(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၈ ရက်)

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း (၁)

အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်

၁။ ဤဥပဒေကို တာတမံဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။ ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်းအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည်-

(က) တာတမံ ဆိုသည်မှာ ရေကိုတားဆီးရန်၊ ထိန်းညှိရန် သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းရန် တည်ဆောက်ထားသည့် မြေသားနံရံ၊ ရေလှောင် တမံ၊ ရေချိုရေငန်တားတာတမံ၊ တာပေါင်တို့ကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် တာတမံကို အထောက်အကူပြုသည့် ရေထုတ်ပြွန်၊ ဆိပ်ခံတံတား၊ ကတုတ်တန်း၊ ရေတံခါး၊ အဆောက်အအုံ၊ ရေမှတ်တိုင်၊ မြေအနိမ့်အမြင့် အမှတ်အသားလည်းပါဝင်သည်။

(ခ) ဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနကိုဆိုသည်။

(ဂ) ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနကိုဆိုသည်။

(ဃ) တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်တာတမံအရာရှိ ဆိုသည်မှာသက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် သို့မဟုတ် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေရှိ ဦးစီးဌာနတာဝန်ခံကိုဆိုသည်။

(င) ခရိုင်တာတမံအရာရှိ ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ သို့မဟုတ် ခရိုင်ရှိ ခရိုင်ဦးစီးဌာန တာဝန်ခံကိုဆိုသည်။

(စ) မြို့နယ်တာတမံအရာရှိ ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရှိ ဦးစီးဌာန တာဝန်ခံကိုဆိုသည်။

(ဆ) တိရစ္ဆာန် ဆိုသည်မှာ ကျွဲ၊ နွား၊ ဆင်၊ မြင်း၊ လား၊ ဝက်၊ သိုးနှင့်ဆိတ်တို့ကိုဆိုသည်။

(ဇ) အရေးပေါ်လုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် တာတမံကျိုးပေါက်ပျက်စီးမှု ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်အခါဖြစ်စေ၊ တာတမံကျိုးပေါက်ပျက်စီးသည့်အခါဖြစ်စေ အချိန်မီ ပြင်ဆင်ရသောလုပ်ငန်းကိုဆိုသည်။

(ဈ) ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ တာတမံ၏ ကြံ့ခိုင်မှုစွမ်းအားပြည့်မီစေရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရသောလုပ်ငန်းကိုဆိုသည်။

(ည) ပန်းတာ ဆိုသည်မှာ ပင်လယ်ရေငန်တားတာ သို့မဟုတ် ရေဘေး ကာကွယ်ရေး တာများသည် ရေကြီး၊ ရေလျှံ၊ ရေတိုက်စားမှုများကြောင့် တာကျိုးပေါက်မည့် စိုးရိမ်ရသောအခြေအနေရှိပါက လက်ရှိတာတမံ၏ နောက်ဘက်တွင် အသစ်တည်ဆောက်သည့်တာတမံကိုဆိုသည်။

(ဋ) အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဆိုသည်မှာ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာ၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကို ဆိုသည်။

အခန်း(၂)

ရည်ရွယ်ချက်

၃။ ဤဥပဒေ၏ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

(က) နိုင်ငံတော်အတွင်း သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျှော့ချနိုင်ရေးနှင့်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးတို့အတွက် တာတမံများတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်၊

(ခ) တည်ဆောက်ပြီးတာတမံများကို ရေရှည်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်ရန်၊

(ဂ) တည်ဆောက်ပြီးတာတမံများ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်းမှ ကြိုတင်ကာကွယ်ရန်နှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်လာပါကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနည်းပါးစေရေးအတွက် အရေးပေါ်ကာကွယ်မှုလုပ်ငန်းများကို ပြည်သူများက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်၊

(ဃ) တာတမံများ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက် စည်းကမ်းချက်များကို ပြည်သူများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သိရှိနိုင်စေရန်။

အခန်း(၃)

တာတမံ တည်ဆောက်ခြင်း

၄။ ဝန်ကြီးဌာနသည် ရေဘေးကာကွယ်ရေးတာတမံနှင့် ရေငန်တားတာတမံများ အသစ်တည်ဆောက်ရာတွင်ဖြစ်စေ၊ လက်ရှိတာတမံသည် စိုးရိမ်ရသောအခြေအနေရှိ၍ ပန်းတာတည်ဆောက်ရာတွင်ဖြစ်စေ နိုင်ငံတော်အစိုးရကမြေအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည့်အခါ သက်ဆိုင်ရာဒေသရှိ ပြည်သူများကြိုတင်သိရှိနိုင်ရန် လုံလောက်သောအချိန်ပေး၍ အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်ရမည်။

၅။ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် တာတမံအရာရှိ သို့မဟုတ် ယင်းကတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသော ဦးစီးဌာနအရာရှိသည် ပုဒ်မ ၄ အရ အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်သည့်နေ့မှစ၍ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ညှိနှိုင်းပြီးတာတမံနယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် လိုအပ်သည့် ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

၆။ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ပုဒ်မ ၄ ပါ တာတမံတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် ယင်းတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်မြေယာများ၊ အဆောက်အအုံများ၊ သီးနှံများဆုံးရှုံးမှုအတွက်လျော်ကြေးတောင်းခံနိုင်ကြောင်းသက်ဆိုင်ရာဒေသရှိပြည်သူများကြိုတင်သိရှိရန် လုံလောက်သောအချိန်ပေး၍ကြေညာရမည်။

၇။ (က) ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည်-

(၁) လျော်ကြေးတောင်းဆိုမှုများရှိပါက သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း၍ စစ်ဆေးရမည်။

(၂) စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အရ လျော်ကြေးပေးရန် တာဝန်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိလျှင် လျော်ကြေးငွေကို ဥပဒေနှင့်အညီ သတ်မှတ်ရမည်။

(ခ) ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ လျော်ကြေးငွေသတ်မှတ်ချက်ကို မကျေနပ်လျှင် လျော်ကြေးတောင်းဆိုသူသည် အမိန့်ချမှတ်သည့်နေ့မှစ၍ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ သို့မဟုတ် နေပြည်တော်ကောင်စီသို့ အယူခံဝင်ရောက်နိုင်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ သို့မဟုတ် နေပြည်တော်ကောင်စီသည် ယင်းလျော်ကြေးငွေသတ်မှတ်ချက်ကို အတည်ပြုခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်းပြုနိုင်သည်။

(ဂ) လျော်ကြေးငွေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ သို့မဟုတ် နေပြည်တော်ကောင်စီ၏ အဆုံးအဖြတ်သည် အပြီးအပြတ်အတည်ဖြစ်သည်။

(ဃ) လျော်ကြေးငွေပေးချေခြင်းကို ဦးစီးဌာန၏ ငွေစာရင်းဆိုင်ရာဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။

၈။ လျော်ကြေးပေးသည့်ကိစ္စရပ်များ ပြီးပြတ်သည့်အခါ ခရိုင်တာတမံအရာရှိသည် တာတမံလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

၉။ ပန်းတာတည်ဆောက်ရန် မြေနေရာလိုအပ်ခြင်း၊ စွန့်ပစ်မြေများ စုပုံခြင်းကြောင့် မြေနေရာများဆုံးရှုံးခြင်းအတွက် လျော်ကြေးတောင်းခံလာမှုများကိုခရိုင်တာတမံအရာရှိသည် ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ လွှဲပြောင်းပေးရမည်။

၁၀။ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ပုဒ်မ ၉ ပါ လျော်ကြေးငွေတောင်းဆိုမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပုဒ်မ ၇ နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။

အခန်း(၄)

တာတမံအရာရှိများ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

တာတမံပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း

၁၁။ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် တာတမံအရာရှိ၊ ခရိုင်တာတမံအရာရှိနှင့် မြို့နယ်တာတမံအရာရှိတို့သည် တည်ဆောက်ပြီးတာတမံများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်-

(က) မြစ်ကမ်းတိုက်စားမှုအခြေအနေကို နှစ်စဉ် နိုဝင်ဘာလတွင် တိုင်းထွာစစ်ဆေးခြင်း၊

(ခ) ထူးပေါက်နှင့် တွင်းများကို ပြန်လည်တူးဖော်ဖယ်ရှားခြင်း၊ မြေသားအသစ်ထည့်ခြင်းလုပ်ငန်းများ နှစ်စဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဂ) နှစ်စဉ်ဒီဇင်ဘာလတွင် ရေမှတ်တိုင်များကြံ့ခိုင်မှု ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းနှင့် အသစ်စိုက်ထူခြင်း၊

(ဃ) မိုးရာသီအတွင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ရေကြီးရေမှတ်များအရ သတ်မှတ်သည့် တာတမံ၏ ရေလွတ်တာပေါင် ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးခြင်း၊ တာမြှင့်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို အစီအစဉ်ရေးဆွဲဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(င) တာတမံများစစ်ဆေးရာတွင် သတ်မှတ်ပုံစံအရ တာအမြင့်၊ တာထိပ်အကျယ်နှင့် တာအောက်ခြေအကျယ် မပြည့်မီပါက ပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ရေးဆွဲဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(စ) ဦးစီးဌာနက ထိန်းသိမ်းထားသော တာတမံများ၏ နယ်နိမိတ်များအတွင်း ကျူးကျော်ဝင်ရောက်နေထိုင်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးခြင်း၊ မွေးမြူခြင်း၊လွှတ်ကျောင်းခြင်း ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဆ) ရေတံခါးများ၊ ရြွေပန်များကို စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်း၊

(ဇ) ကျေးရွာလူထု၏အစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သော ရေဘေးကာကွယ်ရေး တာတမံများအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အကူအညီပေးခြင်း။

၁၂။ ပုဒ်မ ၁၁ ပါ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင်သာမန်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် အထူးပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် အကြီးစားပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း အဆင့်သတ်မှတ်၍ ဆောင်ရွက်ရမည်။ပြည်သူနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

၁၃။ ခရိုင်တာတမံအရာရှိသည် တာတမံတည်ဆောက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အောက်ပါအချက်များကို ပြည်သူနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်-

(က) တာတမံများ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တာတမံနှင့် ဆက်စပ်နေသော ပြည်သူလူထု၏ လိုအပ်ချက်များကို သိရှိရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ခ) တာတမံနယ်နိမိတ်အတွင်း ကျူးကျော်ဝင်ရောက်နေထိုင်ခြင်းကြောင့် တာတမံပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရာတွင် အခက်အခဲရှိခြင်းကိုကာကွယ်ရန် ပြည်သူနှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဂ) အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပန်းတာတည်ဆောက်ရာတွင်လယ်ယာမြေသိမ်းယူရေးအတွက် ထိခိုက်နစ်နာမည့် လယ်သမားများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တို့၏ ဆန္ဒကိုရယူပြီး လိုအပ်သည့်အဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့်သို့ တင်ပြညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဃ) တာတမံပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် တာတမံနှင့်ဆက်စပ်သော လယ်သမားများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏အကြံပြုချက်များကို အထက်အဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့်သို့ တင်ပြခြင်း။

ရေဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ

၁၄။ တာတမံအရာရှိသည် ရေဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေးအတွက်

အောက်ပါတို့ကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရမည်-

(က) မိုးရာသီမကျရောက်မီ တာတမံများ တောင့်တင်းခိုင်မာစေရန်စက်အင်အား၊ လူအင်အားများဖြင့် ကြိုတင်ပြုပြင်ခြင်း၊

(ခ) ကမ်းရိုးပြိုခြင်း၊ လှိုင်းရိုက်၍တာပြိုခြင်း၊ တာမြေမှရေစိမ့်ခြင်း၊သဲဗွက်ထခြင်းနှင့် တာအိတာလျှောခြင်းများ မဖြစ်စေရန် ချွတ်ယွင်းချက်ရှိသောနေရာများကို အချိန်မီပြီးစီးအောင် ပြင်ဆင်ခြင်း၊

(ဂ) မိုးရာသီရောက်ရှိလျှင် သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ရေကင်းတဲများတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် အရေးပေါ်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများကြိုတင်စုဆောင်းခြင်း၊

(ဃ) မြေပြင်အခြေအနေအရ ရေကင်းစောင့်အဖွဲ့များဖွဲ့၍ တာဝန်ချထားခြင်းနှင့် အချိန်ပြည့် ဆက်သွယ်နိုင်သော ဆက်သွယ်ရေးစခန်းများထားရှိခြင်း၊

(င) စိုးရိမ်ရေမှတ်ရောက်ချိန်မှစ၍ ရေပြန်ကျသည့်အချိန်အထိ အထူးကိစ္စအနေဖြင့် သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာသို့ မပျက်မကွက် သတင်းပေးပို့ခြင်း၊

(စ) သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုများမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ညှိနှိုင်း၍ ရေဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေး စီမံချက်များရေးဆွဲထားရှိခြင်း၊

(ဆ) ရေဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်နိုင်သောဒေသရှိ ပြည်သူများကိုကြိုတင်အသိပေးခြင်းနှင့် အရေးပေါ်အစီအမံများ ဆောင်ရွက်ထားရှိခြင်း၊

(ဇ) အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ပေါ်ပါက တာတမံမကျိုးပေါက်စေရန်အတွက် လိုအပ်သောလုပ်အားနှင့် အထောက်အကူပစ္စည်းအကူအညီရရှိရန် သက်ဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

အခန်း(၅)

အရေးပေါ်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

၁၅။ တာတမံကျိုးပေါက်ပျက်စီးနိုင်သည့် အန္တရာယ်ကျရောက်လျှင် ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ သို့မဟုတ် နေပြည်တော်ကောင်စီ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အောက်ပါတို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည်-

(က) ရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်သော တာတမံများကို ကာကွယ်ရန် ရေကင်းစောင့်အဖွဲ့များဖွဲ့စည်း၍ တာဝန်ချထားမည့် အစီအစဉ်များရေးဆွဲခြင်း၊

(ခ) အရေးပေါ်လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် လုပ်အားပေးနိုင်မည့် လူစာရင်းကို ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြုစု၍ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှတစ်ဆင့်တင်ပြစေခြင်း၊

(ဂ) အရေးပေါ်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် တွေ့ရှိရသောအတားအဆီးများကို ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် အရေးပေါ်လုပ်ငန်းများ၌သုံးစွဲရန်လိုအပ်သည့် သစ်ပင်၊ ဝါးပင်၊ သစ်သား၊ ဖျာ၊ ဝါးထရံ၊ကြိုး၊ မြေကြီး၊ အိတ်နှင့် အခြားပစ္စည်းများ သယ်ယူရန်ယာဉ်တို့ကိုနီးကပ်ရာဒေသများမှ ရယူအသုံးပြုခြင်း။

၁၆။ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ပုဒ်မ ၁၅၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါ အရေးပေါ်လုပ်သားစာရင်းကို ခရိုင်တာတမံအရာရှိထံ ပေးပို့ရမည်။

၁၇။ ခရိုင်တာတမံအရာရှိ သို့မဟုတ် ယင်းကတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသည့်မြို့နယ်တာတမံအရာရှိသည် ပုဒ်မ ၁၆ အရ လုပ်သားများရရှိရေးအတွက်ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ တောင်းခံရမည်။

၁၈။ ပုဒ်မ ၁၇ ပါ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသူများသည် မြို့နယ်တာတမံအရာရှိသို့မဟုတ် တာဝန်ရှိသူ၏ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

၁၉။ (က) အရေးပေါ်လုပ်သားများအတွက်လည်းကောင်း၊ ပစ္စည်းကိရိယာများ ရယူသုံးစွဲခြင်းနှင့် သယ်ယူခြင်းအတွက်လည်းကောင်း၊ပစ္စည်းများဖယ်ရှားရာတွင် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက်လည်းကောင်းကျခံရန်လိုအပ်သည့် ကုန်ကျစရိတ်များကို ခရိုင်တာတမံအရာရှိကဒေသအလိုက် အမြင့်ဆုံးဈေးနှုန်းဖြင့် သက်ဆိုင်သူများသို့ဆောလျင်စွာထုတ်ပေးရမည်။

(ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ထုတ်ပေးသည့် ငွေပမာဏနှင့်စပ်လျဉ်း၍မကျေနပ်သူသည် ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံတင်ပြနိုင်သည်။ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ငွေပမာဏနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်နိုင်သည်။

(ဂ) ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အပြီးအပြတ် အတည်ဖြစ်သည်။

အခန်း (၆)

တားမြစ်ချက်များ

၂၀။ မည်သူမျှ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ တာတမံ၏မြေလွှာကို ပျက်စီးစေနိုင်သည့်တူးဆွခြင်း၊ လှေ၊ သစ်ပင်၊ သစ်တုံး၊ ဝါး၊ ဝါးစည်းစသည့် ပစ္စည်းများကိုတာတမံပေါ်မှ ဖြတ်ဆွဲခြင်းမပြုရ။

၂၁။ မည်သူမျှ တာတမံခိုင်ခံ့မှုကိုဖြစ်စေ၊ တာတမံကို အထောက်အကူပြုသည့်အဆောက်အအုံများကိုဖြစ်စေ ပျက်စီးစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရ။

၂၂။ မည်သူမျှ တာတမံပေါ်တွင်လည်းကောင်း၊ တာတမံ၏ နယ်နိမိတ်အတွင်းတွင်လည်းကောင်း ကျူးကျော်ဝင်ရောက်နေထိုင်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူခြင်း၊ အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် စက်ယန္တရားတစ်ခုခုထားရှိအသုံးပြုခြင်းမပြုရ။

၂၃။ မည်သူမျှ တာတမံပေါ်တွင်ဖြစ်စေ၊ တာတမံ၏ နယ်နိမိတ်အတွင်းတွင်ဖြစ်စေ တိရစ္ဆာန်တို့ကို လွှတ်ကျောင်းခြင်း သို့မဟုတ် စားကျက်ချခြင်းမပြုရ။

၂၄။ မည်သူမျှ ဦးစီးဌာနက မိုးရေတိုက်စားမှုကာကွယ်ရန် တာတမံပေါ်တွင်ထိန်းသိမ်းထားသော မြက်ပင်၊ ကိုင်းပင်နှင့် အကာအကွယ်ပစ္စည်းတို့ကိုဖျက်ဆီးခြင်းမပြုရ။

၂၅။ မည်သူမျှ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ တာတမံနှင့်ဆက်စပ်နေသည့် ရေနုတ်မြောင်း သို့မဟုတ် ရေတံခါးကို ပိတ်ပင်တားဆီးခြင်း သို့မဟုတ် ရေစီးရေလာနှောင့်နှေးအောင် ပြုလုပ်ခြင်းမပြုရ။

၂၆။ မည်သူမျှ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ တာတမံပေါ်တွင် ယာဉ်များဖြတ်သန်းမောင်းနှင်ခြင်းမပြုရ။

၂၇။ မည်သူမျှ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ တာတမံဖြင့် ရေဘေးကာကွယ်ထားသောဧရိယာအတွင်း တာတမံတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းမပြုရ။

အခန်း(၇)

ပြစ်မှုနှင့် ပြစ်ဒဏ်များ

၂၈။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၅ နှင့် ၂၇ တို့ပါ တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကိုနှစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်အပြင် ငွေဒဏ်လည်းချမှတ်နိုင်သည်။

၂၉။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၀၊ ၂၃၊ ၂၄ နှင့် ၂၆ တို့ပါ တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကိုခြောက်လထိ ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်တစ်သိန်းထိ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။

အခန်း(၈)

အထွေထွေ

၃၀။ ဤဥပဒေပါပြစ်မှုများကို ရဲအရေးယူပိုင်ခွင့်ရှိသော ပြစ်မှုများအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။

၃၁။ The Embankment Act. (Burma Act IV, 1909.) အရ ထုတ်ပြန်ထားသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ဤဥပဒေနှင့် မဆန့်ကျင်သရွေ့ ဆက်လက်ကျင့်သုံးနိုင်သည်။

၃၂။ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်-

(က) ဝန်ကြီးဌာနသည် နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်းများကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။

(ခ) ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဦးစီးဌာနတို့သည် အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။

၃၃။ The Embankment Act. (Burma Act IV, 1909.) ကို ဤဥပဒေဖြင့် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရကျွန်ုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။

 

(ပုံ) ထင်ကျော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

သင့်ထင်မြင်ချက်လေး ရေးခဲ့ပါ။

Please leave comments or requests to revise or update, about this law...


မိတ်ဆွေ ပြည်ထောင်စု သားရောင်းရင်းများ ခင်ဗျား... ဒီစာမျက်နှာ သို့မဟုတ် ဒီဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်ဘာပြောချင် ပါသလဲ? သင် ဘယ်လို မြင်ပါသလဲ? ထောက်ခံသလား? ကန့်ကွက်သလား? ဘယ်အပိုင်းက ခေတ်နဲ့ မညီဘူး ဖြစ်နေသလဲ? ဘယ်အပိုင်းကို ဦးစားပေး ပြင်သင့်တယ် ထင်သလဲ?
  • ကြောက်လို့ ဘာမှ မပြောဘဲ နေတာဟာ အဂတိ လိုက်စားတာပါ။ ‘ဘယာဂတိ’ လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒါတွေ ရပ်ဘို့ လိုပါတယ်။ ပွင့်လင်းတဲ့ လူ့ဘောင် တစ်ခု ဖြစ်လာဘို့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံသားတွေကို အားပေး ရပါမယ်။ ပျိုးထောင် ရပါမယ်။ မိမိအမြင်ကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးတာ၊ တိုင်ပင် နှီးနှောတာ ဒီမိုကရေစီပါ။ ဆွေးနွေးပါ။ ဝေဖန်ပါ။ အားပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးကိုယ်တိုင်လည်း အဝေဖန်ခံနိုင်အောင် ကြိုးစားရပါမယ်။  သဘောထား ကြီးအောင်ကြိုးစားပြီး။ agree to disagree ဆိုတာကို ဒီမိုကရေစီ နည်းကျ ကျင့်ကြံကြရပါမယ်။
  • မိမိ လုပ်ရပ်အားလုံးကို မိမိ တာဝန်ယူရမယ်ဆိုတာလည်း ဒီမိုကရေစီပါ။ ဆဲဆိုတာတွေ၊ မလုပ်ဘဲ ချက်ကျလက်ကျ ပြောဆိုဆွေးနွေး စေချင်ပါတယ်။ မေတ္တာရပ်ခံ လိုပါတယ်။ 
  • မတရားတာတွေ ဒီမိုကရေစီနည်းနဲ့ ရပ်တန့်ဘို့က ဒီလို ဆွေးနွေးဘို့ များများ လိုပါတယ်။ ဒီမှာ ဆွေးနွေးတာတွေကို law-maker တွေ၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေ မြင်အောင်၊ ဖတ်ဖြစ်အောင် ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစား နေပါတယ်။ 
  • ကမ္ဘာမှာ အတိုးတက်ဆုံး အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ဆိုတာ ကမ္ဘာမှာ ဥပဒေ အများဆုံး ရှိတဲ့ တိုင်းပြည်ပါ။ ဆိုလိုတာက ချုပ်ချယ်မှု အများဆုံး တိုင်းပြည်ပါ။ ကာကွယ်သင့်တာတွေကို အကာအကွယ် အများဆုံး ပေးတဲ့ တိုင်းပြည်ပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာ ကမ္ဘာမှာ အလွတ်လပ်ဆုံး တိုင်းပြည်ပါ။ မိမိတို့ ချစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို the land of opportunities ဖြစ်လာအောင် ဝိုင်းဝန်း အကြံပေး ကြပါ။ ပြုပြင် ပေးကြပါလို့ နှိုးဆော် လိုက်ပါရစေ။

/ အယ်ဒီတာ

ဒီဥပဒေထဲမှာ ဘာတွေ ပြင်သင့်သလဲ? ဆွေးနွေးကြည့်ပါ။
What are needed to be revised in this law?

ဖွဲ့စည်းပုံကို သင့်ဖုန်းပေါ်မှာ ဖတ်နိုင်

Myanmar constitution app for Androidယခု လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို သင့် Android ဖုန်းပေါ်မှာ အလွယ်တကူ ဖတ်နိုင်အောင် mobile app ထုတ်ထားပါတယ်။ အခမဲ့ ရယူနိုင်ပါတယ်။ Myanmar Constitution app for Android mobiles. Download here.

ကက က္က

CSR project by Myanmars.NET

 
Welcome to Myanmar Laws Archive. This is a CSR (corporate social responsibility) project by Myanmars.NET for legal knowledge education program to our people. The law does not excuse people, because they do not know. Myanmar laws are based on English common law, so that it is very similar to many laws in United States, United Kingdom, Australia, Singapore, or Malaysia.

We also have a CSR policy that we do NOT do new businesses with alcoholic, cigarette, and MLM businesses.