ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ၏ ထောင်စုနှစ် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပန်းတိုင်များ

Milllenium Development Goals of United Nations (in Myanmar language)

Ref: English version: http://www.indexmundi.com/burma/millennium-development-goals.html

 
 

Myanmar Law Center


 
 

အခြားစိတ်ဝင်စားစရာများ။