ပညာရေးသုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဥပဒေ

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၇ ။)

၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလပြည့်ကျော် ၄ ရက်

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်)

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း(၁)

အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက် ၁။ ဤဥပဒေကို ပညာရေးသုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။ ၂။ ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသော စကားရပ်များသည် အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေတွင်ပါရှိသည့် စကားရပ် များအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည်။ ထို့အပြင် အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည်(က) ပညာရေးသုတေသန ဆိုသည်မှာ ပညာရေးဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုသော

သုတေသနလုပ်ငန်းကို ဆိုသည်။ ( ခ) စီမံကိန်း ဆိုသည်မှာ ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရရှိရန် အကောင်အထည်ဖော်

ဆောင်ရွက်သည့် ပညာရေးစီမံကိန်းကို ဆိုသည်။ (ဂ) လေ့ကျင့်ရေး ဆိုသည်မှာ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ထမ်းများ၏

စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေးအတွက် သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးခြင်းနှင့် အခြေခံပညာ သင်ကြားရေး ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေးအတွက် အထောက်အကူ

ပေးမည့် နည်းပြများအား သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးခြင်းတို့ကို ဆိုသည်။ ။ (ဃ) ပညာရေးစာရင်းအင်း ဆိုသည်မှာ ကောက်ယူစုစည်းထားသော ပညာရေးဆိုင်ရာ

ကိန်းဂဏန်းနှင့် အချက်အလက်များကို ဆိုသည်။ (င) ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်များ ဆိုသည်မှာ ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နည်းပညာများ၊

ထောက်ပံ့ငွေ၊ ချေးငွေနှင့် ပစ္စည်းများပံ့ပိုး၍ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်သော နိုင်ငံများနှင့်

ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများကို ဆိုသည်။ ( စ) ကောင်စီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းသည့် ပညာရေးသုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့်

လေ့ကျင့်ရေးကောင်စီကို ဆိုသည်။ (ဆ) လုပ်ငန်းကော်မတီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းသည့် ပညာရေးသုတေသန၊

စီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီကို ဆိုသည်။ (ဇ) သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေပါ လုပ်ငန်းများ

အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိသည့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများမှ

ဦးစီးဌာနနှင့်အဖွဲ့များကို ဆိုသည်။ (ဈ) ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပညာရေးသုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်။ အခန်း(၂)

ရည်ရွယ်ချက် ၃။ ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်(က) ပညာရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုသည့် ပညာရေးသုတေသန

လုပ်ငန်းများ အားကောင်းလာစေရန်၊ (ခ) ပညာရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပညာရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကောင်

အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပိုမိုထိရောက်စေရန်၊ ( ဂ) ပညာရေးသုတေသနလုပ်ငန်းနှင့် ပညာရေးစီမံကိန်းများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်

တိကျမှန်ကန်သော ပညာရေးစာရင်းအင်းများ ရရှိစေရန်၊ (ဃ) အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒနှင့်အညီ အခြေခံပညာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း အညွှန်းဘောင်၊

သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် သင်ရိုးမာတိကာများကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ပြုစုရေးဆွဲနိုင်ရန်၊ (င) ဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ စီမံခန့်ခွဲရေး ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေး

အတွက် သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးရန်။ ။ ( စ) အခြေခံပညာသင်ကြားရေး ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေးအတွက် သင်ကြား လေ့ကျင့်ပေးမည့် နည်းပြကောင်းများ မွေးထုတ်ပေးရန်။

| အခန်း(၃)

ကောင်စီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ၄။ အစိုးရအဖွဲ့ သည်(က) ပညာရေးသုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးကောင်စီကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်း

ရမည်(၁) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

ဥက္ကဋ္ဌ (၂) ဒုတိယဝန်ကြီး၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ (၃) သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနနှင့် အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းများမှ ဝန်ထမ်း အဖွဲ့ဝင်များ

အကြီးအမှူးများ (၄) ပညာရေးတက္ကသိုလ်များမှ ပါမောက္ခချုပ်များ

အဖွဲ့ဝင်များ (၅) သုတေသနကျွမ်းကျင်သူ ပြင်ပပညာရှင် များ

အဖွဲ့ဝင် (၆) စီမံကိန်းနှင့် စာရင်းအင်းကျွမ်းကျင်သူ ပြင်ပပညာရှင် အဖွဲ့ဝင် (၇) သင်ရိုးကျွမ်းကျင်သူ ပြင်ပပညာရှင် များ

အဖွဲ့ဝင် (၈) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ပညာရေးသုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့် အတွင်းရေးမှူး

လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန (ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဖွဲ့ စည်းထားသော ကောင်စီကို လိုအပ်ပါက ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ ၅။ ကောင်စီ၏ သက်တမ်းသည် အစိုးရအဖွဲ့ ၏ သက်တမ်းအတိုင်းဖြစ်သည်။

ကောင်စီ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်(က) ပညာရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုရေးအတွက် ပညာရေး

သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် အတည်ပြုပေးခြင်း၊ (ခ) ပညာရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဝန်ကြီးဌာနရှိ ဦးစီးဌာနများအား ပညာရေး

စီမံကိန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်စေခြင်း၊ (ဂ) အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒနှင့်အညီ အခြေခံပညာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း အညွှန်းဘောင်၊ သင်ရိုး

ညွှန်းတမ်းနှင့် သင်ရိုးမာတိကာများကို လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရာတွင် ဦးစီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်

ပေးခြင်း၊ (ဃ) ပညာရေးစာရင်းအင်းများ တိကျခိုင်မာမှုရှိရေးနှင့် အချိန်မီရရှိရေးတို့အတွက် ဝန်ကြီး

ဌာနအောက်ရှိ ဦးစီးဌာနများကို ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပေးခြင်း၊ (င) ဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ စီမံခန့်ခွဲရေး ဝန်ထမ်းများနှင့် အခြေခံပညာသင်ကြားရေး

ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေးအတွက် လေ့ကျင့်ရေးလုပ်ငန်းများ

ဆောင်ရွက်ရန် ဦးစီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများကို ညှိနှိုင်း

အတည်ပြုပေးခြင်း၊ ( စ) လက်ခံရရှိသော ရန်ပုံငွေနှင့် ပစ္စည်းများကို ပညာရေးသုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေး

လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် စနစ်တကျ သုံးစွဲနိုင်ရန် အဆုံးအဖြတ်ပေးခြင်း။ ၇။ ကောင်စီသည် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သော ကောင်စီဝင်များအတွက် အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘော တူညီချက်ဖြင့် ချီးမြှင့်ငွေနှင့်စရိတ်ကို သတ်မှတ်ပေးရမည်။ ၈။ ကောင်စီဝင်များသည် ရာထူးသက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်အခါ အစိုးရအဖွဲ့က ကောင်စီကို အသစ် ဖွဲ့စည်း တာဝန်ပေးအပ်သည့်အချိန်အထိ မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆက်လက်ထမ်းဆောင် ရမည်။

အခန်း(၄) လုပ်ငန်းကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ၉။ ကောင်စီသည် – (က) ပညာရေးသုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီကို အောက်ပါအတိုင်း

ဖွဲ့စည်းရမည်(၁) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊

ဥက္ကဋ္ဌ ပညာရေးသုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန (၂) သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနနှင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများမှ အဖွဲ့ဝင်များ

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ (၃) ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊

စီမံကိန်းဌာနခွဲ၊ ပညာရေးသုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေး

ဦးစီးဌာန၊ (၄) ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

လေ့ကျင့်ရေးဌာနခွဲ၊ ပညာရေးသုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေး ဦးစီးဌာန (၅) ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

အတွင်းရေးမှူး သုတေသနဌာနခွဲ၊ ပညာရေးသုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေး

ဦးစီးဌာန (ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဖွဲ့စည်းထားသော လုပ်ငန်းကော်မတီကို လိုအပ်ပါက ပြင်ဆင်

ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ ၁၀။ လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်(က) ပညာရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုစေမည့် ပညာရေးသုတေသန

လုပ်ငန်းများကို ချမှတ်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် စိစစ်သုံးသပ်ခြင်း၊ ( ခ) ပညာရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

တို့ကို ကြီးကြပ်ခြင်း၊ (ဂ) ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်များနှင့်ပူးပေါင်း၍ နည်းပညာဖလှယ်ခြင်း၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ

ကျင်းပခြင်း၊ သင်တန်းပေးခြင်းနှင့် ပညာရေးသုတေသနလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်း

တို့ကို ကြီးကြပ်ခြင်း၊ (ဃ) ပညာရေးသုတေသန လုပ်ငန်းများမှရရှိလာသည့် ရလဒ်များအပေါ် အခြေခံ၍ ပညာရေး

လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အကြံပြုခြင်း၊ (င) ပညာရေးကဏ္ဍအတွက် တိကျမှန်ကန်သည့် ပညာရေးစာရင်းအင်းများကို သက်ဆိုင်ရာ

အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းများထံမှ ရယူစုစည်းခြင်း၊ ရရှိသော ပညာရေး စာရင်းအင်းများ၏ ခိုင်မာမှုကို စစ်ဆေးခြင်းနှင့် လိုအပ်သော အညွှန်းကိန်းများ

တွက်ချက်ထုတ်ပြန်ခြင်းတို့ကို ကြီးကြပ်ခြင်း၊ (စ) ပညာရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု

သတင်းအချက်အလက်စနစ် ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းကို ကြီးကြပ်ခြင်း၊ (ဆ) နိုင်ငံတကာအဖွဲ့ အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်း၍ အခြေခံပညာအဆင့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း

အညွှန်းဘောင်၊ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် သင်ရိုးမာတိကာများကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မီစေရန် လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ရေးဆွဲခြင်းတို့ကို အခြေခံပညာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၊

သင်ရိုးမာတိကာနှင့် ကျောင်းသုံးစာအုပ် ကော်မတီနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ( ဇ ) အခြေခံပညာ ကျောင်းသုံးစာအုပ်များနှင့် ဆရာလက်စွဲများ ပြုစုရေးသားခြင်း၊ သင်ကြား

သင်ယူမှု အထောက်အကူပစ္စည်းများ ပြုစုခြင်းတို့ကို အခြေခံပညာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၊

သင်ရိုးမာတိကာနှင့် ကျောင်းသုံးစာအုပ် ကော်မတီနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ (ဈ) ကောင်စီကပေးအပ်သည့် ပညာရေးသုတေသနစီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေး တာဝန်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် နှစ်စဉ်အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း။

အခန်း(၅) ဘဏ္ဍာငွေ သုံးစွဲခြင်း၊ ရန်ပုံငွေထူထောင်ခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်း ၁၁။ ဦးစီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေက ခွင့်ပြုထားသော ပညာရေးသုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ အသုံးစရိတ်များကို ဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် ရယူ၍ ဘဏ္ဍာရေး စည်းမျဉ်းနှင့်အညီ သုံးစွဲရမည်။ ၁၂။ ဦးစီးဌာနသည် – (က) ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ထိရောက်အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်

ဆောင်ရွက်ရာတွင် အထောက်အကူပြုသော ပညာရေးသုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် ရန်ပုံငွေကို အောက်ပါ ရငွေများဖြင့် ထူထောင်ထားရှိရမည်(၁) ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် စေတနာရှင်များ၏ လှူဒါန်းထောက်ပံ့

ငွေများ၊

(၂) ရန်ပုံငွေမှ တရားဝင်တိုးပွားမှုများ။ (ခ) ရန်ပုံငွေထိန်းသိမ်းခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ငွေစာရင်းပြုစုခြင်း၊ စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း

တို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သော ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းများကို ပြည်ထောင်စုစာရင်း စစ်ချုပ်ရုံးနှင့် ညှိနှိုင်းရေးဆွဲ သတ်မှတ်ပြီး ယင်းဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ

လိုက်နာကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ရမည်။ (ဂ) ရန်ပုံငွေ စာရင်းများကို ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၏ စစ်ဆေးမှုခံယူရမည်။ (ဃ) ရန်ပုံငွေလက်ခံရယူခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လှူဒါန်းထောက်ပံ့သည့်

ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၊ စေတနာရှင်များနှင့် အများပြည်သူ ထင်သာမြင်သာ ရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။ ၁၃။ ဦးစီးဌာနသည်(က) ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ အစည်းများ၏ ထောက်ပံ့ငွေ၊ ချေးငွေနှင့်

ပစ္စည်းများကို ဥပဒေနှင့်အညီ စိစစ်လက်ခံရမည်။ (ခ) လက်ခံရရှိသော ထောက်ပံ့ငွေ၊ ချေးငွေနှင့် ပစ္စည်းများကို ပညာရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်

စနစ်တကျသုံးစွဲပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။ ၁၄။ ဦးစီးဌာနသည် ပညာရေးသုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ရန်ပုံငွေသုံးစွဲရာတွင် ကောင်စီ၏ အဆုံးအဖြတ်ကို ခံယူရမည်။ ၁၅။ ဦးစီးဌာနသည်

(က) ကောင်စီနှင့် လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ ရုံးလုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည်။ (ခ) လိုအပ်ပါက ကောင်စီနှင့် လုပ်ငန်းကော်မတီတို့၏ ချီးမြှင့်ငွေနှင့် အသုံးစရိတ်များကို ကျခံရမည်။

အခန်း(၆)

အထွေထွေ ၁၆။ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် – [ (က) ဝန်ကြီးဌာနသည် နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်းများကို အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘော

တူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။ ( ခ) ကောင်စီနှင့် ဝန်ကြီးဌာနတို့သည် အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံး

လုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။ ( ဂ) ဦးစီးဌာနနှင့် လုပ်ငန်းကော်မတီသည် အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များကို ဝန်ကြီးဌာန၏

သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။ ၁၇။ ၁၉၇၃ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေးသုတေသန ဥပဒေ (၁၉၇၃ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ တော်လှန်ရေးကောင်စီ ဥပဒေအမှတ် ၁၅) ကို ဤဥပဒေဖြင့် ရုပ်သိမ်း လိုက်သည်။

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။

(ပုံ)ဝင်းမြင့်

နိုင်ငံတော်သမ္မတ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

 
 

Myanmar Law Center


 
 

အခြားစိတ်ဝင်စားစရာများ။