ထောင်စုနှစ် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပန်းတိုင်များ

ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ၏ ထောင်စုနှစ် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပန်းတိုင်များ

Milllenium Development Goals of United Nations (in Myanmar language)

 

 

 

Ref: English version: http://www.indexmundi.com/burma/millennium-development-goals.html