မြန်မာဘာသာ

Myanmar Law Center


   

မြန်မာ ဥပဒေများ (Myanmar Laws)

2015-03-17 - မြန်မာနိုင်ငံ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေ

မြန်မာနိုင်ငံ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေ

(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၁။)

၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော် ၁၃ ရက်

(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၇ ရက်)


 ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း (၁)

အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်

၁။
ဤဥပဒေကို မြန်မာနိုင်ငံ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေ ဟုခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။

ဤဥပဒေတွင် ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း  အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်စေရမည် -

(က)

မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ မီးသတ်ဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်း ထားသော မြန်မာနိုင်ငံ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အရန် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့နှင့် သီးသန့်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့တို့လည်း ပါဝင်သည်။

(ခ)

အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ မီးသတ်ဦးစီးဌာနက လေ့ကျင့် သင်ကြားပြီး ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်သည့် သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံသော စေတနာ့ ဝန်ထမ်းများ ပါဝင်သည့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ကို ဆိုသည်။

(ဂ)

သီးသန့်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ ကားဂိတ်၊ လေဆိပ်၊ ရေဆိပ်၊ ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ တည်းခိုခန်း၊ စုပေါင်းပိုင် အဆောက်အအုံ၊ စျေး၊ အလုပ်ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့် မီးဘေး အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရသော လုပ်ငန်းများတွင် မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက် အရဖြစ်စေ၊ ခွင့်ပြုချက်အရဖြစ်စေ ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲသူက ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ထားသည့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ကို ဆိုသည်။

(ဃ)

မီးဘေးလုံခြုံရေး ဆိုသည်မှာ မီးဘေးအန္တရာယ် အသိပညာပေးရေး၊ ကြိုတင် ကာကွယ်ရေးနှင့် မီးငြှိမ်းသတ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် ခြင်းကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အခြားသော ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်းလည်း ပါဝင်သည်။

(င) 
မီးဘေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာ ဆိုသည်မှာ မီးဘေးလုံခြုံရေး အတွက် အသုံးပြုသည့် မီးလှန့်အချက်ပေးပစ္စည်း ကိရိယာ၊ မီးလောင်မှု ဆိုင်ရာ အာရုံခံပစ္စည်းကိရိယာ၊ အရေးပေါ် လွတ်မြောက်မှုအတွက် အသုံးပြုသော ပစ္စည်းကိရိယာ၊ မီးငြှိမ်းသတ်ရာ၌ အသုံးပြုသည့် မီးသတ် ဆေးဘူး၊ မီးသတ်စက်၊ ရေစုပ်စက်၊ ယာဉ်အမျိုးမျိုး၊ မီးကာနှင့် မီးသတ်ဝတ်စုံအမျိုးမျိုး၊ ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာ သို့မဟုတ် မီးငြှိမ်း သတ်ရန် အသုံးပြုနိုင်သော အခြားပစ္စည်း တစ်မျိုးမျိုးကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့က အသုံးပြုနေသည့် ရှာဖွေ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် မီးသတ်ဦးစီး ဌာနက အခါအားလျော်စွာ အမိန့် ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်၍ သတ်မှတ်သည့် ပစ္စည်း ကိရိယာများလည်း ပါဝင်သည်။

(စ)
   
 မီးဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေတတ်သည့်ပစ္စည်း ဆိုသည်မှာ မီးလောင်လွယ် သော ပစ္စည်းများ၊ မီးသွေး၊ ကျောက်မီးသွေး၊ ဓာတ်ငွေ့၊ ဓာတ်ငွေ့ရည်၊ ချို့ယွင်း ပျက်စီးနေသော သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်စီးဝင်နေသော လျှပ်စစ် ပစ္စည်းကိရိယာ၊ အရက်ပျံ၊ အရက်ဆီ၊ အက်စစ်၊ ဝါဂွမ်းနှင့် ဝါဂွမ်း အခြေခံ ပစ္စည်း၊ သစ်နှင့် သစ်အခြေခံပစ္စည်း၊ စက္ကူ နှင့်စက္ကူ အခြေခံ ပစ္စည်း၊ ရော်ဘာနှင့် ရော်ဘာအခြေခံပစ္စည်း၊ ပလတ်စတစ်နှင့် ပလတ်စတစ် အခြေခံပစ္စည်း၊ ရေနံနှင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်း၊ ဓာတုဗေဒ ပစ္စည်း၊ အပူကို ဖြစ်ပေါ်စေသော ပစ္စည်းတို့ကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် မီးသတ် ဦးစီးဌာနက အခါအားလျော်စွာ အမိန့် ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်၍ မီးဘေး အန္တရာယ် ဖြစ်စေတတ်သည့် ပစ္စည်းအဖြစ် သတ်မှတ်သည့် ပစ္စည်းများ လည်း ပါဝင်သည်။

(ဆ)

မီးဘေးအန္တရာယ် စိုးရိမ်ရသော လုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ မီး၊ လောင်စာ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သို့မဟုတ် မီးဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်စေတတ်သည့် ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသော လုပ်ငန်းများကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အဆိုပါ လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်သော နေရာ၊ အဆောက်အအုံ သို့မဟုတ် ယာဉ်လည်း ပါဝင်သည်။

(ဇ)
   
ပေါက်ကွဲစေတတ်သည့် ပစ္စည်း ဆိုသည်မှာ ဓာတုဗေဒပစ္စည်း၊ ပေါက်ကွဲမှု ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သော အရာဝတ္ထု ပစ္စည်း၊ ယမ်း သို့မဟုတ် ယမ်း အသုံးပြုထားသော ပစ္စည်းကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် တည်ဆဲ ဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်အရ ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ပစ္စည်းအဖြစ် အခါ အားလျော်စွာ သတ်မှတ်သည့် ပစ္စည်းများလည်း ပါဝင်သည်။

(ဈ)
မီးဘေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ စစ်ဆေးခြင်း ဆိုသည်မှာ မီးသတ်ဦးစီးဌာန သို့မဟုတ် ယင်းက တာဝန်ပေးအပ်သူက မီးဘေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ စစ်ဆေးခြင်းကို ဆိုသည်။

(ည)
ဗဟိုအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ မီးဘေးလုံခြုံရေး ဗဟိုအဖွဲ့ကိုဆိုသည်။

(ဋ)
ဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ကိုဆိုသည်။

(ဌ)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဆိုသည်မှာ မီးသတ်ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ကို ဆိုသည်။

(ဍ)
မီးသတ်ဦးစီးမှူး ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ အကြီးအမှူးကို ဆိုသည်။

(ဎ)
မီးသတ်တာဝန်ခံ ဆိုသည်မှာ ဒေသတစ်ခုတွင် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း ခံရသည့် အဆင့်အမြင့်ဆုံး မီးသတ်ဝန်ထမ်း သို့မဟုတ် မီးသတ် ဝန်ထမ်း မရှိသော နယ်မြေတွင် မီးသတ်ဦးစီးဌာနက တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသည့် အဆင့် အမြင့်ဆုံး အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကို ဆိုသည်။

(ဏ)
မီးသတ်ဝန်ထမ်း ဆိုသည်မှာ မီးသတ်ဦးစီးဌာနတွင် ခန့်ထားခြင်းခံရသော နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းကိုဆိုသည်။

အခန်း (၂)

ရည်ရွယ်ချက်များ

၃။
   
ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည် -


(က)
   
နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်း၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပစ္စည်း၊ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်နှင့် ပြည်သူ တို့၏ အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်များကို မီးဘေးနှင့် အခြား သဘာဝဘေး အန္တရာယ်ကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု မဖြစ်ပွားစေရေးအတွက် ကာကွယ် ပေးရန်၊

(ခ)
မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ကို စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်း၍ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးရန်၊

(ဂ)
မီးဘေးအန္တရာယ်၊ အခြားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်၊ ကပ်ရောဂါဘေး အန္တရာယ် သို့မဟုတ် ရုတ်တရက် ဖြစ်ပွားသော ဘေးအန္တရာယ် တစ်မျိုးမျိုး ကျရောက်သည့်အခါ မီးငြှိမ်းသတ်ရေး၊ ကာကွယ်တားဆီးရေး၊ ရှာဖွေ ကယ်ဆယ်ရေးတို့ကို ဆောင်ရွက်ရန်၊

(ဃ)
ဘေးအန္တရာယ် တစ်မျိုးမျိုး ကျရောက်သည့်အခါ ပြည်သူတို့၏ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုကို ရရှိရေးအတွက် ပညာပေး စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆောင်ရွက်ရန်၊

(င)
နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး၊ ပြည်သူတို့၏ အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးအတွက် လိုအပ်ပါက ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ရန်။

အခန်း (၃)

မီးဘေးလုံခြုံရေးဗဟိုအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း

၄။
ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည်-

(က)
မီးဘေးလုံခြုံရေးဗဟိုအဖွဲ့ကို အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းရမည် -

(၁)
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန
   
ဥက္ကဋ္ဌ

(၂)
ဒုတိယဝန်ကြီး၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန    

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ

(၃)
နေပြည်တော်ကောင်စီဝင် တစ်ဦး
အဖွဲ့ဝင်

(၄)
တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ်  ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့များမှ

လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးများ
   
အဖွဲ့ဝင်

(၅)
မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး  ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌများ
အဖွဲ့ဝင်

(၆)
သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်း အဖွဲ့အစည်း အကြီးအမှူးများ
အဖွဲ့ဝင်

(၇)

မီးဘေးလုံခြုံရေးကို စိတ်ပါဝင်စားသည့်

စေတနာ့ ဝန်ထမ်း ပုဂ္ဂိုလ်များ
   
အဖွဲ့ဝင်


(၈)   

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

အတွင်းရေးမှူး

(၉)
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊

မီးသတ်ဦးစီးဌာန
တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူး

(ခ)
ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဖွဲ့စည်းသော ဗဟိုအဖွဲ့ကို လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။

အခန်း (၄)

ဗဟိုအဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၅။
ဗဟိုအဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -

(က)
မီးဘေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်ခြင်း၊

(ခ)
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် မကျရောက်မီ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့် ကျရောက်သည့်အခါ ရှာဖွေ ကယ်ဆယ်ရေးအတွက် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှ ကူညီ ဆောင်ရွက်ရမည့် အစီအစဉ်များ ချမှတ်ခြင်း၊

(ဂ)
မီးဘေး လုံခြုံရေးအဖွဲ့ အဆင့်ဆင့်တို့၏ လုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲခြင်း၊ လမ်းညွှန်ခြင်းနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပေးခြင်း၊

(ဃ)
မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ လုပ်ငန်းများကို စစ်ဆေးခြင်း၊ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊ လမ်းညွှန်ခြင်းနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပေးခြင်း၊

(င)
ပြည်တွင်းပြည်ပ စေတနာရှင်များထံမှ လှူဒါန်းငွေများ၊ ပစ္စည်းများ၊ နည်းပညာ အကူအညီများ လက်ခံရယူခြင်း၊ ယင်းလှူဒါန်းငွေများ၊ ပစ္စည်း များ၊ နည်းပညာ အကူအညီများကို မီးဘေးအန္တရာယ်၊ အခြားသဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်၊ ကပ်ရောဂါဘေး အန္တရာယ် သို့မဟုတ် ရုတ်တရက် ဖြစ်ပွားသော ဘေးအန္တရာယ် တားဆီးရေးနှင့် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်း များတွင် စနစ်တကျ အသုံးပြုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လမ်းညွှန်ခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်း။

အခန်း (၅)

မီးဘေးလုံခြုံရေးအဖွဲ့ အဆင့်ဆင့် ဖွဲ့စည်းခြင်း

၆။
ဗဟိုအဖွဲ့သည် မီးဘေးလုံခြုံရေးအဖွဲ့ အဆင့်ဆင့်ကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အညီ အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းရမည် -

(က)
ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် မီးဘေး လုံခြုံရေးအဖွဲ့၊

(ခ)
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ မီးဘေး လုံခြုံရေးအဖွဲ့၊

(ဂ)

ခရိုင်မီးဘေးလုံခြုံရေးအဖွဲ့၊

(ဃ)
မြို့နယ်မီးဘေးလုံခြုံရေးအဖွဲ့၊

(င)
မြို့မီးဘေးလုံခြုံရေးအဖွဲ့၊

(စ)
ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု မီးဘေးလုံခြုံရေးအဖွဲ့။

၇။
 ဗဟိုအဖွဲ့သည် ပုဒ်မ ၆ ပါ မီးဘေးလုံခြုံရေးအဖွဲ့အဆင့်ဆင့်၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို သတ်မှတ်ရမည်။

အခန်း (၆)

အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း

၈။
မီးသတ်ဦးစီးဌာနသည် -

(က)
မီးဘေးလုံခြုံရေးလုပ်ငန်းများ  ဆောင်ရွက်ရာတွင် လည်းကောင်း၊ မီးဘေး အန္တရာယ်၊ အခြားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်၊ ကပ်ရောဂါ ဘေးအန္တရာယ် သို့မဟုတ် ရုတ်တရက် ဖြစ်ပွားသော ဘေးအန္တရာယ်များအတွက် ရှာဖွေ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လည်းကောင်း၊ မီးဘေး လုံခြုံရေးအသိပညာရပ်များ ပြည်သူလူထုအတွင်း စိမ့်ဝင်ပျံ့နှံ့စေ ရေးအတွက် လှုံ့ဆော်ပညာပေးရာတွင် လည်းကောင်း မီးသတ် ဝန်ထမ်း များနှင့်အတူ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ပါဝင်ကူညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အတွက် အရန် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းထားရှိရမည်။

(ခ)

ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဖွဲ့စည်းထားသော အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ကို ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်း ပြုလုပ်လိုပါက မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက် ရရှိမှသာ ဆောင်ရွက်ရမည်။

၉။   

မီးသတ်ဦးစီးဌာနသည် -

(က)
အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းကို ရေးဆွဲထားရှိရမည်။

(ခ)
အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် အဆင့်ဆင့်တို့၏တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို သတ်မှတ်ရမည်။

(ဂ)
အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးနှင့် နည်းပညာ များ ရရှိရေးတို့အတွက် ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဃ)
အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့အဆင့်ဆင့်၏ အထောက်အပံ့ပစ္စည်းနှင့်ငွေကြေး များကို လက်ခံရယူခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် သုံးစွဲခြင်း နည်းလမ်းများကို သတ်မှတ်ရမည်။

၁၀။
အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသူ မည်သူမဆို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အရန် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့သို့ မိမိဆန္ဒအလျောက် ပါဝင်ခွင့်ရှိသည်။

၁၁။
မီးသတ်ဦးစီးဌာနသည် အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရာတွင် လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

၁၂။

နေပြည်တော်ကောင်စီ၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ တို့သည် လိုအပ်ပါက အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့များ၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်များနှင့် အုပ်ချုပ်မှု ကိစ္စများအား ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

အခန်း (၇)

သီးသန့်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း

၁၃။

မီးသတ်ဦးစီးဌာနသည် -

(က)
စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ ကားဂိတ်၊ လေဆိပ်၊ ရေဆိပ်၊ ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ တည်းခိုခန်း၊ စုပေါင်းပိုင် အဆောက်အအုံ၊ စျေး၊ အလုပ်ဌာန၊ အဖွဲ့ အစည်းနှင့် မီးဘေးအန္တရာယ် စိုးရိမ်ရသော လုပ်ငန်းများ၌ သီးသန့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်းထားရှိရန် သက်ဆိုင်ရာ ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲသူအား ညွှန်ကြားရမည်။

(ခ)
ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဖွဲ့စည်းထားသော သီးသန့်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ကို ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်း ပြုလုပ်လိုပါက မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက် ရရှိမှသာ ဆောင်ရွက်ရမည်။

၁၄။
သီးသန့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့သည် -

(က)
သက်ဆိုင်ရာ မီးသတ်ဦးစီးမှူး၏ ကြီးကြပ်မှုနှင့် စစ်ဆေးမှုကို ခံယူရမည်။

(ခ)
မီးဘေးလုံခြုံရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လည်းကောင်း၊ မီးဘေး အန္တရာယ်၊ အခြားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်၊ ကပ်ရောဂါ ဘေးအန္တရာယ် သို့မဟုတ် ရုတ်တရက်ဖြစ်ပွားသော ဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်သည့် အခါတွင် လည်းကောင်း သက်ဆိုင်ရာ မီးသတ် ဝန်ထမ်းများ၊ အရန် မီးသတ် တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဂ)
မီးဘေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပညာရပ်များ လေ့ကျင့်သင်ကြားရေး၊ ကျွမ်းကျင်မှု ရှိစေရေးနှင့် နည်းပညာများ ရရှိစေရေးအတွက် မီးသတ် ဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားမှုကို ခံယူရမည်။

အခန်း (၈)

မီးဘေးလုံခြုံရေးလုပ်ငန်းများ

၁၅။
မီးဘေးလုံခြုံရေးအဖွဲ့ အဆင့်ဆင့်သည်-

(က)
ဗဟိုအဖွဲ့က ချမှတ်ထားသော လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အညီ မီးဘေး လုံခြုံရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ခ)
မီးဘေးလုံခြုံရေး လုပ်ငန်းများတွင် ပြည်သူတို့၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ရရှိရန် ပညာပေး စည်းရုံးရမည်။

(ဂ)
မီးဘေးအန္တရာယ်၊ အခြားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်၊ ကပ်ရောဂါ ဘေး အန္တရာယ် သို့မဟုတ် ရုတ်တရက်ဖြစ်ပွားသော ဘေးအန္တရာယ် ကျရောက် သောအခါ ဗဟိုအဖွဲ့က ချမှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ အားလုံးပါဝင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အတွက် လိုအပ်သလို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရမည်။

(ဃ)
မီးဘေးလုံခြုံရေး ကြိုတင်သတိပေး အဖွဲ့များအား သက်ဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း၍ တာဝန်ချထားရမည်။

၁၆။
မြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးမှူးသည် -

(က)

မြို့၊ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း နေထိုင်သူများ လိုက်နာ ရမည့် မီးဘေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များကို အခါ အားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်ရမည်။

(ခ)
   
ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ထုတ်ပြန်ထားသော ညွှန်ကြားချက်များကို မြို့၊ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း နေထိုင်သူများ လိုက်နာခြင်း ရှိ မရှိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စစ်ဆေးခြင်း၊ စစ်ဆေးစေခြင်းနှင့် လိုက်နာမှု မရှိသူများကို လိုအပ်သလို သတိပေးခြင်း၊ အရေးယူခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရမည်။

၁၇။
ရာ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းသည် အောက်ပါကိစ္စရပ်များအတွက် ခွင့်ပြုမိန့် ထုတ်မပေးမီ မီးဘေးလုံခြုံရေး ကိစ္စအလို့ငှာ မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ မီးဘေး လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ စစ်ဆေးထောက်ခံချက်ကို ရယူရမည်-

(က)
သုံးထပ်နှင့်အထက်ရှိ အဆောက်အအုံ၊ စုပေါင်းပိုင် အိမ်ရာ၊ ဈေး၊ လူ အများအပြား စုဝေးအသုံးပြုသည့် အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊

(ခ)

ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊  တည်းခိုခန်း လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခြင်း၊

 (ဂ)
စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ သိုလှောင်ရုံနှင့် သိုလှောင်ကန်များ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊

(ဃ)
မီးဘေးအန္တရာယ် စိုးရိမ်ရသော လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ပေါက်ကွဲစေတတ် သည့် ပစ္စည်းအသုံးပြု၍ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်း၊

(င)

မီးဘေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာများ တင်သွင်းခြင်း၊ ထုတ် လုပ်ခြင်းနှင့် ရောင်းချခြင်း၊

(စ)
မော်တော်ယာဉ်၊ မီးရထား၊ လေယာဉ်၊ ရဟတ်ယာဉ်၊ သင်္ဘော၊ စက်တပ် ရေယာဉ်၊ စက်မဲ့ ရေယာဉ်တို့ကို အသုံးပြု၍ သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်း။

၁၈။
သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းသည် မြို့ပြ၊ ကျေးရွာ တည်ဆောက် ရေးနှင့် မြို့ပြ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းများ၊ စက်မှုဇုန်နှင့် စီးပွားရေးဇုန် စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲရာတွင် မီးဘေးလုံခြုံရေး ကိစ္စအလို့ငှာ မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ သဘောထားကို ရယူဆောင်ရွက်ရမည်။

၁၉။    

သက်ဆိုင်ရာ ခွင့်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးနိုင်သူသည် အများပြည်သူဆိုင်ရာ နေရာ များတွင် ပြပွဲ၊ ပြိုင်ပွဲ၊ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲနှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာပွဲများ ကျင်းပခြင်း သို့မဟုတ် မီးဘေးအန္တရာယ် စိုးရိမ်ရသော လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် ခွင့်ပြုရာ၌ မီးဘေးလုံခြုံရေး ကိစ္စအလို့ငှာ သက်ဆိုင်ရာ မီးသတ်ဦးစီးမှူး၏ သဘောထား ရယူဆောင်ရွက်ရမည်။

အခန်း (၉)

မီးလောင်မှုနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၂၀။
မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားသည့်အခါ သက်ဆိုင်ရာ မီးသတ် တာဝန်ခံကဖြစ်စေ၊ သက်ဆိုင်ရာ မီးဘေး လုံခြုံရေးအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးကဖြစ်စေ၊ ယင်းတို့၏ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း ခံရသော မီးသတ်ဝန်ထမ်း သို့မဟုတ် အရန် မီးသတ် တပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဦးကဖြစ်စေ မီးငြှိမ်းသတ်ရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော အောက်ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်-

(က)
လျှပ်စစ်မီး  ဖြတ်တောက်ခြင်း၊      

 (ခ)
ရေနံနှင့်  ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းများ  ပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်ခြင်း၊


 (ဂ)
မီးသတ်ယာဉ်များ အလွယ်တကူ ဝင်ထွက် သွားလာနိုင်ရေးအတွက် လမ်းများ ရှင်းလင်းခြင်း၊

(ဃ)
   
ထိရောက်စွာ မီးငြှိမ်းသတ်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့် နေအိမ်၊ ဥပစာ နှင့် အဆောက်အအုံ အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခြင်း၊

 (င)
မီးကူးစက်ရန် အကြောင်းရှိသည့် နေအိမ်၊ ဥပစာနှင့် အဆောက်အအုံ များကို လိုအပ်သည့် အတိုင်းအတာအထိ ဖြိုဖျက်ခြင်း၊

(စ)

ရေရရှိရေးအတွက် မည်သည့်နေရာ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်၌မဆို ရေ ရယူခြင်းနှင့် ရေပိုမိုရရှိစေရန် အခြားပိုက်လိုင်းများကို ပိတ်ဆို့ခြင်း၊

(ဆ)

မီးငြှိမ်းသတ်ရေး လုပ်ငန်းအတွက်  မည်သည့် ယာဉ်ကိုမဆို  ရယူ အသုံးပြုခြင်း။

၂၁။
   
မြို့နယ် မီးသတ်ဦးစီးမှူးသည် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားရသည့် အကြောင်းရင်း၊ မီးလောင်ဆုံးရှုံးမှု ခန့်မှန်းတန်ဖိုးနှင့် မီးလောင်မှုအတွက် တာဝန်ရှိသူတို့ကို အမြန် ဆုံး စုံစမ်းစစ်ဆေး၍ အဆင့်ဆင့်တင်ပြရမည်။

၂၂။
   
ဝန်ကြီးဌာနသည်-

(က)
   
လိုအပ်ပါက မီးလောင်မှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြစေရန် စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း၍ တာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။

(ခ)   
ပုဒ်မခွဲ (က) အရ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းသည့်အခါ ပုဒ်မ ၂၁ အရ ပြုလုပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းကို ရပ်ဆိုင်း၍ စုံစမ်းစစ်ဆေး ပြီးစီးသည့်အထိ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သို့ လွှဲအပ်တင်ပြရမည်။

အခန်း (၁၀)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၂၃။
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည် -

(က)
   
မြို့ပြ၊ ကျေးရွာ တည်ဆောက်ရေးနှင့် မြို့ပြ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းများ၊ စက်မှုဇုန်နှင့် စီးပွားရေးဇုန် စီမံကိန်းများတွင် မီးဘေး လုံခြုံရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း၊

(ခ)
မီးသတ်ဝန်ထမ်းများနှင့်  အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် အဆင့်ဆင့်တို့၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို သတ်မှတ်ခြင်း၊

 (ဂ)
   
မီးသတ်တပ်ဖွဲ့များအား  ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းနှင့်  လမ်းညွှန်ခြင်း၊

(ဃ)
   
မီးဘေး လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ  သင်တန်းများနှင့်  ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေး သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊

(င)

မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ပြည်တွင်းပြည်ပ သင်တန်းများ တက်ရောက် စေရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

  (စ)

မီးငြှိမ်းသတ်ရာတွင် လည်းကောင်း၊  သဘာဝဘေးအန္တရာယ်၊  ကပ်ရောဂါ ဘေးအန္တရာယ် သို့မဟုတ် အခြား ရုတ်တရက်ဖြစ်ပွားသော ဘေး အန္တရာယ်ကို တားဆီးကာကွယ်ရေးနှင့် ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေး ဆောင်ရွက် ရာတွင် လည်းကောင်း စွမ်းစွမ်းတမံ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သော မီးသတ် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများနှင့် တာဝန်သိ ပြည်သူတို့အား ဆုချီးမြှင့်ခြင်း သို့မဟုတ် ဘွဲ့ထူး၊ ဂုဏ်ထူး ချီးမြှင့်နိုင်ရေး အတွက် သက်ဆိုင်ရာသို့ ထောက်ခံ တင်ပြခြင်း၊

(ဆ)
   
မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဦးသည် မီးငြှိမ်းသတ်ရေး၊ သဘာဝဘေး အန္တရာယ်၊ ကပ်ရောဂါဘေးအန္တရာယ် သို့မဟုတ် အခြား ရုတ်တရက် ဖြစ်ပွားသော ဘေးအန္တရာယ် တားဆီးကာကွယ်ရေးနှင့် ရှာဖွေ ကယ်ဆယ်ရေး တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာတွင် သေဆုံးမှု သို့မဟုတ် ထိခိုက် ဒဏ်ရာရရှိပါက သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လျော်ကြေး သို့မဟုတ် ဂရုဏာကြေး ရရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

 (ဇ)
မီးဘေးအန္တရာယ်နှင့် အခြားသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တို့ကို ပြည်သူ များ နားလည်သဘောပေါက်စေရေးအတွက် ပညာပေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဈ)
မီးဘေးလုံခြုံရေး၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေးနှင့် ရှာဖွေ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သုတေသနပြုလုပ်ခြင်း၊

(ည)
အရန် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် ဦးရေ တိုးတက်များပြားလာစေရေးအတွက် စည်းရုံး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဋ)
ဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မီးသတ် အဖွဲ့အစည်းများ၊ အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း၊ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

 
   

(ဌ)
ဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ပြည်တွင်းပြည်ပ စေတနာရှင်များ လှူဒါန်းသည့် ပစ္စည်းနှင့် နည်းပညာ အကူအညီများကို မီးဘေးအန္တရာယ်၊ အခြား သဘာဝ ဘေး အန္တရာယ်၊ ကပ်ရောဂါဘေးအန္တရာယ် သို့မဟုတ် ရုတ်တရက် ဖြစ်ပွားသော ဘေးအန္တရာယ် တားဆီးရေးနှင့် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် စနစ်တကျ အသုံးပြုနိုင်ရန် စီမံခန့်ခွဲ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

 
   

(ဍ)
ဗဟိုအဖွဲ့နှင့် ဝန်ကြီးဌာနကပေးအပ်သော  တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ခြင်း။

အခန်း (၁၁)

တားမြစ်ချက်များ

၂၄။
   
မည်သူမျှ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးမှူးက ပုဒ်မ ၁၆ အရ ထုတ်ပြန် ထားသည့် မီးဘေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်ကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခြင်း မရှိစေရ။

၂၅။
   
စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ ကားဂိတ်၊ လေဆိပ်၊ ရေဆိပ်၊ ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ တည်းခိုခန်း၊ စုပေါင်းပိုင် အဆောက်အအုံ၊ ဈေး၊ အလုပ်ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် မီးဘေး အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရသော လုပ်ငန်းပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲသူ မည်သူမျှ မီးသတ် ဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ -

(က)

သီးသန့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်း မရှိစေရ။

(ခ)
မီးဘေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ  ပစ္စည်းကိရိယာများကို ထားရှိရန်  ပျက်ကွက်ခြင်း မရှိစေရ။

၂၆။
   
မည်သူမျှ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခြင်း မရှိကြောင်း သိလျက်နှင့် မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားကြောင်း မီးသတ်တပ်ဖွဲ့သို့ လိမ်လည်၍ သတင်းပေး တိုင်ကြားခြင်း မပြုရ။

၂၇။
   
မည်သူမျှ မီးငြှိမ်းသတ်ရန် ထွက်ခွာလာသော မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် မီးသတ် ယာဉ်များကို အကြောင်းမဲ့ ဟန့်တားခြင်း၊ လမ်းပိတ်ဆို့ခြင်း၊ နှောင့်ယှက်ခြင်း၊ ရန်ပြုခြင်း၊ မီးလောင်မှုနှင့် မသက်ဆိုင်သည့် နေရာသို့ တစ်နည်းနည်းဖြင့် လမ်းပြ ခေါ်ယူခြင်း မပြုရ။

၂၈။
   
မည်သူမျှ မီးငြှိမ်းသတ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသော မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် များကို ဟန့်တားခြင်း၊ နှောင့်ယှက်ခြင်း၊ လက်ရောက်မှုပြုခြင်း မပြုရ။

၂၉။

မည်သူမျှ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားသည့်အခါ သက်ဆိုင်ရာ မီးသတ်တာဝန်ခံက ဖြစ်စေ၊ သက်ဆိုင်ရာ မီးဘေးလုံခြုံရေး အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဦးကဖြစ်စေ၊ ယင်းတို့က တာဝန် ပေးအပ်ခြင်း ခံရသော မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဦးက ဖြစ်စေ ပုဒ်မ ၂၀ ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့် တစ်ရပ်ရပ် ဆောင်ရွက်ခြင်းကို ဟန့်တားခြင်း သို့မဟုတ် နှောင့်ယှက်ခြင်း မပြုရ။

၃၀။
မည်သူမျှ မီးစတင်လောင်သောနေရာနှင့် မီးလောင်မှုအကြောင်းရင်းကို သက်ဆိုင် ရာက စုံစမ်းဖော်ထုတ် အတည်မပြုမီ ကာလအတွင်း မီးလောင်ပြင်နေရာ၏ သတ်မှတ်ထားသော ဧရိယာအတွင်းရှိ သက်သေခံပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားခြင်း၊ ရှင်းလင်းခြင်း၊ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း မပြုရ။

၃၁။

မည်သူမျှ မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက် မရရှိဘဲ အရန် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းခြင်းမပြုရ။

၃၂။
မည်သူမျှ မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ သီးသန့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းခြင်း မပြုရ။

၃၃။
မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားရာတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသော မည်သည့် မီးသတ် တပ်ဖွဲ့ဝင်မျှ တံစိုးလက်ဆောင်ကို သော်လည်းကောင်း၊ ပိုင်ရှင်ခွင့်ပြုသည်ဖြစ်စေ၊ မပြုသည်ဖြစ်စေ အခြားပစ္စည်း သို့မဟုတ် ငွေကြေးတစ်စုံတစ်ရာ ကိုသော် လည်းကောင်း ရယူခြင်းမပြုရ။

အခန်း (၁၂)

ပြစ်ဒဏ်များ

၃၄။
မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၄၊ ပုဒ်မ ၃၀ နှင့် ပုဒ်မ ၃၁ ပါ တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက် ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို တစ်နှစ်အထိ ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။

၃၅။
စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ ကားဂိတ်၊ လေဆိပ်၊ ရေဆိပ်၊ ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ တည်းခိုခန်း၊ စုပေါင်းပိုင် အဆောက်အအုံ၊ ဈေး၊ အလုပ်ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် မီးဘေး အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရသော လုပ်ငန်းပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲသူ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၅ ပါ တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်း ခံရလျှင် ထိုသူကို သုံးနှစ်အထိ ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ် ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။

၃၆။   
မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၆ နှင့် ပုဒ်မ ၃၂ ပါ တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက် ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို သုံးနှစ်အထိ ထောင် ဒဏ် ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။

၃၇။
မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၇ ၊ ပုဒ်မ ၂၈ နှင့် ပုဒ်မ ၂၉ ပါ တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက် ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ငါးနှစ်အထိ ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။

၃၈။
မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၃၃ ပါ တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက် ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ခုနစ်နှစ်အထိ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်အပြင် ငွေဒဏ်လည်းချမှတ်နိုင်သည်။

၃၉။
မည်သူမဆို ဤဥပဒေပါ တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက် ကျူးလွန် ရာတွင် အားပေးကူညီကြောင်း သို့မဟုတ် ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို သက်ဆိုင်ရာ ပြစ်မှုပါ ပြစ်ဒဏ်အတိုင်း ချမှတ်ရမည်။

အခန်း (၁၃)

အထွေထွေ

၄၀။
မီးဘေးလုံခြုံရေးကိစ္စအလို့ငှာ လိုအပ်သည့် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ချက်များ အတွက် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲသူက ဝန်ဆောင်ခကို မီးသတ်ဦးစီးဌာနသို့ ပေးဆောင်ရမည်။ ဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝန်ဆောင်ခကို သတ်မှတ်ရမည်။

၄၁။
မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားရာတွင် သဘောရိုးဖြင့် မီးငြှိမ်းသတ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက် လည်းကောင်း၊ မီးငြှိမ်းသတ်ရန် မီးသတ်ယာဉ်များကို မောင်းနှင်ထွက်ခွာရာတွင် နည်းလမ်းတကျ မောင်းနှင်ပါလျက် မတော်တဆ ဖြစ်ပွားမှုအတွက် လည်းကောင်း မည်သူကိုမျှ ပြစ်မှုကြောင်းအရဖြစ်စေ၊ တရားမကြောင်းအရ ဖြစ်စေ တရားစွဲဆိုခွင့် မရှိစေရ။

၄၂။
အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်နှင့် သီးသန့်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် တို့သည် ဤဥပဒေ သို့မဟုတ် ဤဥပဒေအရ ပြုလုပ်သည့် နည်းဥပဒေများ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများနှင့်အညီ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်စဉ်တွင် ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၂၁ အရ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

၄၃။
ဤဥပဒေပါ ပြစ်မှုများကို ရဲအရေးယူပိုင်ခွင့်ရှိသော ပြစ်မှုများအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။

၄၄။
မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေ (တော်လှန်ရေးကောင်စီ ဥပဒေအမှတ် ၁၂/၁၉၆၃) အရ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသော မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့နှင့် သီးသန့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့တို့သည် ဤဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်သည့် မီးသတ် တပ်ဖွဲ့များ ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

၄၅။
မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေ (တော်လှန်ရေးကောင်စီဥပဒေအမှတ် ၁၂/၁၉၆၃) နှင့် မီးသတ် တပ်ဖွဲ့ဥပဒေ (နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ဥပဒေ အမှတ် ၁/၁၉၉၇) အရ ထုတ်ပြန်ထားသော နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်း များ၊ အမိန့် ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ဤဥပဒေနှင့် မဆန့်ကျင်သရွေ့ ဆက်လက်ကျင့်သုံးနိုင်သည်။

၄၆။
ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်-

(က)
ဝန်ကြီးဌာနသည် နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်းများကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။

 (ခ)
ဗဟိုအဖွဲ့၊ ဝန်ကြီးဌာနနှင့် မီးသတ်ဦးစီးဌာနတို့သည် အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။

၄၇။
မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေ (နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ဥပဒေ အမှတ် ၁/၁၉၉၇) ကို ဤဥပဒေဖြင့် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ် လက်မှတ် ရေးထိုးသည်။
 
(ပုံ) သိန်းစိန်                                   

နိုင်ငံတော်သမ္မတ                              

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်         

သင့်ထင်မြင်ချက်လေး ရေးခဲ့ပါ။

Please leave comments or requests to revise or update, about this law...


မိတ်ဆွေ ပြည်ထောင်စု သားရောင်းရင်းများ ခင်ဗျား... ဒီစာမျက်နှာ သို့မဟုတ် ဒီဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်ဘာပြောချင် ပါသလဲ? သင် ဘယ်လို မြင်ပါသလဲ? ထောက်ခံသလား? ကန့်ကွက်သလား? ဘယ်အပိုင်းက ခေတ်နဲ့ မညီဘူး ဖြစ်နေသလဲ? ဘယ်အပိုင်းကို ဦးစားပေး ပြင်သင့်တယ် ထင်သလဲ?
  • ကြောက်လို့ ဘာမှ မပြောဘဲ နေတာဟာ အဂတိ လိုက်စားတာပါ။ ‘ဘယာဂတိ’ လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒါတွေ ရပ်ဘို့ လိုပါတယ်။ ပွင့်လင်းတဲ့ လူ့ဘောင် တစ်ခု ဖြစ်လာဘို့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံသားတွေကို အားပေး ရပါမယ်။ ပျိုးထောင် ရပါမယ်။ မိမိအမြင်ကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးတာ၊ တိုင်ပင် နှီးနှောတာ ဒီမိုကရေစီပါ။ ဆွေးနွေးပါ။ ဝေဖန်ပါ။ အားပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးကိုယ်တိုင်လည်း အဝေဖန်ခံနိုင်အောင် ကြိုးစားရပါမယ်။  သဘောထား ကြီးအောင်ကြိုးစားပြီး။ agree to disagree ဆိုတာကို ဒီမိုကရေစီ နည်းကျ ကျင့်ကြံကြရပါမယ်။
  • မိမိ လုပ်ရပ်အားလုံးကို မိမိ တာဝန်ယူရမယ်ဆိုတာလည်း ဒီမိုကရေစီပါ။ ဆဲဆိုတာတွေ၊ မလုပ်ဘဲ ချက်ကျလက်ကျ ပြောဆိုဆွေးနွေး စေချင်ပါတယ်။ မေတ္တာရပ်ခံ လိုပါတယ်။ 
  • မတရားတာတွေ ဒီမိုကရေစီနည်းနဲ့ ရပ်တန့်ဘို့က ဒီလို ဆွေးနွေးဘို့ များများ လိုပါတယ်။ ဒီမှာ ဆွေးနွေးတာတွေကို law-maker တွေ၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေ မြင်အောင်၊ ဖတ်ဖြစ်အောင် ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစား နေပါတယ်။ 
  • ကမ္ဘာမှာ အတိုးတက်ဆုံး အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ဆိုတာ ကမ္ဘာမှာ ဥပဒေ အများဆုံး ရှိတဲ့ တိုင်းပြည်ပါ။ ဆိုလိုတာက ချုပ်ချယ်မှု အများဆုံး တိုင်းပြည်ပါ။ ကာကွယ်သင့်တာတွေကို အကာအကွယ် အများဆုံး ပေးတဲ့ တိုင်းပြည်ပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာ ကမ္ဘာမှာ အလွတ်လပ်ဆုံး တိုင်းပြည်ပါ။ မိမိတို့ ချစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို the land of opportunities ဖြစ်လာအောင် ဝိုင်းဝန်း အကြံပေး ကြပါ။ ပြုပြင် ပေးကြပါလို့ နှိုးဆော် လိုက်ပါရစေ။

/ အယ်ဒီတာ

ဒီဥပဒေထဲမှာ ဘာတွေ ပြင်သင့်သလဲ? ဆွေးနွေးကြည့်ပါ။
What are needed to be revised in this law?

ဖွဲ့စည်းပုံကို သင့်ဖုန်းပေါ်မှာ ဖတ်နိုင်

Myanmar constitution app for Androidယခု လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို သင့် Android ဖုန်းပေါ်မှာ အလွယ်တကူ ဖတ်နိုင်အောင် mobile app ထုတ်ထားပါတယ်။ အခမဲ့ ရယူနိုင်ပါတယ်။ Myanmar Constitution app for Android mobiles. Download here.

ကက က္က

CSR project by Myanmars.NET

 
Welcome to Myanmar Laws Archive. This is a CSR (corporate social responsibility) project by Myanmars.NET for legal knowledge education program to our people. The law does not excuse people, because they do not know. Myanmar laws are based on English common law, so that it is very similar to many laws in United States, United Kingdom, Australia, Singapore, or Malaysia.

We also have a CSR policy that we do NOT do new businesses with alcoholic, cigarette, and MLM businesses.