မြန်မာဘာသာ

Myanmar Law Center


   

မြန်မာ ဥပဒေများ (Myanmar Laws)

2015-04-09 - အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ

အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ
(၂ဝ၁၅ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၃ ။)
၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော် ၆ ရက်
( ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၉ ရက်)     

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။     
အခန်း(၁)
အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်     
၁။    ဤဥပဒေကို အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဥပဒေဟု ခေါ်တွင် စေရမည်။     
၂။    ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသော အောက်ပါ စကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက် စေရမည်-     
     (က)    အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ မတည်ရင်းနှီးငွေတွင် မြေတန်ဖိုး မပါဝင်သည့် အောက်ပါလုပ်ငန်းတို့ကို ဆိုသည်-     
          (၁)    ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်သော လုပ်ငန်းဖြစ်လျှင် ဝန်ထမ်းဦးရေ အမြဲတမ်း ၅ဝ ဦးထက်မပိုသော သို့မဟုတ် မတည်ရင်းနှီးငွေ ကျပ်သန်း ၅ဝဝ ထက်မပိုသော လုပ်ငန်း၊     
          (၂)    လုပ်အားအခြေပြု ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လက်ခစား လုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်သော လုပ်ငန်းဖြစ်လျှင် ဝန်ထမ်းဦးရေ အမြဲတမ်း ၃ဝဝ ဦးထက်မပိုသော သို့မဟုတ် မတည်ရင်းနှီးငွေ ကျပ်သန်း ၅ဝဝ ထက်မပိုသော လုပ်ငန်း၊     
          (၃)    လက်ကား ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်သော လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လျှင် ဝန်ထမ်းဦးရေ အမြဲတမ်း ၃ဝ ဦးထက် မပိုသော သို့မဟုတ် လွန်ခဲ့သောနှစ်၏ တစ်နှစ် ဝင်ငွေ ကျပ်သန်း ၁ဝဝ ထက်မပိုသော လုပ်ငန်း၊     
          (၄)    လက်လီ ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်သော လုပ်ငန်း တစ်ခုဖြစ်လျှင် ဝန်ထမ်းဦးရေ အမြဲတမ်း ၃ဝ ဦးထက် မပိုသော သို့မဟုတ် လွန်ခဲ့သောနှစ်၏ တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ကျပ်သန်း ၅ဝ ထက် မပိုသောလုပ်ငန်း၊     
          (၅)    ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်လုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်သော လုပ်ငန်း တစ်ခုဖြစ်လျှင် ဝန်ထမ်းဦးရေ အမြဲတမ်း ၃ဝ ဦးထက်မပိုသော သို့မဟုတ် လွန်ခဲ့သောနှစ်၏ တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ကျပ်သန်း ၁ဝဝ ထက် မပိုသော လုပ်ငန်း၊     
          (၆)    အထက် ပုဒ်မခွဲငယ် (၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄)နှင့် (၅) တို့မှအပ အခြား လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လျှင် ဝန်ထမ်းဦးရေ အမြဲတမ်း ၃ဝ ဦးထက် မပိုသော သို့မဟုတ် လွန်ခဲ့သောနှစ်၏ တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ကျပ်သန်း ၅ဝ ထက်မပိုသော လုပ်ငန်း။     
     (ခ)    အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ မတည်ရင်းနှီးငွေတွင် မြေတန်ဖိုးမပါဝင်သည့် အောက်ပါ လုပ်ငန်းတို့ကို ဆိုသည်-     
          (၁)    ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်သော လုပ်ငန်းဖြစ်လျှင် ဝန်ထမ်းဦးရေ အမြဲတမ်း ၃ဝဝ ဦးထက် မပိုသော သို့မဟုတ် မတည်ရင်းနှီးငွေ ကျပ်သန်း ၅ဝဝ အထက်မှ ကျပ်သန်း ၁ဝဝဝ ထက်မပိုသောလုပ်ငန်း၊     
          (၂)    လုပ်အားအခြေပြု ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လက်ခစား  လုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်သော လုပ်ငန်း ဖြစ်လျှင် ဝန်ထမ်းဦးရေ အမြဲတမ်း ၆ဝဝ ဦးထက်မပိုသော သို့မဟုတ် မတည်ရင်းနှီးငွေ ကျပ်သန်း ၅ဝဝ အထက်မှ ကျပ်သန်း ၁ဝဝဝ ထက်မပိုသော လုပ်ငန်း၊     
          (၃)    လက်ကား ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်သော လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လျှင် ဝန်ထမ်းဦးရေ အမြဲတမ်း ၆ဝ ဦးထက် မပိုသော သို့မဟုတ် လွန်ခဲ့သောနှစ်၏ တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ကျပ်သန်း၁ဝဝ အထက်မှ ကျပ်သန်း ၃ဝဝ ထက်မပိုသော လုပ်ငန်း၊     
          (၄)    လက်လီရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်သော လုပ်ငန်း တစ်ခုဖြစ်လျှင် ဝန်ထမ်းဦးရေ အမြဲတမ်း ၆ဝ ဦးထက်မပိုသော သို့မဟုတ် လွန်ခဲ့သောနှစ်၏တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ကျပ်သန်း ၅ဝ အထက် မှ ကျပ်သန်း ၁ဝဝ ထက်မပိုသော လုပ်ငန်း၊     
          (၅)    ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် လုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်သော လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လျှင် ဝန်ထမ်းဦးရေ အမြဲတမ်း ၁ဝဝ ဦးထက်မပိုသော သို့မဟုတ် လွန်ခဲ့သောနှစ်၏ တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ကျပ်သန်း ၁ဝဝ အထက်မှ ကျပ်သန်း ၂ဝဝ ထက်မပိုသော လုပ်ငန်း၊     
          (၆)    အထက်ပုဒ်မခွဲငယ် (၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄) နှင့် (၅) တို့မှအပ အခြားလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လျှင် ဝန်ထမ်းဦးရေ အမြဲတမ်း ၆ဝ ဦးထက်မပိုသော သို့မဟုတ် လွန်ခဲ့သောနှစ်၏ တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ကျပ်သန်း ၅ဝ အထက်မှ ကျပ်သန်း ၁ဝဝ ထက်မပိုသောလုပ်ငန်း။     
     (ဂ)    လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူ ဆိုသည်မှာ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်း နှစ်ရပ်လုံးကို လုပ်ကိုင်သည့် ရာနှုန်းပြည့် နိုင်ငံသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်သူ သို့မဟုတ် စီးပွားရေးအဖွဲ့ အစည်းကို ဆိုသည်။     
     (ဃ)    စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် သူများက တည်ဆဲဥပဒေ များနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းထားသော အကျိုးအမြတ် မယူသည့် အသင်းအဖွဲ့၊၎င်းတို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အဖွဲ့အစည်း၊ တစ်ဆင့်ခံအဖွဲ့အစည်းနှင့် အဖွဲ့ခွဲတစ်ခုခုကို ဆိုသည်။     
     (င)    ဗဟိုကော်မတီ ဆိုသည်မှာ အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဗဟိုကော်မတီကို ဆိုသည်။     
     (စ)    လုပ်ငန်းကော်မတီ ဆိုသည်မှာ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီကို ဆိုသည်။     
     (ဆ)     အေဂျင်စီ ဆိုသည်မှာ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အေဂျင်စီကို ဆိုသည်။     
     (ဇ)    အေဂျင်စီရုံးခွဲများ ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်နှင့် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ် ခွင့်ရဒေသများ သို့မဟုတ် ပြည်ထောင်စု နယ်မြေတို့တွင် ဗဟိုကော်မတီ နှင့် လုပ်ငန်းကော်မတီတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဖွင့်လှစ်ထားသော ရုံးခွဲ များကို ဆိုသည်။     
     (ဈ)     တစ်နေရာတည်းတွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်အဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်၊ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသများနှင့် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေတို့တွင် အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ အတွက် တစ်နေရာတည်း၌ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ခွင့်ပြုမိန့်များ လျှောက်ထားရာတွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းနှင့် ဤဥပဒေပါ လုပ်ငန်း တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဒေသဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း က ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်သည့် အဖွဲ့ကို ဆိုသည်။     
     (ည)    ရန်ပုံငွေဆို သည်မှာ ဤဥပဒေအရ ထူထောင်ထားသော အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရန်ပုံငွေကို ဆိုသည်။     
     (ဋ)    ရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ရန်ပုံငွေကို စီမံခန့်ခွဲသည့်အဖွဲ့ကို ဆိုသည်။     
     (ဌ)    တာဝန်ခံဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အဓိကတာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ရန် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့က တာဝန်ပေးအပ်သည့် ဝန်ကြီးဌာနကို ဆိုသည်။     
     (ဍ)    သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ ဆိုသည်မှာ အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် ဆက်စပ်ပါဝင်နေသော ဝန်ကြီးဌာနများကို ဆိုသည်။     
     (ဎ)    ဘဏ် ဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ် လုပ်ငန်းဖြစ်စေ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဘဏ်လုပ်ငန်း ဖြစ်စေ ဆောင်ရွက်ရန် ဗဟိုဘဏ်က လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားသည့် ကုမ္ပဏီကို ဆိုသည်။ ယင်း စကားရပ်တွင် လိုင်စင်ရရှိထားသော နိုင်ငံခြားဘဏ်လည်း ပါဝင်သည်။     
     (ဏ)    စွန့်ဦးတီထွင်မှု ဆိုသည်မှာ စျေးကွက်ဝင် ပိုမိုအသုံးတည့်သော နည်းပညာ၊ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ကုန်ထုတ် လုပ်ငန်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှု များကို ဆန်းသစ် တီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှုကို ဆိုသည်။     
     (တ)     မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခြင်း ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေပါ အခွင့်အရေးများကို ရရှိ ခံစားနိုင်ရန် အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အေဂျင်စီက မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခြင်းကို ဆိုသည်။     
     (ထ)    ချေးငွေဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်ဌာန ဆိုသည်မှာ ချေးငွေဆိုင်ရာ သတင်းအချက် အလက်များ သို့မဟုတ် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများ၏ ငွေချေးရန် ထိုက်တန်မှုကို အကဲဖြတ် သုံးသပ်ရန် ဆီလျော်သက်ဆိုင်သော အခြားသတင်း အချက်အလက် များကို စုစည်းနိုင်ရန်နှင့် စုစည်းရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများသို့ အသိပေးနိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် တည်ထောင်ထားသောဌာနကို ဆိုသည်။     
အခန်း (၂)
ရည်ရွယ်ချက်     
၃။    ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-     
     (က)     အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအတွက် စီးပွားရေးနှင့် ဆက်စပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်၊ နည်းပညာ အထောက်အကူများ နှင့်ငွေကြေးပံ့ပိုးမှုများ လွယ်ကူစွာ ရရှိနိုင်စေရန်၊     
     (ခ)    အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများသည် ပြည်တွင်း ပြည်ပ ဈေးကွက်များသို့ လက်လှမ်းမီစေရန်နှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှု စွမ်းရည် မြင့်မား တိုးတက်စေရန်၊     
     (ဂ)    အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် လာခြင်း အားဖြင့်ပြည်သူများ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း သစ်များနှင့်အတူ ဝင်ငွေ တိုးတက်ရရှိလာစေရန်၊     
     (ဃ)    အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အခက်အခဲများနှင့် အဟန့်အတားများကို လျော့ပါး စေရန်။     
အခန်း (၃)
အခြေခံမူများ     
၄။     ဤဥပဒေ၏ အခြေခံမူများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -     
     (က)    အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် စေရန်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ အခက်အခဲ များကို လျှော့ချစေရန်လည်းကောင်း လိုအပ်သည့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အထောက် အပံ့ပေးခြင်း၊ ဥပဒေရေးရာ အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေး ဆိုင်ရာ မူဝါဒများချမှတ်ပေးခြင်း၊     
     (ခ)    အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ပြည်တွင်းဈေးကွက် တွင်သာမက ပြည်ပဈေးကွက် များတွင်ပါ နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းမီ အရည်အသွေးရှိသော ထုတ်ကုန်များ၊  ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရေး၊ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှုစွမ်းရည်မြင့်မားရေးနှင့် ဈေးကွက်ရရှိရေး တို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊     
     (ဂ)    မှတ်ပုံမတင်ရသေးသော အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း များကို ဥပဒေနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်နိုင်ရေးအတွက် တိုက်တွန်း အားပေးခြင်း၊     
     (ဃ)    အသစ်စတည်မည့် သို့မဟုတ် လက်ရှိဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို သတင်း အချက်အလက်၊ နည်းပညာနှင့် ငွေကြေးအရင်းအနှီးရရှိစေရန် အထောက်အကူပေးခြင်း၊     
     (င)    အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုစီးပွား ဝန်းကျင်တို့အား ဆိုးကျိုး သက်ရောက်မှု အနည်းဆုံးဖြင့် သယံဇာတအရင်းအမြစ်များ စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်ရရှိစေ ရေး အတွက် စီမံဆောင်ရွက်စေခြင်း၊     
     (စ)    အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကို ဆန်းသစ် တီထွင်သည့် ကုန်စည်များ ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ တိုးတက်စေရေး၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းရည်တိုးတက်ရေး၊ ကုန်ထုတ် လုပ်ငန်းနှင့် ဖြန့်ဝေမှုတို့တွင် ခေတ်မီနည်းပညာနှင့် အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများကို လိုက်လျောညီထွေ အသုံးပြုရေးတို့အတွက် အားပေး တိုက်တွန်းခြင်း၊      
     (ဆ)    အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများနှင့် လူသားအရင်းအမြစ် တိုးတက်ရေးကို အားပေးခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းခွင် သင်တန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာစေရန် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊     
     (ဇ)    အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိကနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် မှုကို အားပေးမြှင့်တင်ခြင်း။     
အခန်း (၄)
ဗဟိုကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်များ     
၅။    (က)    ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့သည် အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများပိုမို ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် လာစေရေးအတွက် ဤဥပဒေပါ လုပ်ငန်း တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရန် အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုကော်မတီကို အောက်ပါ အတိုင်း ဖွဲ့စည်းရမည်-     
          (၁)    နိုင်ငံတော်သမ္မတ    ဥက္ကဋ္ဌ     
          (၂)    ဒုတိယသမ္မတများ    ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌများ     
          (၃)    သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများမှ
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ    အဖွဲ့ဝင်များ     
          (၄)    စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အသင်းအဖွဲ့ များမှ
သင့်လျော်သော ကိုယ်စားလှယ်နှင့်
စီးပွားရေး ပညာရှင်၊ အသိပညာရှင်၊
အတတ် ပညာရှင် ပုဂ္ဂိုလ််များ    အဖွဲ့ဝင်များ     
          (၅)     တာဝန်ခံဝန်ကြီးဌာန၊
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး    အတွင်းရေးမှူး     
     (ဂ)    ဗဟိုကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းကို နိုင်ငံတော်သမ္မတက ထုတ်ပြန်ကြေညာရမည်။     
၆။    ဗဟိုကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-     
     (က)    ဤဥပဒေပါ အခြေခံမူများနှင့်အညီ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွား ရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးကို ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် မူဝါဒများ ချမှတ်ခြင်း၊ လမ်းညွှန်ခြင်း၊     
     (ခ)    နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးအင်အားစုများတွင် အခိုျးအစားအများဆုံး ပါဝင်နေသည့် အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးကို အားပေးမြှင့်တင်ခြင်း၊     
     (ဂ)    ငွေကြေးအကူအညီနှင့် နည်းပညာအကူအညီများ ရရှိရေးအတွက် ပြည်တွင်း ပြည်ပ အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ပေးရန် လမ်းညွှန်မှုပေးခြင်း၊
(ဃ) အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဈေးကွက်များ ကျေးလက် ဒေသအထိ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အားပေးမြှင့်တင်ခြင်း၊     
     (င)    ပြည်တွင်း ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဈေးကွက်  ချိတ်ဆက်ရေး လုပ်ငန်းများ ပုံမှန်ဖြစ်ထွန်းတိုးတက်လာစေရန် စီစဉ်ပေးခြင်း၊     
     (စ)    အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် လိုအပ်သည့် လူသား အရင်းအမြစ်များ လေ့ကျင့်ပြုစုပျိုးထောင်ရေးကို အားပေးမြှင့်တင်ခြင်း၊     
     (ဆ)    စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စွမ်းအင်ကို အကျိုးရှိရှိ ထိရောက်စွာ အသုံးချရေးနည်းပညာ၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှု နည်းပညာများ အသုံးပြုရေးအတွက် လမ်းညွှန်ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊     
     (ဇ)    တန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်သည့် နည်းပညာနှင့် စက်ကိရိယာများအသုံးပြုရေး အတွက် ဆက်စပ်ညှိနှိုင်းလမ်းညွှန်ခြင်း၊ စွန့်ဦးတီထွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တိုးတက်ပေါ်ထွန်း လာရန် လမ်းညွှန် ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊     
     (ဈ)    အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ အခြေခံအဆောက် အအုံများနှင့် အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများ လုံလောက်စွာထောက်ပံ့ ဖြည့်တင်းနိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသ ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များ၊ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ညှိနှိုင်း ပေါင်းစပ် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊     
     (ည)    လုပ်ငန်းကော်မတီဖွဲ့စည်းပေးခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊     
     (ဋ)    အေဂျင်စီ၊ ရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့နှင့် အခြားလိုအပ်သောအဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ရန် လမ်းညွှန်ခြင်း။     
အခန်း (၅)
လုပ်ငန်းကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ     
၇။    (က)    ဗဟိုကော်မတီသည် လုပ်ငန်းကော်မတီကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းရမည်-     
          (၁)    ဒုတိယသမ္မတတစ်ဦး    ဥက္ကဋ္ဌ     
          (၂)    တာဝန်ခံဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး    ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ     
          (၃)    သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနမှ
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး သို့မဟုတ် ဒုတိယဝန်ကြီးများ    အဖွဲ့ဝင်     
          (၄)    သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး
သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်များ၊ နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ    အဖွဲ့ဝင်     
          (၅)    အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများမှ ပုဂ္ဂိုလ်် များ    အဖွဲ့ဝင်     
          (၆)    အသင်းအဖွဲ့များမှ သင့်လျော်သော ပုဂ္ဂိုလ်များ၊
စီးပွားရေးပညာရှင်၊ အသိပညာရှင်၊ အတတ် ပညာရှင်များ    အဖွဲ့ဝင်     
     (ခ)    ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့ဝင်များအနက်မှ အတွင်းရေးမှူး၊ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး တို့ကို ဗဟိုကော်မတီက သတ်မှတ်၍ တာဝန် ပေးအပ်ရမည်။     
၈။    အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ လုပ်ငန်း တာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -     
     (က)    အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အားပေး မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လိုအပ်သော သတင်းအချက်အလက် များကို ဗဟိုကော်မတီသို့ စုဆောင်းသုံးသပ်တင်ပြခြင်း၊     
     (ခ)    အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် အဟန့် အတားဖြစ်နေသော ကိစ္စရပ်များအား ကျော်လွှားနိုင်ရန် ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊     
     (ဂ)    ဈေးကွက်များ ချဲ့ထွင်နိုင်ရေးအတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပ စီးပွားရေး ဈေးကွက်များနှင့် ကျယ်ပြန့်စွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ရေးကို ပံ့ပိုးကူညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊     
     (ဃ)    ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ လိုအပ်ချက်ပြည့်မီအောင် လေ့ကျင့် ပျိုးထောင်ရန်နှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့် အလမ်းများ ဖန်တီးပေးခြင်း၊     
     (င)    နည်းပညာလိုအပ်ချက်များအတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ပညာပေးမြှင့်တင်ခြင်း၊     
     (စ)    ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ငွေကြေးအကူအညီများ ရယူနိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိက ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဘဏ်များနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် ပေးခြင်း၊     
     (ဆ)    အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်များ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ပံ့ပိုးဆောင် ရွက်ပေးခြင်း၊     
     (ဇ)    နည်းပညာနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များရယူ ဖြန့်ဖြူးနိုင်ရန် ပြည်တွင်း ပြည်ပအသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊     
     (ဈ)    အစိုးရဝန်ကြီးဌာနများနှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများရှိ နည်းပညာဆိုင်ရာ သုတေသန ဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊     
     (ည)    ဗဟိုကော်မတီ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အေဂျင်စီ၊ ရန်ပုံငွေ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့နှင့် လုပ်ငန်း သုံးသပ်မှု အစီရင်ခံရေးအဖွဲ့တို့ကို ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊     
     ( ဋ)    ဗဟိုကော်မတီသို့ လုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာများနှင့် အခြားလိုအပ်သည့် အစီရင်ခံစာများကို တင်ပြခြင်း၊     
     (ဌ)    အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးအတွက် ပြည်ထောင်စု ဘဏ္ဍာ ရန်ပုံငွေမှ လိုအပ်သည့် ထောက်ပံ့ခွဲဝေမှု ရရှိနိုင်ရန် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊     
     (ဍ)    ဗဟိုကော်မတီက အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သည့် အသေးစား နှင့်အလတ်စားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊     
     (ဎ)    ဒေသအသီးသီးရှိ ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍများနှင့် ရောင်းဝယ်မှု ကဏ္ဍများအား အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်မှု ဖြစ်လာစေရန် စီမံဆောင်ရွက် ပေးခြင်း။     
အခန်း(၆)
လုပ်ငန်းသုံးသပ်မှုအစီရင်ခံရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ     
၉။    လုပ်ငန်းကော်မတီသည် ဗဟိုကော်မတီ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် လုပ်ငန်း သုံးသပ်မှု အစီရင်ခံရေး အဖွဲ့ကို သင့်လျော်သောပုဂ္ဂိုလ််များဖြင့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းရမည်။ ဗဟိုကော်မတီက တာဝန်ပေးအပ် သည့် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက အဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရမည်။     
၁ဝ။    လုပ်ငန်းသုံးသပ်မှုအစီရင်ခံရေးအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်သည် -     
     (က)    အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ပကတိ အခြေအနေ၊ လိုအပ်ချက်များနှင့် အခက်အခဲများကို လေ့လာ သုံးသပ်ခြင်း၊     
     (ခ)    အေဂျင်စီနှင့် အေဂျင်စီရုံးခွဲများ၏ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို သုံးသပ်ခြင်း၊     
     (ဂ)    အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးအတွက် အထောက် အကူပြုသည့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၊ သင်တန်းကျောင်းများ၊ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း များ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေကို သုံးသပ်ခြင်း၊     
     (ဃ)    အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုစီးပွား ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်ခြင်း၊     
     (င)    ဒေသတွင်းနှင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အခြေအနေကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်၍ မိမိနိုင်ငံရှိ အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ လိုအပ်ချက်များကို နိုင်ငံတော်က ပံ့ပိုး ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် သုံးသပ်ခြင်း၊     
     (စ)    အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ကဏ္ဍ အလိုက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ နိုင်ငံ၏ပြည်တွင်း အသားတင်ထုတ်လုပ်မှု တန်ဖိုးတွင် ပါဝင်မှု၊ ပြည်ပသို့တင်ပို့မှုနှင့် ပြည်ပမှ တင်သွင်းမှုများအပေါ် သုံးသပ်ခြင်း၊     
     (ဆ)    အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ အလုပ်အကိုင် ဖန်တီးပေးနိုင်မှုနှင့် အနိမ့်ဆုံးရရှိသည့် လုပ်ခလစာ၊ လုပ်ငန်း အမျိုးအစားအလိုက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုများနှင့် ထွက်ကုန်များ၊ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုများနှင့် အလုပ်အကိုင်ရရှိမှုများကို စိစစ်သုံးသပ်ခြင်း၊     
     (ဇ)    လုပ်ငန်းသုံးသပ်ချက်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အစီရင်ခံစာများကို လုပ်ငန်းကော်မတီ မှတစ်ဆင့် ဗဟိုကော်မတီသို့ တင်သွင်းခြင်း နှင့်အများပြည်သူသို့ အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်ကြေညာ ခြင်း။     
အခန်း (၇)
အေဂျင်စီနှင့်အေဂျင်စီရုံးခွဲများ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ     
၁၁။    လုပ်ငန်းကော်မတီသည် ဗဟိုကော်မတီ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများမှ ဌာနအကြီးအမှူးများ၊ အသင်း အဖွဲ့များမှ  သင့်လျော်သည့် ကိုယ်စားလှယ်များ၊  ပညာရှင်များ ပါဝင်သည့် အေဂျင်စီကို ဖွဲ့စည်း ရမည်။     
၁၂။    ဗဟိုကော်မတီ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင် ့တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသော ပုဂ္ဂိုလ်က အေဂျင်စီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရမည်။ အေဂျင်စီဥက္ကဋ္ဌသည် ဒုတိယဝန်ကြီး အဆင့် ပုဂ္ဂိုလ််ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။     
၁၃။    တာဝန်ခံဝန်ကြီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သည် အေဂျင်စီအတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရမည်။     
၁၄။    အေဂျင်စီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-     
     (က)    အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးမူဝါဒကို အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊     
     (ခ)    အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို တိုးမြှင့်ရေး ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် နှစ်ပတ်လည် တိုးတက်မှု အစီရင်ခံစာကို လုပ်ငန်းကော်မတီမှ တစ်ဆင့်  ဗဟို ကော်မတီသို့ တင်သွင်းခြင်း၊     
     (ဂ)    အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ လုပ်ငန်း သဘောသဘာဝအလိုက် ကြုံတွေ့ နေရသော အခက်အခဲများ၊ လိုအပ် ချက်များကို လျော့နည်းစေရန် ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊     
     (ဃ)    အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို လိုအပ်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ရန် အတွက် ဒေသဆိုင်ရာ အေဂျင်စီရုံးခွဲများ တည်ထောင်ခြင်းနှင့် တစ်နေရာတည်း ဝန်ဆောင်မှု ပေးသည့်အဖွဲ့ များ တည်ထောင်နိုင်ရန် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊     
     (င)    အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် သက်ဆိုင်သော ဥပဒေပညာပေးရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊     
     (စ)    အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးအတွက် လိုအပ်သော အကြံ ဉာဏ် ပေးခြင်း၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပခြင်းနှင့် သင်တန်းများပေးခြင်း၊     
     (ဆ)    အသေးစားနှင့့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တည်ထောင်နိုင် ရန် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊     
     (ဇ)    သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုမ္ပဏီများ၊ ဘဏ်များ နှင့်ပူးပေါင်းလျက် အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုးမြှင့်ရရှိစေရန် ငွေကြေးမဟုတ်သော ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊     
     (ဈ)    အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ပြည်တွင်း ပြည်ပ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများပူးပေါင်း၍ စီးပွားရေးကွန်ရက်များ တည်ထောင်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေး ခြင်း၊     
     (ည)    တီထွင်ကြံဆမှုနှင့် ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်နိုင်ရေးကို မြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက် အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အချင်းချင်း ယှဉ်ပြိုင်ဆောင်ရွက်မှုကို တွန်းအားပေးခြင်း၊ ကုန်စည်နှင့် နည်းပညာ ပြပွဲများ ကျင်းပပေးခြင်း၊     
     (ဋ)    အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်သော အငြင်းပွားမှုများကို အကြံပေးခြင်း၊ ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေပေးခြင်းနှင့် ခုံသမာဓိနည်းဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ကူညီဆောင်ရွက် ပေးခြင်း၊     
     (ဌ)    အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ အတိုင်  ပင်ခံ အဖွဲ့အစည်းများ၊ လုပ်ငန်းထူထောင်ရေး အတိုင်ပင်ခံ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ တည်ထောင်နိုင်ရေးအတွက် ကူညီပံ့ပိုး ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊     
     (ဍ)    အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကိန်းဂဏန်းဆိုင်ရာ စာရင်းများကို ကောက်ယူခြင်း၊ အဆင့်ဆင့် စစ်ဆေးခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ထားရှိခြင်းနှင့် လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ အသုံးပြုခြင်း၊     
     (ဎ)    အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို သတ်မှတ်ချက် များနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင် ခွင့်ပြု နိုင်ရေးအတွက် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းသတ်မှတ်ပေးခြင်း၊     
     (ဏ)    အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်ရန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ များ၊ စီးပွားရေး အသင်းအဖွဲ့များ၊ ပြည်တွင်းနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအစိုးရ မဟုတ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း၊     
     (တ)    အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် တိုးတက်ရေး နည်းလမ်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင် ရွက်ခြင်း၊ အကြံဉာဏ်ရယူခြင်း၊     
     (ထ)    အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း အမျိုးအစားမှ ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာပြီးနောက် ၃ နှစ်အထိ အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ အဆင့်အတန်းကို ထိန်းသိမ်း ထားရှိခြင်း။     
၁၅။    အေဂျင်စီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဒေသအလိုက် အကောင်အထည်ဖော်မည့် အေဂျင်စီရုံးခွဲများသည် သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေအတွင်း တစ်နေရာတည်းတွင် ဝန်ဆောင်မှု ပေးသည့် အဖွဲ့များ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု များကို တာဝန်ခံရမည်။     
အခန်း(၈)
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသင်းအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ     
၁၆။    စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့များသည် ဤဥပဒေ၏ အခြေခံမူဝါဒများကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက် နိုင်စေရန် ဗဟိုကော်မတီ၊ အခြားဆက်စပ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နီးကပ်စွာ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ရ မည်။     
၁၇။    စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသင်းအဖွဲ့များသည် အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ကြီးထွားလာစေရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ယင်းတို့၏ စီးပွားရေး အဆင့်အတန်း တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းလာ စေရေး တို့အတွက် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်။     
အခန်း(၉)
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူ၏ တာဝန်နှင့်အခွင့်အရေးများ     
၁၈။    လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူ၏ တာဝန်နှင့် အခွင့်အရေးများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်-     
     (က)    ဤဥပဒေပါ အခွင့်အရေးများကို ရရှိခံစားနိုင်ရန် အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေး လုပ်ငန်း များကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊     
     (ခ)    စီးပွားရေး သို့မဟုတ် လူမှုပတ်ဝန်းကျင် ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်မှုများကို တုံ့ပြန်နိုင်ရန်နှင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် အတွက် စီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံနှင့် တိုးတက်သော နည်းပညာများကို လွတ်လပ်စွာ ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ခြင်း၊     
     (ဂ)    ဤဥပဒေအရ အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအဖြစ် အကျုံးဝင်သည့် မတည်ရင်းနှီးငွေ၊ လုပ်သားဦးရေနှင့် လွန်ခဲ့သောနှစ်၏ တစ်နှစ်ဝင်ငွေ သတ်မှတ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်နှင့် မကိုက်ညီသည့်အခါ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူက အေဂျင်စီသို့ သတင်းပေးပို့တင်ပြ ခြင်း၊ ခွင့်ပြုကာလအတွင်း ပြောင်းလဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ပြန်လည် အပ်နှံခြင်း၊     
     (ဃ)    မိမိလုပ်ငန်း၏ စာရင်းဇယားမှတ်တမ်းများကို သတ်မှတ်ချက် နှင့်အညီ ပြုစုထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်း၊ လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ စစ်ဆေးမှုကို ခံယူခြင်း၊     
     (င)    နစ်နာမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အေဂျင်စီ ရုံးခွဲမှတစ်ဆင့် အေဂျင်စီသို့ တင်ပြခွင့်ရှိခြင်း၊     
     (စ)    စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် အကျိုးရှိရှိ ထိရောက်စွာ အသုံးချရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး၊ တန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှုနှင့် စက်ကိရိယာများ အသုံးပြုရေး တို့အတွက် အစိုးရနှင့် အစိုးရမဟုတ်သော နည်းပညာဆိုင်ရာ သုတေသနဌာနများ၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အေဂျင်စီမှ တစ်ဆင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း၊     
     (ဆ)    ပြည်တွင်းပြည်ပမှ သင်တန်းများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ ဟောပြောပွဲများ၊ ကုန်စည်ပြပွဲနှင့် ပြိုင်ပွဲများသို့ အေဂျင်စီ၏ အစီအစဉ်ဖြင့် တက်ရောက်နိုင်ခြင်း၊     
     (ဇ)    အစိုးရဝန်ကြီးဌာနများ၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းများမှ ထောက်ပံ့သည့် ငွေကြေးနှင့် အခြား ဝန်ဆောင်မှုများ ရရှိရန် အေဂျင်စီမှတစ်ဆင့် လျှောက်ထားနိုင်ခြင်း၊     
     (ဈ)    အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးအတွက် လုပ်ငန်းစီမံချက် များ အလိုက်ချေးငွေရယူ ဆောင် ရွက်နိုင်ရန်အေဂျင်စီသို့ လျှောက်ထားနိုင်ခြင်း၊     
     (ည)    ပြည်တွင်းပြည်ပ စီးပွားရေးကွန်ရက်များတွင် အေဂျင်စီ၏အစီ အစဉ်ဖြင့် ပါဝင်နိုင်ခြင်း။     
အခန်း (၁ဝ)
ရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ     
၁၉။    လုပ်ငန်းကော်မတီသည် ဗဟိုကော်မတီ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ရန်ပုံငွေ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကို သင့်လျော် သောပုဂ္ဂိုလ််များဖြင့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်း ရမည်။ ဗဟိုကော်မတီက တာဝန်ပေးအပ်သည့် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက အဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရမည်။     
၂ဝ။    ရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်-     
     (က)    အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးအလို့ငှာ အတိုး သက်သာသော ချေးငွေများ ရရှိနိုင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်အတွက် နှစ်စဉ် ဘဏ္ဍာငွေအရ အသုံးဆိုင်ရာ ခန့်မှန်းခြေ ငွေစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းလျာထားရန် လုပ်ငန်းကော်မတီသို့ တွက်ချက်တင်ပြခြင်း၊     
     (ခ)    အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြု ကိစ္စရပ်များတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ထောက်ပံ့ငွေတစ်ရပ်အား လုပ်ငန်းကော်မတီမှ တစ်ဆင့် ဗဟိုကော်မတီသို့ အဆိုပြုတင်ပြခြင်း၊     
     (ဂ)    အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရန်ပုံငွေကို နိုင်ငံတော်က ထောက်ပံ့ငွေ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများမှ အကူအညီရရှိငွေ၊ အလှူရှင်များက လှူဒါန်းငွေ၊ မိမိဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများမှ ဝန်ဆောင်ခရရှိငွေတို့နှင့် ထူထောင်ထားရှိခြင်း၊     
     (ဃ)    ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်လိုသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မှတ်ပုံတင်ထားရှိသော အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွား ရေးလုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် တည်ဆဲဥပဒေများ နှင့်အညီ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊     
     (င)    အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရ က အတိုးသက်သာစွာ သတ်မှတ်သော အထူးချေးငွေတစ်ရပ်နှင့် ပြည်တွင်း ပြည်ပဘဏ်များ၊ ငွေကြေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ ရရှိနိုင်သည့် အတိုးမဲ့ချေးငွေ၊ အတိုးသက်သာ သောချေးငွေ၊ ချေးငွေတစ်ရပ်ရပ်ကို ရယူပြီး အသေးစားနှင့် အလတ်စားစက်မှု လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်များမှ တစ်ဆင့်မှတ်ပုံတင် ထားရှိသော အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများနှင့် တိုက်ရိုက် ချိတ်ဆက် ချေးယူနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးခြင်း၊ အသိအမှတ်ပြုပေးခြင်း၊     
     (စ)    အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ အတွက် ငွေကြေးကျခံသုံးစွဲခြင်း၊     
     (ဆ)    အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား သာမန် ချေးငွေ၊ အတိုးနှုန်းသက်သာ သောချေးငွေ၊ အတိုးမဲ့ချေးငွေ၊ ပြန်လည်ပေးဆပ် စရာမလိုသော အကူအညီငွေများရရှိရန် အတွက် အထောက်အကူပြုရန် ချေးငွေဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် ဌာနကို တည်ထောင်ခြင်း၊     
     ( ဇ)    အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား ငွေချေးရာ တွင် ဆုံးရှုံးမှုများ ကာကွယ်နိုင်ရန် အတွက် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာနက ခွင့်ပြုထားသော ချေးငွေအာမခံ ကုမ္ပဏီများ၊ ချေးငွေအာမခံ ကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။     
၂၁။    ရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည်  ငွေကြေးဆိုင်ရာ ကိစ္စများကို ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်တို့နှင့် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်၍ ဆောင်ရွက်ရမည်။     
 အခန်း (၁၁)
တစ်နေရာတည်းတွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးသောစနစ်     
၂၂။    သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများသည် အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် တစ်နေရာတည်းတွင် ဝန်ဆောင်မှုပေး သောစနစ်ကို ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိသော ဝန်ထမ်းများအား လုပ်ပိုင်ခွင့် အခွင့်အာဏာများ ပေးအပ်၍ တစ်နေရာတည်းတွင် ဝန်ဆောင်မှု ပေးသော အဖွဲ့များတွင် ပူးတွဲတာဝန်ပေးရမည်။     
၂၃။    တစ်နေရာတည်းတွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးသော စနစ်အား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသည့် ဝန်ထမ်းများသည် အေဂျင်စီရုံးခွဲများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ရမည်။     
အခန်း (၁၂)
သတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ထုတ်ပြန်ခြင်း     
၂၄။    အေဂျင်စီသည် အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက် အလက်များကို ကောက်ယူခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင် ထားရှိခြင်းနှင့် လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ အသုံးပြုခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အောက်ပါတို့ကို သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းစီစဉ်ဆောင် ရွက်ရမည်-     
     (က)    ဈေးကွက်၊ နည်းပညာနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက် အလက်များကို ကွန်ရက်စနစ် များဖြင့် ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ သတင်းမီဒီယာ များမှတစ်ဆင့် ထုတ်ပြန်ပေးခြင်း၊     
     (ခ)    ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ဆိုင်ရာ အကြံပေးဌာနများ ထူထောင်ဖွင့်လှစ်နိုင် ရန် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊     
     (ဂ)    ပြည်တွင်း ပြည်ပဝယ်ယူသူနှင့် ရောင်းချသူများအတွက် အွန်လိုင်း ကုန်သွယ်မှုစနစ် ဖွံ့ဖြိုးစေရန် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း။     
အခန်း (၁၃)
လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် နည်းပညာအထောက်အပံ့ပေးခြင်း     
၂၅။    အေဂျင်စီသည် အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ၏ ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းအားနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှု မြှင့်တင်နိုင်ရေးတို့အတွက် အောက်ပါ တို့ကို သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းစီစဉ် ဆောင်ရွက်ရမည်-     
     (က)     သင့်လျော်သည့် နည်းပညာများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် လွှဲပြောင်းပေးခြင်း၊     
     (ခ)    ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ နည်းပညာ အကြံဉာဏ်များပေးခြင်းနှင့် ခေတ်မီ စက်ကိရိယာများကို အသုံးပြုနိုင်စေရန် လေ့ကျင့်ပညာ ပေးခြင်း၊     
     (ဂ)    ထုတ်ကုန်များ၏ အရည်အသွေးကို စစ်ဆေးပေးမည့် ဓာတ်ခွဲခန်းများ တည်ထောင်မှုကို အားပေးခြင်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊     
     (ဃ)    ပြည်တွင်းပြည်ပဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းများ အကြား နည်းပညာပူးပေါင်း ဖလှယ်ခြင်း၊     
     (င)    တီထွင်ဖန်တီးမှုစွမ်းရည် မြှင့်တင်နိုင်ရန် လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် အလိုက် ထိုက်တန်သော ချီးမြှှေက်မှုများ စီစဉ်ပေးခြင်း၊     
     (စ)    သုတေသနလုပ်ငန်းများမှ ရရှိလာသည့် နည်းပညာသစ်များကို ရှေ့ပြေးအဆင့်မှ စီးပွားဖြစ် ထုတ်လုပ်နိုင် ရေးအတွက် အထောက်အပံ့များ ပေးခြင်း၊     
     (ဆ)    အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ၏ စွမ်းဆောင် ရည် မြှင့်တင်ရေး အစီအစဉ်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းရပ် များတွင် ပံ့ပိုးကူညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း။     
အခန်း (၁၄)
ဈေးကွက်ရှာဖွေချိတ်ဆက်ပေးခြင်း     
၂၆။    အေဂျင်စီသည် အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ဈေးကွက်မြှင့်တင်ရေး အတွက် အောက်ပါတို့ကို သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်ရမည်-     
     (က)    ပို့ကုန်ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုများကို အားပေးခြင်း၊     
     (ခ)    နိုင်ငံတကာဈေးကွက်များ၏ ကျင့်ဝတ်နှင့် စည်းမျဉ်းများကို လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သူများ သိရှိကျွမ်းဝင်စေခြင်း၊     
     (ဂ)    ဈေးကွက်ထိုးဖောက်ရေးနှင့် ဈေးကွက် ဝေစုများရရှိစေရန် ပံ့ပိုးဆောင် ရွက်ပေးခြင်း၊     
     (ဃ)    နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ကို ချိတ်ဆက်မိစေမည့် စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များ ဖော်ဆောင်နိုင်ရေးနှင့် ကုန်သွယ်မှု လွယ်ကူချောမွေ့စေရေးတို့ကို စီစဉ်ပေးခြင်း၊     
     (င)    အကောက်ခွန်နှင့် ကုန်သွယ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သူများ သိရှိ ကျွမ်းဝင်စေ ခြင်းနှင့် ထိုက်သင့်သည့် ဖြေလျှော့မှုများ ရရှိစေခြင်း။     
အခန်း (၁၅)
အခွန်အကောက်ဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း     
၂၇။    အေဂျင်စီသည် လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ လမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီ အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရည်ရှိ စေရန် အောက်ပါကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခွန်လျှော့ပေါ့ခြင်းနှင့် ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများသို့ အကြံပြုတင်ပြရမည်-     
     (က)    သုတေသနပြုပြီး တီထွင်ဆန်းသစ်သော ကုန်ပစ္စည်းအသစ် ထုတ်လုပ်ခြင်း၊     
     (ခ)     စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နောက်ကျနေသောဒေသ၌ ဦးစားပေး စာရင်းဝင် အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊     
     (ဂ)    ဘေးထွက် ပစ္စည်းများနှင့် အလေအလွင့်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊     
     (ဃ)    စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် အကျိုးရှိရှိ ထိရောက်စွာ အသုံးချရေးနှင့့် ပြန်လည်သုံးစွဲရေးတို့အတွက် အလုပ်ရုံအတွင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ဆောင်ရွက်ခြင်း၊     
     (င)    သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးသည့် အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်း များဆောင်ရွက်ခြင်း။     
အခန်း (၁၆)
စွန့်ဦးတီထွင်မှုနှင့် လုပ်ငန်းသစ်စတင်မှုကို ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ခြင်း     
၂၈။    အေဂျင်စီသည်လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ လမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီ စွန့်ဦးတီထွင်မှုပြုသော လုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တွင် ပိုမိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံလာစေရန် အောက်ပါတို့ကို သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်ရမည်-     
     (က)    အခွန်လျှော့ပေါ့ကောက်ခံခြင်း၊     
     (ခ)    စက်ရုံများတည်ထောင်ရန် မြေ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းနေရာကို သက်သာသည့် နှုန်းထားဖြင့် ငှားရမ်းခြင်း၊     
     (ဂ)    လုပ်ငန်းထူထောင်ရေး အတိုင်ပင်ခံ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ တည်ထောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အခက်အခဲများကို အကြံပြုဖြေရှင်းခြင်း၊     
     (ဃ)    အကျိုးတူကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်နိုင်ရန် ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။     
အခန်း (၁၇)
မှတ်ပုံတင်ခြင်း     
၂၉။    အေဂျင်စီသည်-     
     (က)    အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများသည် သက်ဆိုင်ရာ လိုင်စင်၊ ခွင့်ပြုချက် သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်တင်ပြနိုင်လျှင် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုရမည်။     
     (ခ)     အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများသည် လိုင်စင်၊ ခွင့်ပြုချက် သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်ရန် မလိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ပါက အောက်ပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်လျှင် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုရမည် -     
          (၁)    ပတ်ဝန်းကျင်တွင် နေထိုင်လျက်ရှိသော ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်မှုမရှိခြင်း၊
          (၂)    သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုစီးပွားပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှု အနည်းဆုံးဖြစ်ခြင်း၊ ပြန်လည် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း၊
          (၃)    မီးဘေး အန္တရာယ်ကင်းရှင်းခြင်း၊
          (၄)    လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်နှင့် ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှု မရှိခြင်း။
၃ဝ။    အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် သက်ဆိုင်ရာ တစ်နေရာတည်း တွင် ဝန်ဆောင်မှု ပေးသည့်အဖွဲ့များ၌ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း လိုင်စင် ထုတ်ယူခြင်းနှင့် လိုအပ်သောထောက်ခံချက် များ လျှောက်ထားခြင်းတို့ ပြုနိုင်သည်။     
၃၁။    အေဂျင်စီသည် အောက်ပါအကြောင်းအရာ တစ်ရပ်ရပ်ပေါ်ပေါက်သည့်အခါ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ကို ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းရမည် -     
     (က)    လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူက မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ပြန်လည်အပ်နှံခြင်း၊     
     (ခ)     တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ လုပ်ငန်းရပ်စဲခံရခြင်း၊     
     (ဂ)    အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက်ထက် ကျော်လွန်၍ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ပြောင်းလဲ ဖြစ်ပေါ်မှုသည် ကန့်သတ်ကာလ ၃ နှစ်ထက် ကျော်လွန်ခြင်း။     
အခန်း (၁၈)
အထွေထွေ     
၃၂။    ဗဟိုကော်မတီသည် ဤဥပဒေမပြဋ္ဌာန်းမီ ဖွဲ့စည်းထားသော အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုကော်မတီ၏ လုပ်ငန်း တာဝန်များကို ဆက်ခံ၍ ဤဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။     
၃၃။    လုပ်ငန်းကော်မတီသည် ဤဥပဒေမပြဋ္ဌာန်းမီ ဖွဲ့စည်းထားသော အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆက်ခံ၍ ဤဥပဒေနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။     
၃၄။    ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် တာဝန်ခံ ဝန်ကြီးဌာနသည် ဗဟိုကော်မတီ၊ လုပ်ငန်းကော်မတီ၊ အေဂျင်စီ၊ ရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၊ လုပ်ငန်းသုံးသပ်မှု အစီရင်ခံရေးအဖွဲ့၊ အေဂျင်စီ ရုံးခွဲနှင့် တစ်နေရာတည်းတွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးသောအဖွဲ့တို့၏ ရုံးလုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ရမည့် အပြင် ကုန်ကျစရိတ်များကို ကျခံရမည်။     
၃၅။    တာဝန်ခံ ဝန်ကြီးဌာနသည် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သည့် ဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်၊ လုပ်ငန်းကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်၊ အေဂျင်စီအဖွဲ့ဝင်၊ ရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်နှင့် လုပ်ငန်း သုံးသပ်မှု အစီရင်ခံရေးအဖွဲ့ဝင်တို့၏ ချီးမြှင့်ငွေနှင့် စရိတ်များကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် သတ်မှတ်ပေးရမည်။     
၃၆။    ဤဥပဒေပါ ပြည်ထောင်စုအဆင့်ပုဂ္ဂိုလ််များ၏ ရာထူးသက်တမ်းသည် သာမန်အားဖြင့် နိုင်ငံတော် သမ္မတ၏ ရာထူးသက်တမ်းအတိုင်းဖြစ်သည်။     
၃၇။    ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်-     
     (က)    တာဝန်ခံဝန်ကြီးဌာနသည် လိုအပ်သော နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်းများကို ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။     
     (ခ)    ဗဟိုကော်မတီ၊ လုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် တာဝန်ခံဝန်ကြီးဌာနတို့သည် လိုအပ်သောအမိန့် ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။     
     (ဂ)    အေဂျင်စီသည် လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် လိုအပ်သော အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။     
     ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကျွနု်ပ် လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။     
                                              
 
(ပုံ) သိန်းစိန်                                    
နိုင်ငံတော်သမ္မတ                                 
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်                     

သင့်ထင်မြင်ချက်လေး ရေးခဲ့ပါ။

Please leave comments or requests to revise or update, about this law...


မိတ်ဆွေ ပြည်ထောင်စု သားရောင်းရင်းများ ခင်ဗျား... ဒီစာမျက်နှာ သို့မဟုတ် ဒီဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်ဘာပြောချင် ပါသလဲ? သင် ဘယ်လို မြင်ပါသလဲ? ထောက်ခံသလား? ကန့်ကွက်သလား? ဘယ်အပိုင်းက ခေတ်နဲ့ မညီဘူး ဖြစ်နေသလဲ? ဘယ်အပိုင်းကို ဦးစားပေး ပြင်သင့်တယ် ထင်သလဲ?
  • ကြောက်လို့ ဘာမှ မပြောဘဲ နေတာဟာ အဂတိ လိုက်စားတာပါ။ ‘ဘယာဂတိ’ လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒါတွေ ရပ်ဘို့ လိုပါတယ်။ ပွင့်လင်းတဲ့ လူ့ဘောင် တစ်ခု ဖြစ်လာဘို့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံသားတွေကို အားပေး ရပါမယ်။ ပျိုးထောင် ရပါမယ်။ မိမိအမြင်ကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးတာ၊ တိုင်ပင် နှီးနှောတာ ဒီမိုကရေစီပါ။ ဆွေးနွေးပါ။ ဝေဖန်ပါ။ အားပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးကိုယ်တိုင်လည်း အဝေဖန်ခံနိုင်အောင် ကြိုးစားရပါမယ်။  သဘောထား ကြီးအောင်ကြိုးစားပြီး။ agree to disagree ဆိုတာကို ဒီမိုကရေစီ နည်းကျ ကျင့်ကြံကြရပါမယ်။
  • မိမိ လုပ်ရပ်အားလုံးကို မိမိ တာဝန်ယူရမယ်ဆိုတာလည်း ဒီမိုကရေစီပါ။ ဆဲဆိုတာတွေ၊ မလုပ်ဘဲ ချက်ကျလက်ကျ ပြောဆိုဆွေးနွေး စေချင်ပါတယ်။ မေတ္တာရပ်ခံ လိုပါတယ်။ 
  • မတရားတာတွေ ဒီမိုကရေစီနည်းနဲ့ ရပ်တန့်ဘို့က ဒီလို ဆွေးနွေးဘို့ များများ လိုပါတယ်။ ဒီမှာ ဆွေးနွေးတာတွေကို law-maker တွေ၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေ မြင်အောင်၊ ဖတ်ဖြစ်အောင် ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစား နေပါတယ်။ 
  • ကမ္ဘာမှာ အတိုးတက်ဆုံး အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ဆိုတာ ကမ္ဘာမှာ ဥပဒေ အများဆုံး ရှိတဲ့ တိုင်းပြည်ပါ။ ဆိုလိုတာက ချုပ်ချယ်မှု အများဆုံး တိုင်းပြည်ပါ။ ကာကွယ်သင့်တာတွေကို အကာအကွယ် အများဆုံး ပေးတဲ့ တိုင်းပြည်ပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာ ကမ္ဘာမှာ အလွတ်လပ်ဆုံး တိုင်းပြည်ပါ။ မိမိတို့ ချစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို the land of opportunities ဖြစ်လာအောင် ဝိုင်းဝန်း အကြံပေး ကြပါ။ ပြုပြင် ပေးကြပါလို့ နှိုးဆော် လိုက်ပါရစေ။

/ အယ်ဒီတာ

ဒီဥပဒေထဲမှာ ဘာတွေ ပြင်သင့်သလဲ? ဆွေးနွေးကြည့်ပါ။
What are needed to be revised in this law?

ဖွဲ့စည်းပုံကို သင့်ဖုန်းပေါ်မှာ ဖတ်နိုင်

Myanmar constitution app for Androidယခု လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို သင့် Android ဖုန်းပေါ်မှာ အလွယ်တကူ ဖတ်နိုင်အောင် mobile app ထုတ်ထားပါတယ်။ အခမဲ့ ရယူနိုင်ပါတယ်။ Myanmar Constitution app for Android mobiles. Download here.

ကက က္က

CSR project by Myanmars.NET

 
Welcome to Myanmar Laws Archive. This is a CSR (corporate social responsibility) project by Myanmars.NET for legal knowledge education program to our people. The law does not excuse people, because they do not know. Myanmar laws are based on English common law, so that it is very similar to many laws in United States, United Kingdom, Australia, Singapore, or Malaysia.

We also have a CSR policy that we do NOT do new businesses with alcoholic, cigarette, and MLM businesses.