မြန်မာဘာသာ

Myanmar Law Center


   

မြန်မာ ဥပဒေများ (Myanmar Laws)

2015-06-25- အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ


အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၃၈။)

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ပထမဝါဆိုလဆန်း ၉ ရက်

(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၅ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

၁။ ဤဥပဒေကို အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ဟု ခေါ်တွင် စေရမည်။

၂။အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပုဒ်မ ၂ တွင်-

(က)ပုဒ်မခွဲ (ဂ)၊ ပုဒ်မခွဲ (ဆ)၊ ပုဒ်မခွဲ (ဓ)၊ ပုဒ်မခွဲ (ဘ)၊ ပုဒ်မခွဲ (ယ) နှင့် ပုဒ်မခွဲ (ဠ) တို့ကို အောက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည် -

“(ဂ)ကော်မရှင် ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေပုဒ်မ ၅ အရ ဖွဲ့စည်းထား သည့် အမျိုးသားပညာရေး မူဝါဒကော်မရှင်ကို ဆိုသည်။

(ဆ)အမျိုးသားပညာရေး ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတော်ရှိ တိုင်းရင်းသား အားလုံး၏ ဘာသာစကား၊ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အနုပညာ၊ ရိုးရာဓလေ့နှင့် သမိုင်းအမွေအနှစ်များ၏ အနှစ်သာရများကို တန်ဖိုးထား ထိန်းသိမ်း မြှင့်တင်နိုင်သော ဘက်စုံအတွေးအခေါ် အယူအဆမှန်ကန်၍ လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်နိုင်သည့် အကျင့် စာရိတ္တ ကောင်းမွန်သော လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် များကို ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်ရန်နှင့် ခေတ်စနစ်၏ လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ နိုင်ငံတော်ကို ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသို့ ပို့ဆောင်နိုင်စွမ်း ရှိသည့် ပညာရေးကိုဆိုသည်။

(ဓ)အဆင့်မြင့်ပညာရေး ဆိုသည်မှာအခြေခံပညာရေး၏ အမြင့်ဆုံး အဆင့် သို့မဟုတ် ယင်းနှင့်တူညီသော အဆင့် အောင်မြင်ပြီးသူ များကို အမျိုးသား ပညာရေး မူဝါဒကော်မရှင်က အသိအမှတ် ပြုထားသည့် ကျောင်းတစ်ခုခုက လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးသော ပညာရေးကို ဆိုသည်။

(ဘ)အထူးပညာရေးအစီအစဉ် ဆိုသည်မှာ မသန်စွမ်းသူများ အတွက် အထူး အစီအစဉ်ဖြင့် သင်ကြားပေးနိုင်ရန် ကျောင်းများ တည်ထောင် ဖွင့်လှစ်၍ သင့်လျော်သော သင်ကြားနည်း  စနစ်ဖြင့် ပညာသင်ကြား ပေးခြင်းကို ဆိုသည်။

(ယ)အမျိုးသားပညာရေး အဆင့်အတန်းနှင့် အရည်အသွေး အာမခံမှု အကဲဖြတ် ကော်မတီ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတော်တွင် အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ပညာရေး မူဝါဒများ၊ ပညာရေးစီမံကိန်းများ၊ ပညာရေး အမျိုးအစားများနှင့် ပညာရေး အဆင့် အသီးသီး၏ အရည်အသွေး အာမခံမှုကို အကဲဖြတ် ဆောင်ရွက်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ ပါဝင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့ အစည်းကို ဆိုသည်။

(ဠ) တက္ကသိုလ်ကောင်စီ ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်၏ ပါမောက္ခချုပ်၊ ဒုတိယ ပါမောက္ခချုပ်များ၊  ၎င်းတို့နှင့် အဆင့် တူညီသော ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ မဟာဌာနမှူးများ၊ ဌာနမှူးများ၊ ဘာသာရပ် ဆိုင်ရာ ပါမောက္ခများ၊ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၊ ဆရာများက ရွေးချယ်သော ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကျောင်းသားများက ရွေးချယ်သော ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အများ ယုံကြည်လေးစားသည့် ပုဂ္ဂိုလ် များနှင့် ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များ အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ် ပဋိညာဉ် စာတမ်းအရ ဖွဲ့စည်းသည့် ကောင်စီကို ဆိုသည်။”

(ခ)ပုဒ်မခွဲ (ရ) တွင် ပါရှိသော “အမျိုးသားပညာရေးကော်မရှင်က” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို ”အမျိုးသားပညာရေး အဆင့်အတန်းနှင့် အရည်အသွေး အာမခံမှု အကဲဖြတ်ကော်မတီက” ဆိုသည့်စကားရပ်ဖြင့် အစားထိုး ရမည်။

(ဂ)ပုဒ်မခွဲ (ဠ) ၏နောက်တွင် ပုဒ်မခွဲ (အ) အဖြစ် အောက်ပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်ရမည်-

“(အ)လူတိုင်း အကျုံးဝင် ပညာရေး ဆိုသည်မှာ မသန်စွမ်းသူများ အပါအဝင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပညာသင်ယူခွင့် မရရှိသူ များကို ကျောင်းပညာရေး သို့မဟုတ် ကျောင်းပြင်ပ ပညာရေး တစ်ခုခုတွင် ပညာသင်ယူ ဆည်းပူးခွင့်ရှိစေရန် အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးပေးသည့် အစီအစဉ်ကို ဆိုသည်။”

၃။ အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ဆ) ၏ နောက်တွင် ပုဒ်မခွဲ (ဇ) နှင့် ပုဒ်မခွဲ (ဈ) တို့ကိုအောက်ပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်ရမည် -

“(ဇ)နိုင်ငံသားများ၏ မွေးရာပါ အခွင့်အရေးဖြစ်သော ပညာသင်ယူခွင့်ကို နိုင်ငံသားတိုင်း ခံစားရရှိစေရန်၊

(ဈ)မဟာဗျူဟာများ၊ မူဝါဒများနှင့် ယင်းတို့ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှု၊ စီမံချက်၊ ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်းများကိုလည်းကောင်း၊ ပညာရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေများ၊ အခြားလုပ်ထုံးလုပ်နည်း များနှင့် ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များကို လည်းကောင်း ပြည်သူလူထုက သိရှိရယူနိုင်ရန်။”

၄။အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပုဒ်မ ၄ တွင် -

(က)ပုဒ်မခွဲ (က) ၏ အထက်တွင် ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) နှင့် ပုဒ်မခွဲ (ဂ) တို့အဖြစ် အောက်ပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်ရမည် -

“(က)နိုင်ငံတော်တွင် ဤဥပဒေနှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ အခြားဥပဒေ များနှင့် အညီ ပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ရှိရေး၊

(ခ)ဝန်ကြီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများသည် ပညာရေး မူဝါဒများ၊ ဆက်စပ်ဥပဒေများနှင့် နည်းဥပဒေများ ရေးဆွဲရာတွင် ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာ အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများ၊ မိဘများ၊ ဆရာများက ရွေးချယ်သော ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ကျောင်းသားများက ရွေးချယ်သော ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အကြံပြုချက်များကို ရယူရေး၊

(ဂ)အဆင့်မြင့်ပညာ ကျောင်းများတွင် ဆရာသမဂ္ဂများနှင့် ကျောင်းသား သမဂ္ဂများကို သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ် ပဋိညာဉ် စာတမ်းနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင် လှုပ်ရှားခွင့် ရှိရေး၊”

(ခ)ပုဒ်မခွဲ (ဂ) ကို ပုဒ်မခွဲ (စ) အဖြစ် အောက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်-

“(စ)ကျောင်းနေအရွယ် ကလေးသူငယ်နှင့် လူငယ်အားလုံး ပညာ သင်ယူခွင့် ရရှိရေးအတွက် မသန်စွမ်းသူ နိုင်ငံသားများ အပါအဝင် အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ပညာသင်ယူနိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိသူများကို ပညာရေး အဆင့်တိုင်းတွင် ပညာသင်ယူခွင့် ရရှိစေရန် အထူးပညာရေး အစီအစဉ်နှင့် ပညာရေး အထူး ဝန်ဆောင်မှု အစီအစဉ်များ အပါအဝင် လူတိုင်း အကျုံးဝင် ပညာရေး အစီအစဉ် ထားရှိရေး၊”

(ဂ)ပုဒ်မခွဲ (ဇ) နှင့် ပုဒ်မခွဲ (ဈ) တို့ကို ပုဒ်မခွဲ (ဋ) နှင့် ပုဒ်မခွဲ (ဌ) တို့အဖြစ် အောက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည် -

“(ဋ)တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်အတွက် သင်ယူလိုသည့် ဘာသာရပ်နှင့် တက္ကသိုလ်ကို သင်ယူသူကိုယ်တိုင် ရွေးချယ် လျှောက်ထားခွင့် ရှိပြီး တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ကို အခြေခံ ပညာအထက်တန်း စာမေးပွဲ ရမှတ်ဖြင့်သာ စိစစ် ဆုံးဖြတ် ရွေးချယ်ခြင်း မဟုတ်ဘဲ တက်ရောက်လိုသည့် တက္ကသိုလ်၏ ပဋိညာဉ်စာတမ်းနှင့်အညီ စိစစ်ရွေးချယ်သည့် စနစ်ထားရှိရေး၊

(ဌ) ကျောင်းများတွင် ဘာသာရေးနှင့် နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းများ၏ စွက်ဖက်မှုမှ ကင်းလွတ်စေရေး၊”

(ဃ)ပုဒ်မခွဲ (ဍ) ကို ပုဒ်မခွဲ (တ) အဖြစ် အောက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်-

“(တ)ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချသည့် ပညာရေးစနစ်ကို ကျင့်သုံးရေး။”

(င)ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ)၊ ပုဒ်မခွဲ (င)၊ ပုဒ်မခွဲ (စ)၊ ပုဒ်မခွဲ (ဆ)၊ ပုဒ်မခွဲ (ည)၊ ပုဒ်မခွဲ (ဋ) နှင့် ပုဒ်မခွဲ (ဌ) တို့ကို ပုဒ်မခွဲ (ဃ)၊ ပုဒ်မခွဲ (င)၊ ပုဒ်မခွဲ (ဆ)၊ ပုဒ်မခွဲ (ဇ)၊ ပုဒ်မခွဲ (ဈ)၊ ပုဒ်မခွဲ (ည)၊ ပုဒ်မခွဲ (ဍ)၊ ပုဒ်မခွဲ (ဎ) နှင့် ပုဒ်မခွဲ (ဏ) တို့အဖြစ် ပြန်လည် အမှတ်စဉ်ရမည်။

၅။အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေ၏ အခန်း (၄) ကို အောက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်-

အခန်း (၄)

အမျိုးသားပညာရေး မူဝါဒကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ကော်မရှင်၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

“၅။(က)အစိုးရအဖွဲ့သည် အမျိုးသားပညာရေး မူဝါဒကော်မရှင်ကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် အောက်ပါ အတိုင်း ဖွဲ့စည်းရမည်-

(၁) နိုင်ငံတော်သမ္မတက ရွေးချယ်အဆိုပြုသည့် နိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်း မဟုတ်သော ပညာရှင် (၂) ဦး၊

(၂) ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌက ရွေးချယ်ပေးသော ပညာရှင် (၁) ဦး၊

(၃) အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌက ရွေးချယ်ပေးသော ပညာရှင် (၁) ဦး၊

(၄) ဝန်ကြီးဌာနမှ ကိုယ်စားလှယ် (၂) ဦး၊

(၅) အခြေခံပညာရေးကဏ္ဍမှ ပညာရှင် (၂) ဦး၊

(၆) အဆင့်မြင့်ပညာရေးကဏ္ဍမှ ပညာရှင် (၅) ဦး၊

(၇) နည်းပညာနှင့် သက်မွေးပညာရေး ကဏ္ဍမှ ပညာရှင် (၂) ဦး၊

(၈) ဆရာအတတ်သင်ပညာရေးကဏ္ဍမှ ပညာရှင် (၂) ဦး၊

(၉) လူတိုင်းအကျုံးဝင် ပညာရေးကဏ္ဍမှ ပညာရှင် (၁) ဦး၊

(၁၀) သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ပညာရှင် (၂) ဦး၊

(၁၁)ဥပဒေပညာရှင် (၁) ဦး။

(ခ)ကော်မရှင်၏ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတို့ကို ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် များက ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရမည်။

(ဂ)ကော်မရှင်၏ အတွင်းရေးမှူးနှင့် တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးတို့၏ တာဝန်ကို ဝန်ကြီးဌာနမှ ကိုယ်စားလှယ်များအား ပေးအပ်၍ ကော်မရှင်၏ ရုံးလုပ်ငန်းကိုပါ တာဝန်ခံဆောင်ရွက်စေရမည်။

(ဃ)အစိုးရအဖွဲ့သည် လိုအပ်ပါက ကော်မရှင်ကို ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။

(င)ကော်မရှင်၏ သက်တမ်းသည် သာမန်အားဖြင့် ငါးနှစ် ဖြစ်သည်။

၆။ကော်မရှင်၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်-

(က)အမျိုးသားပညာရေး ရည်မှန်းချက်များနှင့် ပညာရေး ဆိုင်ရာ မူဝါဒများ ချမှတ်ပေးခြင်း၊

(ခ)အမျိုးသားပညာရေး ရည်မှန်းချက်များ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လိုအပ်သော အမျိုးသားသင်ရိုး ညွှန်းတမ်းကော်မတီ၊ အမျိုးသားပညာရေး အဆင့်အတန်းနှင့် အရည်အသွေး အာမခံမှုအကဲဖြတ်ရေးကော်မတီ၊ ပုဒ်မ၂၇ အရ ဖွဲ့စည်းသော ကော်မတီ၊ အခြားလိုအပ်သော ကော်မတီ၊ ကောင်စီနှင့် အဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း၊

(ဂ)ပညာရေးစနစ်နှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်မှုအပေါ် အကဲဖြတ် သုံးသပ်ခြင်းနှင့် အကြံပြုခြင်း၊

(ဃ)အရည်အသွေး အာမခံမှု စံချိန်စံညွှန်းများ သတ်မှတ်နိုင်ရန် မူဝါဒများ ချမှတ်ခြင်းနှင့် လမ်းညွှန်ခြင်း၊

(င) ပညာရေးကဏ္ဍအတွက် အစိုးရအဖွဲ့၊ ဒေသဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့များထံမှ ငွေကြေးနှင့် အထောက်အပံ့များ ရရှိရန် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(စ) ပညာရေးကဏ္ဍအတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ငွေကြေးနှင့် အထောက်အပံ့များ ရယူသုံးစွဲနိုင်ရန် အလို့ငှာ မူဝါဒချမှတ်ခြင်း၊

(ဆ)ကျောင်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ဖွင့်လှစ်ခွင့် ရပ်ဆိုင်းခြင်းနှင့် ပိတ်သိမ်းခြင်း ဆိုင်ရာ မူဝါဒများ ချမှတ်ခြင်း၊

(ဇ) ဝန်ကြီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများက ပြုစုတင်ပြသော ပညာရေးဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်း ပေးခြင်း၊

(ဈ)ကော်မရှင်သည် မိမိ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့သို့ အနည်းဆုံး ခြောက်လ တစ်ကြိမ် အစီရင်ခံ တင်ပြခြင်း။

၇။ကော်မရှင်သည် တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်နှင့် သိပ္ပံများ၏ လွတ်လပ်သော ကိုယ်ပိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုကို မထိခိုက်စေဘဲ မူဝါဒဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင်သာ ပေါင်းစပ် ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဖြင့် ယင်းတို့၏ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုရမည်။

၈။နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သော ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ၏ ချီးမြှင့်ငွေနှင့် စရိတ်ကို အစိုးရအဖွဲ့က သတ်မှတ်ပေးရမည်။

၉။ကော်မရှင်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ရုံးလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဝန်ကြီးဌာနက စီစဉ် ဆောင်ရွက် ပေးရမည်။

၁၀။ကော်မရှင်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကုန်ကျစရိတ်များကို ဝန်ကြီးဌာန၏ ဘဏ္ဍာ ရန်ပုံငွေမှ ကျခံစေရမည်။”

၆။အမျိုးသားပညာရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၁၆၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) ကို အောက်ပါအတိုင်း အစားထိုး ရမည် -

“(ဂ)ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ ပညာရေးအဆင့် တစ်ခု ပြီးမြောက်မှုအတွက် သင်ယူ တတ်မြောက်မှု အဆင့်ကို စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာ ပညာရေး ဥပဒေ၏ နည်းဥပဒေများတွင် သတ်မှတ် ပြဋ္ဌာန်း ရမည်။”

၇။အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၀ တွင်-

(က)ပုဒ်မခွဲ (ဂ) ကို အောက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည် -

“(ဂ)နိုင်ငံတော်ရှိ တိုင်းရင်းသားအားလုံး၏ ဘာသာစကား၊ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အနုပညာ၊ ရိုးရာဓလေ့နှင့် သမိုင်းအမွေအနှစ်တို့၏ အနှစ်သာရများကို တန်ဖိုးထား၍ တိုင်းရင်းသားအားလုံး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးနှင့် နိုင်ငံတော်ခေတ်မီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ အတွက် လိုအပ်သော ဆရာများ မွေးထုတ်ပေးရမည်။”

(ခ)ပုဒ်မခွဲ (ဂ) ၏ နောက်တွင် ပုဒ်မခွဲ (ဃ) အဖြစ် အောက်ပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်ရမည်-

“(ဃ)မသန်စွမ်းသူများအား သင့်လျော်သည့် သင်ကြားရေးနည်း စနစ် များဖြင့် သင်ကြားပေးနိုင်မည့် ဆရာများ ပေါ်ထွန်းလာစေရန် စီမံကိန်းများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ရမည်။”

၈။အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပုဒ်မ ၂၁ တွင်-

(က) ပုဒ်မခွဲ (က) တွင် ပါရှိသော “မူလတန်းအဆင့်” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “အခြေခံ ပညာမူလတန်းအဆင့်” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့် အစားထိုးရမည်။

(ခ) ပုဒ်မခွဲ (ခ) တွင်ပါရှိသော “အလယ်တန်းအဆင့် အောင်မြင်ပြီးမြောက်သူ များ တက်ရောက်နိုင်သော” ဆိုသည့်စကားရပ်ကို “အခြေခံပညာ အလယ်တန်းအဆင့် အောင်မြင်ပြီးမြောက်သူများနှင့် ညီမျှသည့် အရည်အချင်း ရှိသူများ တက်ရောက်နိုင်သော” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့် အစားထိုးရမည်။

(ဂ)ပုဒ်မခွဲ (ဂ) တွင် ပါရှိသော “အခြေခံပညာ အထက်တန်းအဆင့် အောင်မြင်ပြီး မြောက်သူများ တက်ရောက်နိုင်သော” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “အခြေခံပညာ အထက်တန်းအဆင့် အောင်မြင် ပြီးမြောက်သူများနှင့် ညီမျှသည့် အရည်အချင်းရှိသူများ တက်ရောက် နိုင်သော” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့် အစားထိုးရမည်။

၉။အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပုဒ်မ ၂၂ ကို အောက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည် -

“၂၂။ပုဒ် ၂၁ ပါပညာရေးအဆင့်များတွင် အပ်နှင်းမည့် ဒီပလိုမာနှင့် အောင်လက်မှတ် တို့၏ အမျိုးအစား၊ အဆင့်အတန်းတို့ကို အမျိုးသား ပညာရေး အဆင့်အတန်းနှင့် အရည်အသွေး အာမခံမှု အကဲဖြတ် ကော်မတီက စိစစ်ရမည်။”

၁၀။အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပုဒ်မ ၂၄ ကို အောက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်-

“၂၄။နည်းပညာနှင့် သက်မွေးပညာရေးဆိုင်ရာ ကျောင်းများနှင့် သင်တန်း များကို ဤဥပဒေနှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ အခြားဥပဒေနှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲခွင့် ရှိသော ကျောင်းများနှင့် သင်တန်းများအဖြစ် ထူထောင်ရမည်။”

၁၁။အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပုဒ်မ ၂၇ ကို အောက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည် -

“၂၇။ကော်မရှင်သည် အဆင့်မြင့်ပညာရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စရပ်များကို လိုအပ်သလို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သင့်လျော်သော ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် လွတ်လပ်စွာ ရပ်တည်သော ကော်မတီတစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းပေးနိုင်သည်။”

၁၂။အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပုဒ်မ ၂၈ ကို အောက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည် -

“၂၈။အဆင့်မြင့်ပညာသင်ကြားရေးကို အကောင်အထည်ဖော်သည့် ကျောင်း များသည် -

(က)သုတေသနနှင့် ပညာရပ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမည်။

(ခ)တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်အတွက် သင်ယူလိုသည့် ဘာသာရပ်နှင့် တက္ကသိုလ်ကို သင်ယူသူ ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်လျှောက်ထား ခွင့်ရှိပြီး တက္ကသိုလ် ဝင်ခွင့်ကို အခြေခံပညာအထက်တန်းစာမေးပွဲ ရမှတ်ဖြင့်သာဆုံးဖြတ်ခြင်း မဟုတ်ဘဲတက်ရောက် လိုသည့် တက္ကသိုလ်၏ ပဋိညာဉ် စာတမ်းနှင့်အညီ သတ်မှတ်ထားသော တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် စနစ်ကို ကျင့်သုံးရမည်။

(ဂ) တက္ကသိုလ်၏ စီမံခန့်ခွဲရေးကို တက္ကသိုလ်ကောင်စီက တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဃ)အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများသည် ပညာရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း များကို လွတ်လပ်စွာ စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိရမည်။”

၁၃။အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပုဒ်မ ၃၅ ကို အောက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည် -

၃၅။ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ဖွင့်လှစ်သော အခြေခံပညာရေးကျောင်း၊ သင်တန်း ကျောင်း၊ နည်းပညာနှင့် သက်မွေးပညာရေးကျောင်း၊ အဆင့်မြင့်ပညာရေး အဆင့်အတန်း ရှိသောကျောင်း၊ တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ် နှင့်သိပ္ပံများသည် ဤဥပဒေသို့မဟုတ် တည်ဆဲပညာရေး ဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိစေရမည်။”

၁၄။အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပုဒ်မ ၃၆ ကိုအောက်ပါအတိုင်းအစား ထိုးရမည် -

“၃၆။ဤဥပဒေနှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာအခြားဥပဒေများနှင့်အညီ တည်ထောင်ခွင့် ရရှိသော ကျောင်းများသည် မိမိကျောင်း၏ အဆင့်အတန်းအလိုက် သင်တန်းဆင်း လက်မှတ်၊ အောင်လက်မှတ်၊ ဒီပလိုမာနှင့် ဘွဲ့တို့ကို အပ်နှင်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။”

၁၅။ အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပုဒ်မ ၃၇ ကို အောက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်-

“၃၇။ဝန်ကြီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနတို့သည် -

(က)မသန်စွမ်းသူများအတွက် ပညာသင်ယူသည့် အဆင့်တိုင်းတွင် တန်းတူ ပညာသင်ကြားရေး၊ အထောက်အကူပြု ကိရိယာများ ရရှိရေး၊ သင့်လျော်သော သင်ကြားနည်းစနစ်များ ညှိနှိုင်း စီစဉ် နိုင်ရေးနှင့် အတားအဆီး မရှိသော ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင် ဖန်တီးနိုင်ရေး တို့ကို စီမံကိန်းရေးဆွဲဆောင်ရွက်ရမည်။

(ခ)အထူးပညာရေးအစီအစဉ်ဖြင့် သင်ကြားပေးသော ကျောင်းများ ထူထောင်နိုင်ရန် စီစဉ်ပေးရမည်။ ပုဂ္ဂလိက လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်း နှင့် မသန်စွမ်းအသင်းအဖွဲ့များက ယင်းကျောင်းများ ဖွင့်လှစ် လိုကြောင်း တင်ပြလာလျှင် ဤဥပဒေနှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ အခြား ဥပဒေများနှင့်အညီ စိစစ် ခွင့်ပြုနိုင်သည်။”

၁၆။အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၈ ကိုအောက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်-

“၃၈။ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များသည်-

(က)ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ၏ သားသမီးများနှင့် မိသားစုဝင်များ အတွက် အခမဲ့ မသင်မနေရ အခြေခံပညာ မူလတန်းအဆင့် ပညာရေး ပြီးမြောက်စေရေးနှင့် အဆင့်ဆင့် တိုးချဲ့ အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်နိုင်ရေးတို့အတွက် ရွေ့လျားကျောင်းများ တည်ထောင်နိုင်ရန် စီစဉ်ပေးရမည်။

(ခ)ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နည်းပါးသော၊ နယ်မြေ အေးချမ်းမှု မရှိသော၊ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲသော ဒေသများနှင့် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် ကြုံတွေ့နေရသော ဒေသများအတွက် အရေးပေါ် ယာယီကျောင်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးသည့် ပညာရေး အထူး ဝန်ဆောင်မှုကို စီစဉ် ပေးရမည်။

(ဂ) ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် ပုဒ်မခွဲ (ခ) တို့ကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်ပါက အခြား အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် နိုင်သည်။”

၁၇။အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၉ နှင့် ပုဒ်မ ၄၁၊ ပုဒ်မခွဲ (က) တို့တွင် ပါရှိသော “ကော်မရှင်” ဆိုသည့်စကားရပ်ကို “ကော်မရှင်က ဖွဲ့စည်းပေးသော အမျိုးသား သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကော်မတီ” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့်အစားထိုးရမည်။

၁၈။အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပုဒ်မ ၃၉ တွင် -

(က)ပုဒ်မခွဲ (ဆ) ကို အောက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်-

“(ဆ)သင်ရိုးညွှန်းတမ်းစံကို အခြေခံ၍ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ဖွံ့ဖြိုးမှုကို တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အလိုက် ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရှိရေး၊”

(ခ)ပုဒ်မခွဲ (ဇ) ၏နောက်တွင် ပုဒ်မခွဲ (ဈ) နှင့်ပုဒ်မခွဲ (ည) တို့အဖြစ် အောက်ပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်ရမည်-

“(ဈ)သင်ယူသူများ၏ ဘက်စုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မဏ္ဍိုင်ထားသော သင်ရိုး ညွှန်းတမ်းနှင့် သင်ကြားနည်းစနစ်များ ဖြစ်စေရေးနှင့် သင်ယူသူ၏ အသက်အရွယ် သဘာဝနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရေး၊

(ည)ရှေးဦးအရွယ် ကလေးသူငယ် ပညာရေး၊ မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဆက်စပ်မှု ရှိစေရေး၊”

၁၉။ အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၀ ကို အောက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်-

“၄၀။ကော်မရှင်သည် အမျိုးသား သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ကော်မတီကို သင့်လျော် သော ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များဖြင့် ဖွဲ့စည်း၍ လုပ်ငန်း တာဝန်များကို သတ်မှတ်ပေးရမည်။”

၂၀။အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပုဒ်မ ၄၁၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ကို အောက်ပါအတိုင်း အစားထိုး ရမည်-

 “(ခ)မသန်စွမ်းသူများအတွက် သင်ကြားရမည့် အထူးပညာရေး အစီအစဉ်၏ သင်ရိုး ညွှန်းတမ်းကို သက်ဆိုင်ရာ ပညာရေးနယ်ပယ် အသီးသီးမှ ပညာရှင်များနှင့် ညှိနှိုင်းအတည်ပြု ပြဋ္ဌာန်းပေးရမည်။”

၂၁။အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပုဒ်မ ၄၂၊ ပုဒ်မခွဲ (က) ကို အောက်ပါအတိုင်း အစား ထိုးရမည် -

“(က)အစိုးရကျောင်းများနှင့် အခြားကျောင်းများ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ် ကူးပြောင်း သင်ကြားနိုင်ရေးအတွက် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကူညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။”

၂၂။အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပုဒ်မ ၄၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ကို အောက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်-

“(ခ)အခြေခံပညာအဆင့်တွင် တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားကို မြန်မာ ဘာသာ စကားနှင့်အတူ စာသင်ခန်းသုံး ဘာသာစကားအဖြစ် တွဲဖက် အသုံးပြုနိုင်သည်။”

၂၃။အမျိုးသားပညာရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၄၉ တွင်ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) နှင့် ပုဒ်မခွဲ (စ) တို့ကို အောက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်-

“(က)ပညာရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤဥပဒေနှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ အခြား ဥပဒေ များနှင့် အညီ ပံ့ပိုးကူညီရမည်။

(ဃ)ပညာထူးချွန်သူများ၊ ပညာသင်ယူရန် အခက်အခဲရှိသူများနှင့် မသန်စွမ်း သူများ အတွက် ဆက်လက်ပညာသင်ယူနိုင်ရေး အစီအစဉ်ကို ဖော်ဆောင်ပေးရမည်။ ပြင်ပမှ ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်းကို စိစစ် ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

(စ)ပညာရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေးကိစ္စများကို ဤဥပဒေနှင့်ပညာရေး ဆိုင်ရာ အခြား ဥပဒေများနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိစေရမည်။”

၂၄။အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၀ ကို အောက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်-

၅၀။ဆရာများသည် -

(က)အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်မှုမရှိစေဘဲ လွတ်လပ်စွာ သုတေသန ပြုခွင့်ရှိရမည်။

(ခ)သင်ယူမှု ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် ကိုက်ညီသော နည်းစနစ်များကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ခွင့်ရှိရမည်။

(ဂ)သင်ကြားရေး အရည်အသွေး မြင့်မားရေးအတွက် ပြည်တွင်း ပြည်ပတွင် ပညာဆက်လက်သင်ယူရန် အခွင့်အလမ်းရှိရမည်။

(ဃ)မိမိနှစ်သက်ရာကျောင်း သို့မဟုတ် ဒေသများကို လွတ်လပ်စွာ လျှောက်ထားပိုင်ခွင့် ရှိရမည်။”

၂၅။အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၃ ကို အောက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်-

“၅၃။

(က)ဝန်ကြီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများသည် ဆရာများ၏ တာဝန်နှင့် အခွင့်အရေးများကို သတ်မှတ်ပေးရမည်။

(ခ)ပညာရေးအဆင့် အသီးသီးတွင် ဘာသာရပ်အားလုံးကို တန်ဖိုး ထားပြီး သင်ကြားနေသော ဆရာများအကြား ခွဲခြားခြင်းမရှိစေရ။

(ဂ)ဆရာဖြစ်နိုင်ရေးအတွက် ဆီလျော်အပ်စပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် မသန်စွမ်းမှုကို အကြောင်းပြု၍ ခွဲခြားခြင်း မရှိစေရ။”

၂၆။အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေ အခန်း ၁၁ ခေါင်းစဉ်ဖြစ်သော “ပညာရေး စီမံခန့်ခွဲမှု နှင့် ကြီးကြပ်မှု” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့် အစားထိုးရမည်။

၂၇။အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၆၊ ပုဒ်မခွဲ (က) ကို အောက်ပါ အတိုင်း အစားထိုးရမည်-

၅၆။

(က)ဝန်ကြီးဌာန၊ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပုဒ်မ ၂၇ အရ ဖွဲ့စည်းသော ကော်မတီတို့သည် သက်ဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်ပညာ ကျောင်းများကို ဤဥပဒေနှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ အခြား ဥပဒေ များနှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲရမည်။”

၂၈။အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပုဒ်မ ၅၇ တွင်-

(က)ပုဒ်မခွဲ (ခ) နှင့် ပုဒ်မခွဲ (ဃ) တို့ကို အောက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည် -

(ခ)ထူးခြားသော လုပ်ငန်းသဘာဝအရ အစိုးရအဖွဲ့၏ သီးခြား ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဌာန၊ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့က ထူထောင်ဖွင့်လှစ်ထားသည့် အဆင့်မြင့် ပညာကျောင်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများက ဥပဒေများနှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲရမည်။

(ဃ)ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါအဆင့်မြင့် ပညာကျောင်းများမှအပ ကျန် အဆင့်မြင့် ပညာကျောင်းများတွင် မိမိတို့၏ သင်ကြားရေးနှင့် စီမံ ခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တက္ကသိုလ် ကောင်စီကို သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ် အသီးသီး၏ ပဋိညာဉ် စာတမ်းနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုရမည်။”

(ခ)ပုဒ်မခွဲ (ဂ) တွင်ပါရှိသော “အဆင့်မြင့်ပညာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေး ကော်မတီ” ဆိုသည့်စကားရပ်ကို “ပုဒ်မ ၂၇ အရ ဖွဲ့စည်းသော ကော်မတီ” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ “တက္ကသိုလ်နှင့် ကောလိပ်နှင့်သိပ္ပံများ” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီ ကောလိပ်၊ ကောလိပ်နှင့်သိပ္ပံများ” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့် လည်းကောင်း အသီးသီး အစားထိုးရမည်။”

၂၉။အမျိုးသားပညာရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၅၈ တွင်-

(က)ပုဒ်မခွဲ (ခ) နှင့် ပုဒ်မခွဲ (င) တို့ကို အောက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်-

“(ခ)မဟာဗျူဟာများ၊ မူဝါဒများနှင့် ယင်းတို့ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှု စီမံချက်၊ ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံကိန်းများ၊ ပညာရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် အခြားလုပ်ထုံးလုပ်နည်း များကို ရေးဆွဲရာတွင် မိဘ ပြည်သူများ၊ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာ လူထုအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဆရာများက ရွေးချယ်ပေးသော ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ကျောင်းသား များက ရွေးချယ်ပေးသော ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အကြံပြုချက်များကို ရယူပြီး ပြည်သူလူထုက ကျယ်ပြန့်စွာ သိရှိစေရန် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(င)ပညာရေးအတွက်  လျာထားသည့်   ရသုံးဘဏ္ဍာငွေများကို ဘဏ္ဍာရေး စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့်အညီ အသုံးပြုစေခြင်း၊”

(ခ)ပုဒ်မခွဲ (စ) ၏နောက်တွင် ပုဒ်မခွဲ (ဆ) အဖြစ် အောက်ပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်ရမည်-

“(ဆ)ပညာသင်ယူမှု မပြီးဆုံးမီ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပညာ သင်ယူမှု ရပ်တန့်ခဲ့ရသော ကျောင်းသားများအတွက် သင့်လျော်သော ပညာသင်ယူခွင့် တစ်ခုခု ပြန်လည်ရရှိစေရန် လိုအပ်သော အစီအမံများ သတ်မှတ်ထားရှိခြင်း”

(ဂ)ပုဒ်မခွဲ (ဆ) ကို ပယ်ဖျက်သည်။

၃၀။အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပုဒ်မ ၆၀ ကို အောက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်”

၆၀။ဝန်ကြီးဌာနသည် ကိုယ်ပိုင် သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများအတွက် ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များ ပါဝင်သည့် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်း ပေးရမည်။”

၃၁။အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပုဒ်မ ၆၂ ကို အောက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်-

“၆၂။

(က)နိုင်ငံတော်၏ ပညာရေးအသုံးစရိတ်ကို   နိုင်ငံတော် အသုံးစရိတ် အားလုံး၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရောက်ရှိရေးအတွက် ရည်မှန်းချက် ထားရှိ ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ခ)သက်ဆိုင်ရာ ကျောင်း သို့မဟုတ် ပညာရေး အဖွဲ့အစည်းသည် ပြည်တွင်းပြည်ပ ပုဂ္ဂိုလ်က သို့မဟုတ် တရားဝင် အဖွဲ့အစည်း များ၏ ထောက်ပံ့ လှူဒါန်းငွေ သို့မဟုတ် ပစ္စည်းများကို စိစစ် လက်ခံနိုင်သည်”

၃၂။အမျိုးသားပညာရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၆၃ ကို အောက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်-

“၆၃။သက်ဆိုင်ရာကျောင်း သို့မဟုတ် ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းသည်-

(က) ဘဏ္ဍာငွေ သုံးစွဲရာတွင် တည်ဆဲဘဏ္ဍာရေး စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့် အညီသုံးစွဲပြီး စာရင်းဇယား မှတ်တမ်းများကို အလှူရှင်နှင့် အများပြည်သူတို့ ထင်သာမြင်သာ ရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ခ) ပုဒ်မ ၆၂၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ လက်ခံရရှိသော ထောက်ပံ့ လှူဒါန်းငွေ သို့မဟုတ် ပစ္စည်းများကို ပညာရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးမှု အတွက် ထိရောက်စွာ သုံးစွဲရမည်။

(ဂ) ဝန်ကြီးဌာန သို့မဟုတ်  သက်ဆိုင်ရာ  ဝန်ကြီးဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စစ်ဆေးမှုကို ခံယူရမည်။”

၃၃။အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၄ တွင်-

(က)ပုဒ်မခွဲ (ခ) ကို အောက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်-

(ခ)တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်နှင့် ကောလိပ်များသည်   ကိုယ်ပိုင် ရန်ပုံငွေ ရှာဖွေထူထောင် ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။”

(ခ)ပုဒ်မခွဲ (ခ) ၏နောက်တွင် ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အဖြစ် အောက်ပါ အတိုင်း ဖြည့်စွက်ရမည် -

“(ဂ)ပုဒ်မ ၅၇၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) တွင်ပါရှိသော အဆင့်မြင့်ပညာ ကျောင်း များမှအပ ကျန်တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီ ကောလိပ်နှင့် ကောလိပ် များသည် မိမိတို့ကျောင်းများအတွက် နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာ ရန်ပုံငွေ လိုအပ်ချက်ကို ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြရမည်။”

၃၄။ အမျိုးသားပညာရေး ဥပဒေပုဒ်မ  ၆၅၊  ပုဒ်မခွဲ (က) ကို အောက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည် -

“(က)ကော်မရှင်သည် မိမိဖွဲ့စည်းထားသော ကော်မတီနှင့် အဖွဲ့များ၏ နှစ်စဉ် ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေ လိုအပ်ချက်ကို ဝန်ကြီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန မှ တစ်ဆင့် အစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြရမည်။”

၃၅။အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပုဒ်မ ၆၆ ကို အောက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်-

“၆၆။

(က)ဤဥပဒေ မပြဋ္ဌာန်းမီက  တည်ရှိခဲ့သော ကျောင်းအားလုံးသည် ဤ ဥပဒေစတင် အာဏာတည်သည့်နေ့မှ  ငါးနှစ်ကာလအတွင်း    ဤ ဥပဒေနှင့် အညီ စတင်ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ရမည်။

(ခ)အသွင်ကူးပြောင်းရေး ကာလတွင်  အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပညာ သင်ယူခွင့် နစ်နာဆုံးရှုံးမှု ရှိသူတိုင်း ဆက်လက် ပညာ သင်ယူခွင့် ရှိစေရမည်။”

၃၆။အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပုဒ်မ ၆၈၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) တွင် ပါရှိသော “ပြည်တွင်းရှိ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့များက” ဆိုသည့်စကားရပ်ကို “ပြည်တွင်းရှိ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်း၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများက” ဆိုသည့်စကားရပ်ဖြင့် အစားထိုးရမည်။

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ် လက်မှတ် ရေးထိုးသည်။(ပုံ) သိန်းစိန်                                                          

နိုင်ငံတော်သမ္မတ                                                       

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်                                          


သင့်ထင်မြင်ချက်လေး ရေးခဲ့ပါ။

Please leave comments or requests to revise or update, about this law...


မိတ်ဆွေ ပြည်ထောင်စု သားရောင်းရင်းများ ခင်ဗျား... ဒီစာမျက်နှာ သို့မဟုတ် ဒီဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်ဘာပြောချင် ပါသလဲ? သင် ဘယ်လို မြင်ပါသလဲ? ထောက်ခံသလား? ကန့်ကွက်သလား? ဘယ်အပိုင်းက ခေတ်နဲ့ မညီဘူး ဖြစ်နေသလဲ? ဘယ်အပိုင်းကို ဦးစားပေး ပြင်သင့်တယ် ထင်သလဲ?
  • ကြောက်လို့ ဘာမှ မပြောဘဲ နေတာဟာ အဂတိ လိုက်စားတာပါ။ ‘ဘယာဂတိ’ လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒါတွေ ရပ်ဘို့ လိုပါတယ်။ ပွင့်လင်းတဲ့ လူ့ဘောင် တစ်ခု ဖြစ်လာဘို့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံသားတွေကို အားပေး ရပါမယ်။ ပျိုးထောင် ရပါမယ်။ မိမိအမြင်ကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးတာ၊ တိုင်ပင် နှီးနှောတာ ဒီမိုကရေစီပါ။ ဆွေးနွေးပါ။ ဝေဖန်ပါ။ အားပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးကိုယ်တိုင်လည်း အဝေဖန်ခံနိုင်အောင် ကြိုးစားရပါမယ်။  သဘောထား ကြီးအောင်ကြိုးစားပြီး။ agree to disagree ဆိုတာကို ဒီမိုကရေစီ နည်းကျ ကျင့်ကြံကြရပါမယ်။
  • မိမိ လုပ်ရပ်အားလုံးကို မိမိ တာဝန်ယူရမယ်ဆိုတာလည်း ဒီမိုကရေစီပါ။ ဆဲဆိုတာတွေ၊ မလုပ်ဘဲ ချက်ကျလက်ကျ ပြောဆိုဆွေးနွေး စေချင်ပါတယ်။ မေတ္တာရပ်ခံ လိုပါတယ်။ 
  • မတရားတာတွေ ဒီမိုကရေစီနည်းနဲ့ ရပ်တန့်ဘို့က ဒီလို ဆွေးနွေးဘို့ များများ လိုပါတယ်။ ဒီမှာ ဆွေးနွေးတာတွေကို law-maker တွေ၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေ မြင်အောင်၊ ဖတ်ဖြစ်အောင် ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစား နေပါတယ်။ 
  • ကမ္ဘာမှာ အတိုးတက်ဆုံး အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ဆိုတာ ကမ္ဘာမှာ ဥပဒေ အများဆုံး ရှိတဲ့ တိုင်းပြည်ပါ။ ဆိုလိုတာက ချုပ်ချယ်မှု အများဆုံး တိုင်းပြည်ပါ။ ကာကွယ်သင့်တာတွေကို အကာအကွယ် အများဆုံး ပေးတဲ့ တိုင်းပြည်ပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာ ကမ္ဘာမှာ အလွတ်လပ်ဆုံး တိုင်းပြည်ပါ။ မိမိတို့ ချစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို the land of opportunities ဖြစ်လာအောင် ဝိုင်းဝန်း အကြံပေး ကြပါ။ ပြုပြင် ပေးကြပါလို့ နှိုးဆော် လိုက်ပါရစေ။

/ အယ်ဒီတာ

ဒီဥပဒေထဲမှာ ဘာတွေ ပြင်သင့်သလဲ? ဆွေးနွေးကြည့်ပါ။
What are needed to be revised in this law?

ဖွဲ့စည်းပုံကို သင့်ဖုန်းပေါ်မှာ ဖတ်နိုင်

Myanmar constitution app for Androidယခု လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို သင့် Android ဖုန်းပေါ်မှာ အလွယ်တကူ ဖတ်နိုင်အောင် mobile app ထုတ်ထားပါတယ်။ အခမဲ့ ရယူနိုင်ပါတယ်။ Myanmar Constitution app for Android mobiles. Download here.

ကက က္က

CSR project by Myanmars.NET

 
Welcome to Myanmar Laws Archive. This is a CSR (corporate social responsibility) project by Myanmars.NET for legal knowledge education program to our people. The law does not excuse people, because they do not know. Myanmar laws are based on English common law, so that it is very similar to many laws in United States, United Kingdom, Australia, Singapore, or Malaysia.

We also have a CSR policy that we do NOT do new businesses with alcoholic, cigarette, and MLM businesses.