မြန်မာဘာသာ

Myanmar Law Center


   

မြန်မာ ဥပဒေများ (Myanmar Laws)

2015-07-14 - ဘွိုင်လာဥပဒေ

ဘွိုင်လာဥပဒေ
(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၃၉။)
၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ပထမဝါဆိုလပြည့်ကျော် ၁၃  ရက်
(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ  ၁၄  ရက်)


ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း(၁)
အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်
၁။
ဤဥပဒေကို ဘွိုင်လာဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။
၂။
ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်စေရမည်-
(က)
ဘွိုင်လာဆိုသည်မှာ ရေနွေးငွေ့စွမ်းအင်ကို ပြင်ပ၌ အသုံးပြုရန် အပူရှိန်ဖြင့်   ရေနွေးငွေ့ထုတ်လုပ်ပေးသည့် အလုံပိတ်ဖိအားခံအိုးနှင့် ယင်းဖိအားခံအိုး တွင် တပ်ဆင်ထားသည့် ဖိအားခံအစိတ်အပိုင်းများကို ဆိုသည်။ ယင်း စကားရပ်တွင်၂၅ လီတာ သို့မဟုတ် ၅.၅ ဂါလန် အောက် လျော့နည်း၍  ဝင်ဆံ့သော ဖိအားခံအိုး၊  တစ်စတုရန်းစင်တီမီတာပေါ်တွင် တစ် ကီလို ဂရမ်ဖိအား သို့မဟုတ် တစ်စတုရန်း လက်မပေါ်တွင် ၁၄.၂ ပေါင် ဖိအား အောက်လျော့နည်းသော ဖိအားခံအိုးနှင့် ယင်းဖိအားခံအိုးတွင် တပ်ဆင် ထားသည့်  ဖိအားခံအစိတ်အပိုင်းများမပါဝင်။
(ခ)
ရေနွေးငွေ့ပိုက် ဆိုသည်မှာ ရေနွေးငွေ့စွမ်းအင်ကို အသုံးပြုမည့်နေရာသို့ ရေနွေးငွေ့ ပို့လွှတ်ရန် ဘွိုင်လာမှ သွယ်တန်းထားသော ပင်မပိုက်နှင့် ယင်းပင်မပိုက်တွင် တပ်ဆင်ထားသော ပစ္စည်းကိရိယာတို့ကို ဆိုသည်။
(ဂ)
ရေသွင်းပိုက် ဆိုသည်မှာ ဘွိုင်လာအတွင်းသို့ ဘွိုင်လာသုံးရေ ဖြတ်သန်း သွားသည့်  ဖိအားခံရသော ပိုက်နှင့်  ယင်းပိုက်တွင်  တပ်ဆင်ထားသော ပစ္စည်း ကိရိယာတို့ကို ဆိုသည်။
(ဃ)
ဖိအား ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအလို့ငှာ ရေနွေးငွေ့စွမ်းအင်ကို အသုံးပြုရန် အပူရှိန်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ပေးသည့် ရေနွေးငွေ့ဖိအားကို ဆိုသည်။
(င)
ခွင့်ပြုဖိအား ဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ စံချိန်စံညွှန်း သို့မဟုတ် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ စစ်ဆေးတွက်ချက်၍ ဘွိုင်လာ၊ ရေနွေး ငွေ့ပိုက်နှင့် ရေသွင်းပိုက်တို့တွင် အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုသော ဖိအားကို ဆိုသည်။
(စ)
မတော်တဆ ထိခိုက်မှုဖြစ်ပွားခြင်း ဆိုသည်မှာ  ဘွိုင်လာ၊  ရေနွေးငွေ့ပိုက်၊ ရေသွင်းပိုက် တစ်ခုခုပေါက်ကွဲခြင်း သို့မဟုတ် ခိုင်မာမှု ဆုတ်ယုတ်ခြင်း ကြောင့် ပေါက်ကွဲစေနိုင်သော ယိုယွင်းမှုဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို ဆိုသည်။
(ဆ)
ဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနကို ဆိုသည်။
(ဇ)
ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနကို ဆို သည်။
(ဈ)
စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ် ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေပါ  ဘွိုင်လာ စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ် ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ရန် ဝန်ကြီးဌာနက ခန့်အပ်ထားသော ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုသည်။
(ည)
စစ်ဆေးရေးမှူး ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေပါ ဘွိုင်လာ စစ်ဆေးရေးမှူး၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ရန် ဝန်ကြီးဌာနက ခန့်အပ်ထားသော ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဆိုသည်။
(ဋ)
အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် ဆိုသည်မှာ သတ်မှတ်သော ခွင့်ပြုဖိအားဖြင့် တစ်နှစ်ထက်မကျော်သည့် ကာလအတွက် ဘွိုင်လာကို အသုံးပြုရန် စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်က ထုတ်ပေးသည့် လက်မှတ်ကိုဆိုသည်။
(ဌ)
ယာယီ အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် ဆိုသည်မှာ အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် မရရှိမီ   သင့်လျော်သော ခွင့်ပြုဖိအားဖြင့် ခြောက်လထက် မကျော်သည့်ကာလ အတွက် ဘွိုင်လာကို အသုံးပြုရန် စစ်ဆေးရေးမှူးက ထုတ်ပေးသည့် လက်မှတ်ကို ဆိုသည်။
(ဍ)
ပိုင်ရှင် ဆိုသည်မှာ ဘွိုင်လာကိုပိုင်ဆိုင်သူ၊ ၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဖြင့် ဘွိုင်လာကို အသုံးပြုသူ၊ ဘွိုင်လာကိုအခကြေးငွေဖြင့် ဖြစ်စေ၊ အခကြေး ငွေ မပါဘဲ ဖြစ်စေ ငှားရမ်း၍ အသုံးပြုသူနှင့် ဘွိုင်လာ အသုံးပြုခြင်းကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသူတို့ကို ဆိုသည်။
(ဎ)
ဘွိုင်လာထုတ်လုပ်သူ ဆိုသည်မှာ ဘွိုင်လာ၊ ဘွိုင်လာနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဖိအားခံ အစိတ်အပိုင်းများကို မြန်မာနိုင်ငံ စံချိန်စံညွှန်း သို့မဟုတ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ  စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ  ထုတ်လုပ်သူကို ဆိုသည်။
(ဏ)
ဘွိုင်လာပြုပြင်သူလက်မှတ် ဆိုသည်မှာ ဘွိုင်လာ ပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတွင်  သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်းပြည့်မီ၍ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နိုင်သူအား စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်က နှစ်နှစ်ထက် မကျော်သည့် ကာလအတွက် ထုတ်ပေးသည့် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ကို ဆိုသည်။
(တ)
ဘွိုင်လာပြုပြင်သူ ဆိုသည်မှာ ဘွိုင်လာပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတွင်    လက်တွေ့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော ဘွိုင်လာပြုပြင်သူ လက်မှတ် ရရှိထားသူကို ဆိုသည်။
(ထ)
ဘွိုင်လာကိုင်တွယ် ထိန်းသိမ်းသူလက်မှတ် ဆိုသည်မှာ ဘွိုင်လာကိုင်တွယ် ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်း ပြည့်မီသူအား စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်က ထုတ်ပေးသည့် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ကို ဆိုသည်။
(ဒ)
ဘွိုင်လာ ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းသူ ဆိုသည်မှာ ဘွိုင်လာကိုင်တွယ် ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းတွင် လက်တွေ့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော  ဘွိုင်လာကိုင်တွယ် ထိန်းသိမ်းသူ လက်မှတ်ရရှိထားသူကို ဆိုသည်။
အခန်း (၂)
ရည်ရွယ်ချက်များ
၃။
ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က)
မြန်မာနိုင်ငံ စံချိန်စံညွှန်း သို့မဟုတ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ညီညွတ်သော ဘွိုင်လာများရရှိစေရန်၊
(ခ)
ဘွိုင်လာမတော်တဆထိခိုက်မှုဘေးအန္တရာယ်မှ  ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်နှင့် အများပြည်သူတို့ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်ပေါ်စေရန်၊
(ဂ)
နိုင်ငံတော်အတွင်း ဘွိုင်လာများအား မြန်မာနိုင်ငံ စံချိန်စံညွှန်း သို့မဟုတ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ အသုံးပြုစေရန်၊
(ဃ)
ဘွိုင်လာ နည်းပညာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်နှင့် ဘွိုင်လာများ ထုတ်လုပ်၊ ပြုပြင်၊ ကိုယ်တွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်သော ကျွမ်းကျင်သူများ တိုးတက် ပေါ်ပေါက်စေရန်၊
(င)
လောင်စာ စွမ်းအင်ကို အကျိုးရှိထိရောက်စွာ အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘွိုင်လာ များ စွမ်းရည်ပြည့် အသုံးပြုနိုင်စေရန်၊
(စ)
ဘွိုင်လာများ သက်တမ်းကြာရှည်စွာ အသုံးပြုနိုင်စေရန်နှင့် ယင်းတို့ကြောင့် သဘာဝ လူမှုကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် သက်ရောက်မှုကို လျှော့ချနိုင်စေရန်။
အခန်း (၃)
ဘွိုင်လာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ဘွိုင်လာစစ်ဆေးမှု နည်းစနစ်များ
၄။
စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်သည် ဝန်ကြီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်-
(က)
ဤဥပဒေ၊  လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်  ညွှန်ကြားချက်များအရ  ဘွိုင်လာ အန္တရာယ် ကင်းရှင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ရန်အလို့ငှာ မြန်မာနိုင်ငံ စံချိန်စံညွှန်း သို့မဟုတ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ  စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ  စစ်ဆေးမှု နည်းစနစ်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များ ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
(ခ)
အတည်ပြု သတ်မှတ်ထားသော ဘွိုင်လာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် စစ်ဆေးမှု နည်းစနစ်များအရ စစ်ဆေးရရှိသည့်ရလဒ်များသည်သာ အတည်ဖြစ်သည်။
အခန်း (၄)
ဘွိုင်လာမှတ်ပုံတင်ခြင်း
၅။
လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်အတွက် ဘွိုင်လာကို အသုံးပြုလိုသူသည် ဤဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင်ရမည်။
၆။
မြန်မာနိုင်ငံ စံချိန်စံညွှန်း သို့မဟုတ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ ထုတ်လုပ်ထားသော ဘွိုင်လာဖြစ်ရမည်။
၇။
ပုဒ်မ ၅ အရ ဘွိုင်လာ မှတ်ပုံတင်ပေးရန် လျှောက်ထားရာတွင် လျှောက်လွှာနှင့် အတူ ဘွိုင်လာနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အထောက်အထားများ၊ သက်သေခံလက်မှတ် များ ပူးတွဲ၍ စစ်ဆေးရေးမှူးထံ တင်ပြရမည်။
၈။
ပုဒ်မ ၇ အရ ဘွိုင်လာမှတ်ပုံတင်ပေးရန် လျှောက်ထားချက်ကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ သက်ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးရေးမှူးသည် ဘွိုင်လာကို လိုအပ်သော စိစစ်မှု၊ စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပြီး စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်ကို စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်ထံ တင်ပြရမည်။
၉။
စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်သည် ပုဒ်မ ၈ အရ စစ်ဆေးရေးမှူး၏ တင်ပြချက်ကို လိုအပ် သလို စိစစ်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းပြုလုပ်ပြီး သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းနှင့်အညီ ဘွိုင်လာ မှတ်ပုံတင်ရန် ခွင့်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်းပြုနိုင်သည်။
၁၀။
စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်သည် သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းနှင့်အညီ ဘွိုင်လာ အရွယ်အစားကို မီးရှိန်ရ မျက်နှာပြင် ဧရိယာအလိုက် သတ်မှတ်ရမည်။
၁၁။
ဝန်ကြီးဌာနသည် မီးရှိန်ရ မျက်နှာပြင်ဧရိယာအလိုက် ဘွိုင်လာမှတ်ပုံတင်ကြေးနှင့် စစ်ဆေးခ နှုန်းထားတို့ကို သတ်မှတ်ပေးရမည်။
အခန်း (၅)
ပိုင်ရှင်၏တာဝန်နှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်များ
၁၂။
ပိုင်ရှင်သည် မှတ်ပုံမတင်ရသေးသော ဘွိုင်လာကို-
(က)
အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် ရရှိရေးအတွက် သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးရေးမှူးထံ လျှောက်ထားရမည်။
(ခ)
မြန်မာနိုင်ငံ စံချိန်စံညွှန်း သို့မဟုတ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် အညီ တည်ဆောက်ထားသည့် ဘွိုင်လာကိုသာ မှတ်ပုံတင်ရန် လျှောက်ထားရမည်။
(ဂ)
ပုဒ်မခွဲ (က) အရ  လျှောက်ထားသည့်အခါ  သတ်မှတ်သော အခကြေးငွေ ကို ပေးဆောင်ရမည်။
၁၃။
ပိုင်ရှင်သည် အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် ပျက်ပြယ်သည့်ဘွိုင်လာကို -
(က)
ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် အသုံးပြုခွင့် လက်မှတ် အသစ်ကို ထုတ်ပေးရန် သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးရေးမှူးထံ လျှောက်ထားရမည်။
(ခ)
ပုဒ်မခွဲ (က) အရ  လျှောက်ထားသည့်အခါ သတ်မှတ်သော အခကြေးငွေ ကို ပေးဆောင်ရမည်။
၁၄။
ပိုင်ရှင်သည် အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် သို့မဟုတ် ယာယီအသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်ကို ရရှိ ထားစေကာမူ အောက်ပါကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်ကို ဆောင်ရွက်လိုပါက ခွင့်ပြုချက် ရရှိရန် သက်ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးရေးမှူးထံ ကြိုတင်လျှောက်ထားရမည်-
(က)
ဘွိုင်လာကို ခွင့်ပြုဖိအားထက် ပိုမိုသုံးစွဲခြင်း၊
(ခ)
ရေနွေးငွေ့ပိုက်၊  ရေသွင်းပိုက် တစ်ခုခုကို ဖြစ်စေ၊  ယင်းရေနွေးငွေ့ပိုက်၊  ရေသွင်းပိုက် တစ်ခုခုတွင်  တပ်ဆင်ထားသော  ဖိအားခံ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုခုကို ဖြစ်စေ၊ ဘွိုင်လာတွင် တပ်ဆင်ထားသော ဖိအားခံအစိတ် အပိုင်း တစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ ပြုပြင်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း သို့မဟုတ် အသစ်လဲလှယ်ခြင်း။
၁၅။
ပိုင်ရှင်သည် အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် သို့မဟုတ် ယာယီအသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်ကို သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းက  လိုအပ်၍ တောင်းဆိုသည့်အခါ  တင်ပြ ရမည်။
၁၆။
ပိုင်ရှင်သည် အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် သို့မဟုတ် ယာယီ အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် သက်တမ်း မကုန်ဆုံးမီ  အကြောင်းတစ်ရပ်ရပ်ကြောင့် ပျက်ပြယ်ပါက အဆိုပါ လက်မှတ်ကို သက်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးရေးမှူးထံ ၁၅ ရက်အတွင်း ပြန်လည် အပ်နှံရမည်။
၁၇။
ဘွိုင်လာကို ပိုင်ရှင်တစ်ဦးမှတစ်ဦးသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်သည့်အခါ မူလပိုင်ရှင် သည် မိမိ၏အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် သို့မဟုတ် ယာယီအသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်ကို လွှဲပြောင်း ပေးအပ်ရမည်။ ထိုသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပြီးကြောင်းကို လွှဲပြောင်း ပေးအပ်သည့် နေ့ရက်မှစ၍ ၁၅ ရက်အတွင်း စစ်ဆေးရေးမှူးထံစာဖြင့် အကြောင်း ကြားရမည်။
၁၈။
ပိုင်ရှင်သည် မတော်တဆ ထိခိုက်မှုဖြစ်ပွားပါက သက်ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးရေးမှူးထံ အမြန်ဆုံး အကြောင်းကြားရမည်။
၁၉။
ပိုင်ရှင်သည်-
(က)
ဘွိုင်လာကို ခွင့်ပြုဖိအားထက် ကျော်လွန်၍ မသုံးရ၊
(ခ)
ခွင့်ပြုဖိအားထက် ကျော်လွန်စေရန်  အန္တရာယ်ကင်း ဖိအားထိန်းအဆို့ရှင် ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် စေခိုင်းခြင်း မပြုလုပ်ရ၊
(ဂ)
ပုဒ်မ ၁၄၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါကိစ္စကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ မပြုလုပ်ရ။
၂၀။
ပိုင်ရှင်သည်အောက်ဖော်ပြပါ ဘွိုင်လာကိုအသုံးမပြုရ-
(က)
အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်  သို့မဟုတ်  ယာယီအသုံးပြုခွင့် လက်မှတ်မရှိသော ဘွိုင်လာ၊
(ခ)
အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် သို့မဟုတ် ယာယီ အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် ပျက်ပြယ် သည့် ဘွိုင်လာ၊
(ဂ)
အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် သို့မဟုတ် ယာယီအသုံးပြုခွင့် လက်မှတ် ရုပ်သိမ်း ခံရသည့် ဘွိုင်လာ။
၂၁။
ပိုင်ရှင်သည် စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ် သတ်မှတ်ပေးသည့် မှတ်ပုံတင်အမှတ်ကို သတ်မှတ်သော နည်းလမ်းနှင့်အညီ ဘွိုင်လာတွင် ထွင်းထားရမည်။
၂၂။
ပိုင်ရှင်သည်-
(က)
အသုံးပြုခွင့် လက်မှတ် သို့မဟုတ် ယာယီ အသုံးပြုခွင့် လက်မှတ်ရရှိပါက သတ်မှတ်သည့်  နည်းလမ်းနှင့်အညီ ဘွိုင်လာကို အသုံးပြုခွင့်ရှိသည်။
(ခ)
အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် သို့မဟုတ် ယာယီအသုံးပြုခွင့် လက်မှတ်၏ သက်တမ်းကို ပြောင်းလဲလိုသဖြင့် စစ်ဆေးခြင်းကို ခံယူလိုပါက ယင်း လက်မှတ် သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ ကြိုတင်၍ စစ်ဆေးခံရန် လျှောက်ထား နိုင်သည်။
၂၃။
ပိုင်ရှင်သည် အောက်ပါကိစ္စ တစ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မကျေနပ်ပါက စစ်ဆေး ရေးမှူးထံမှ အကြောင်းကြားစာကို လက်ခံရရှိသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း  ၃၀  အတွင်း စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်ထံ လျှောက်ထားနိုင်သည်-
(က)
စစ်ဆေးရေးမှူး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်၊
(ခ)
စစ်ဆေးရေးမှူးက အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထောက်ခံရန်ငြင်းပယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ယာယီအသုံးပြုခွင့် လက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးရန်ငြင်းပယ်ခြင်း။
၂၄။
ပိုင်ရှင်သည်-
(က)
ဘွိုင်လာ၊ ရေနွေးငွေ့ပိုက်၊ ရေသွင်းပိုက်တစ်ခုခုကို ဖြစ်စေ၊ ယင်းဘွိုင်လာ၊  ရေနွေးငွေ့ပိုက်၊ ရေသွင်းပိုက်တစ်ခုခုတွင် တပ်ဆင်ထားသည့် ဖိအားခံ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ ပြုပြင်ရန်၊ ပြောင်းလဲရန်၊ ဖြည့်စွက်ရန်   သို့မဟုတ် အသစ်လဲရန် ညွှန်ကြားချက်ရရှိပါက ယင်းလုပ်ငန်းများကို  ဘွိုင်လာ ပြုပြင်သူလက်မှတ် မရှိသူများနှင့်  မပြုလုပ်ရ၊
(ခ)
မိမိလုပ်ငန်းသုံး ဘွိုင်လာကို  ဘွိုင်လာ ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းသူများမှ တစ်ပါး အခြားသူများကို တာဝန်ပေးမောင်းနှင်ခြင်းမပြုရ။
အခန်း(၆)
ဘွိုင်လာထုတ်လုပ်သူနှင့် တင်သွင်းသူများ၏ တာဝန်နှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်များ
၂၅။   
ဘွိုင်လာထုတ်လုပ်သူသည်-
(က)
ဝန်ကြီးဌာနသို့ လျှောက်ထား၍ ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာ ထုတ်လုပ်မှုကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ခ)
ထုတ်လုပ်ခွင့်ရရှိပါက မြန်မာနိုင်ငံ စံချိန်စံညွှန်း သို့မဟုတ် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ညီညွတ်သော ဘွိုင်လာများသာ ထုတ်လုပ် ရမည်။
(ဂ)
ဘွိုင်လာ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် နည်းပညာနှင့် သွင်းအားစု များကို တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနနှင့် အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများထံ လျှောက်ထားခွင့်ရှိသည်။
၂၆။
ဘွိုင်လာတင်သွင်းသူသည် ပြည်ပမှ ဘွိုင်လာများကို တင်သွင်းရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ စံချိန်စံညွှန်း သို့မဟုတ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ညီညွတ်သော ဘွိုင်လာများကိုသာ တင်သွင်းရမည်။
အခန်း (၇)
ဘွိုင်လာပြုပြင်သူ၏ တာဝန်နှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်များ
၂၇။
(က)
ဘွိုင်လာပြုပြင်သူလက်မှတ်ရရှိလိုသူသည် သက်ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးရေးမှူးထံ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လျှောက်ထားရမည်။
(ခ)
ဘွိုင်လာပြုပြင်သူသည် ဘွိုင်လာပြုပြင်သူ လက်မှတ်ပါ စည်းကမ်းချက်များ ကို လိုက်နာရမည်။
၂၈။
ဘွိုင်လာပြုပြင်သူသည်-
(က)
စစ်ဆေးရေးမှူးက ပြုပြင်ရန်ညွှန်ကြားစာ ထုတ်ပေးထားသည့် ဘွိုင်လာကို ပိုင်ရှင်၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ပြုပြင်ခွင့်ရှိသည်။
(ခ)
စစ်ဆေးရေးမှူးက ပြုပြင်ရန် ညွှန်ကြားစာ ထုတ်ပေးထားခြင်း မရှိသော ဘွိုင်လာကို မိမိ၏ဆန္ဒအလျောက်ဖြစ်စေ၊ ပိုင်ရှင်၏ အပ်နှံချက်အရ ဖြစ်စေ ပြုပြင်ခြင်းမပြုရ။
အခန်း (၈)
ဘွိုင်လာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းသူ၏တာဝန်နှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်များ
၂၉။
(က)
ဘွိုင်လာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းသူ လက်မှတ် ရရှိလိုသူသည် သက်ဆိုင်ရာ  စစ်ဆေးရေးမှူးထံ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ  လျှောက်ထားနိုင်သည်။
(ခ)
ဘွိုင်လာကိုင်တွယ် ထိန်းသိမ်းသူသည် ဘွိုင်လာ ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းသူ လက်မှတ်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရမည်။
၃၀။
ဘွိုင်လာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းသူသည်-
(က)
အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် သို့မဟုတ် ယာယီအသုံးပြုခွင့် လက်မှတ် ထုတ်ပေး ထားသည့် ဘွိုင်လာကို ပိုင်ရှင်၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ကိုင်တွယ် ထိန်းသိမ်းခွင့်ရှိသည်။
(ခ)
အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် သို့မဟုတ် ယာယီအသုံးပြုခွင့် လက်မှတ် ထုတ်ပေး ထားခြင်း မရှိသော ဘွိုင်လာကို မိမိဆန္ဒအလျောက်ဖြစ်စေ၊ ပိုင်ရှင်မှ တာဝန် ပေးအပ်ချက်အရဖြစ်စေ ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း မပြုရ။
၃၁။
ဘွိုင်လာကိုင်တွယ် ထိန်းသိမ်းသူသည် ဘွိုင်လာကို ခွင့်ပြုဖိအားထက် ကျော်လွန်၍ မသုံးရ။
အခန်း (၉)
စစ်ဆေးရေးမှူး၏တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၃၂။
စစ်ဆေးရေးမှူးသည် ပုဒ်မ ၁၂၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ မှတ်ပုံတင်ပေးရန် ပိုင်ရှင်ထံမှ လျှောက်လွှာကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ-
(က)
လျှောက်လွှာကိုလက်ခံရရှိသည့် နေ့ရက်မှစ၍ ၁၅ ရက်အတွင်း ဘွိုင်လာ ကို စစ်ဆေးရမည်။  စစ်ဆေးမည့်ရက်ကို  အနည်းဆုံး ၅ ရက် ကြိုတင်၍ ပိုင်ရှင်ထံ အကြောင်းကြားရမည်။
(ခ)
မြန်မာနိုင်ငံ စံချိန်စံညွှန်း သို့မဟုတ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်း များနှင့်အညီ ဘွိုင်လာကို စစ်ဆေးပြီးနောက် မှတ်ပုံတင်ရန် ခွင့်ပြုသင့် သည်ဟု ယူဆပါက သင့်လျော်သော ခွင့်ပြုဖိအားဖြင့် ယာယီ အသုံးပြုခွင့် လက်မှတ်ကိုထုတ်ပေးနိုင်သည်။ ထိုသို့ ထုတ်ပေးသည့်အခါ စစ်ဆေး တွေ့ရှိချက်ကို မိမိ၏ သဘောထားမှတ်ချက်နှင့် အတူ စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ် ထံ အစီရင်ခံရမည်။
(ဂ)
ဘွိုင်လာကို  စစ်ဆေးပြီးနောက်  မှတ်ပုံတင်ပေးရန် သင့်သည်ဟု ယူဆလျှင် ဖြစ်စေ၊ မှတ်ပုံတင်ပေးရန်မသင့်ဟု ယူဆလျှင်ဖြစ်စေ ပိုင်ရှင်ထံ စာဖြင့် အမြန်ဆုံး အကြောင်းကြားရမည့်အပြင် စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်အား အစီရင်ခံရမည်။
၃၃။
စစ်ဆေးရေးမှူးသည် စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်၏ ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ ထပ်မံ၍ စစ်ဆေးခြင်း ပြုလုပ်ပြီးနောက် အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးရန် သင့်မသင့် နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ယာယီအသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် သက်တမ်းမကုန်မီ စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ် ထံ တင်ပြရမည်။ အသုံးပြုခွင့် လက်မှတ် ထုတ်ပေးသင့်သည်ဟု ယူဆပါက ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် အသုံးပြုခွင့် လက်မှတ်ကို ပူးတွဲ တင်ပြရမည်။
၃၄။
စစ်ဆေးရေးမှူးသည် ပုဒ်မ ၁၃၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် သက်တမ်း တိုးမြှင့်ပေးရန် ပိုင်ရှင်ထံမှ လျှောက်လွှာကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ-
(က)
လျှောက်လွှာကို လက်ခံရရှိသည့် နေ့ရက်မှစ၍ ၁၅ ရက်အတွင်း ဘွိုင်လာ ကို စစ်ဆေးရမည်။ စစ်ဆေးမည့်ရက်ကို  အနည်းဆုံး ၅ ရက် ကြိုတင်၍ ပိုင်ရှင်ထံ အကြောင်းကြားရမည်။
(ခ)
အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးသင့်သည်ဟု ယူဆပါက စစ်ဆေး တွေ့ရှိချက်ကို မိမိ၏ သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်အတူ စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ် ထံ အစီရင်ခံရမည်။ ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် အသုံးပြုခွင့် လက်မှတ်ကို ပူးတွဲတင်ပြရမည်။
(ဂ)
ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ  ဆောင်ရွက်ထားဆဲတွင်  သင့်လျော်သော  ခွင့်ပြု ဖိအားဖြင့် ယာယီ အသုံးပြုခွင့် လက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။
၃၅။
စစ်ဆေးရေးမှူးသည် ပုဒ်မ ၁၃၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ လျှောက်လွှာကို လက်ခံရရှိ ပြီးနောက် ဘွိုင်လာကို စစ်ဆေးသည့်အခါ အောက်ပါအချက် တစ်ရပ်ရပ် တွေ့ရှိပါက မိမိ၏ တွေ့ရှိချက်ကို ပိုင်ရှင်ထံစာဖြင့် အမြန်ဆုံး အကြောင်းကြားရမည့် အပြင် စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ် ထံ အစီရင်ခံရမည်-
(က)
အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် သက်တမ်းကို လျှော့ချရန်လိုအပ်ခြင်း၊
(ခ)
ခွင့်ပြုဖိအားတိုးမြှင့်ရန် သို့မဟုတ် လျှော့ချရန်လိုအပ်ခြင်း၊
(ဂ)
ဘွိုင်လာ၊ ရေနွေးငွေ့ပိုက် သို့မဟုတ် ရေသွင်းပိုက် တစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ၊ ယင်း ဘွိုင်လာ၊  ရေနွေးငွေ့ပိုက် သို့မဟုတ် ရေသွင်းပိုက် တစ်ခုခုတွင် တပ်ဆင် ထားသည့် ဖိအားခံ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုခုကို ဖြစ်စေ၊ ပြုပြင်ရန်၊ ပြောင်းလဲရန်၊ ဖြည့်စွက်ရန် သို့မဟုတ်  အသစ်လဲရန်လိုအပ်ခြင်း၊
(ဃ)
ဘွိုင်လာ၏အခြေအနေသည် ပြုပြင်သုံးစွဲ၍ မရနိုင်လောက်အောင် ယိုယွင်း နေသဖြင့်  ဆက်လက်အသုံးပြုရန်  မသင့်လျော်ကြောင်း တွေ့ရှိခြင်း။
၃၆။
စစ်ဆေးရေးမှူးသည် ပုဒ်မ ၁၄ အရ လျှောက်လွှာကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ မိမိ၏ သဘောထား မှတ်ချက်နှင့်အတူ  လျှောက်လွှာကို  စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်ထံ တင်ပြ ရမည်။ ယင်းနောက် စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်က ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း စစ်ဆေး၍ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်ကို မိမိ၏သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်အတူ စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်ထံ ပြန်လည်တင်ပြရမည်။
၃၇။
စစ်ဆေးရေးမှူးသည် ပုဒ်မ ၃၄ အရဖြစ်စေ၊ ပုဒ်မ ၃၅၊ ပုဒ်မခွဲ(က)နှင့် (ခ) အရဖြစ်စေ စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်ထံ  အစီရင်ခံထားစဉ်အတွင်း  သင့်လျော်သော ခွင့်ပြုဖိအားဖြင့်  ယာယီ အသုံးပြုခွင့် လက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ ပုဒ်မ ၃၅၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) နှင့် (ဃ) ပါအချက် တစ်ရပ်ရပ်နှင့်သက်ဆိုင်ပါက ယာယီအသုံးပြုခွင့် လက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးခြင်းမပြုရ။
၃၈။
စစ်ဆေးရေးမှူးသည် သတ်မှတ်ထားသော နည်းလမ်းများနှင့်အညီ-
(က)
မိမိတာဝန်ခံရသည့် နယ်မြေအတွင်းရှိ ဘွိုင်လာကို စစ်ဆေးနိုင်သည်။
(ခ)
စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်၏ တာဝန်ပေးချက်အရ မည်သည့်နယ်မြေ အတွင်းရှိ ဘွိုင်လာကို မဆို စစ်ဆေးနိုင်သည်။
၃၉။
စစ်ဆေးရေးမှူးသည် မိမိတာဝန်ခံရသည့် နယ်မြေအတွင်း၌ -
(က)
ဘွိုင်လာပြုပြင်သူလက်မှတ် သို့မဟုတ် ဘွိုင်လာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းသူ လက်မှတ် ထုတ်ပေးရန် လျှောက်လွှာကို လက်ခံရရှိပါက  စိစစ်ပြီး မိမိ၏ သဘောထားမှတ်ချက်နှင့် အတူ စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်ထံ တင်ပြရမည်။
(ခ)
ဘွိုင်လာပြုပြင်သူလက်မှတ် မရှိဘဲ ပြုပြင်မှုများ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သို့မဟုတ် ဘွိုင်လာ ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းသူလက်မှတ် မရှိဘဲ ဘွိုင်လာကို ကိုင်တွယ် ထိန်းသိမ်း နေကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ် ထံ အစီရင်ခံရမည်။
(ဂ)
ပြုပြင်ရန် ညွှန်ကြားစာထုတ်ပေးထားခြင်းမရှိသော ဘွိုင်လာကို ဘွိုင်လာ ပြုပြင်သူ တစ်ဦးဦးက ပြုပြင်မှုများ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိ ပါက စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ် ထံ အစီရင်ခံရမည်။
၄၀။
စစ်ဆေးရေးမှူးသည် ပုဒ်မ ၃၈ ပါ တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရာတွင် ဘွိုင်လာ တည်ရှိသော မည်သည့် အဆောက်အအုံအတွင်းသို့ မဆို ဝင်ရောက်၍ စစ်ဆေး နိုင်ခွင့် ရှိသည်။
အခန်း (၁၀)
စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၄၁။
စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်သည် ပုဒ်မ ၃၂၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) နှင့် (ဂ) တို့အရ ဘွိုင်လာကို မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စစ်ဆေးရေးမှူးက တင်ပြသော စစ်ဆေး တွေ့ရှိချက် နှင့် သဘောထားမှတ်ချက်တို့ကို စိစစ်ပြီး-
(က)
ခွင့်ပြုဖိအားကို သတ်မှတ်၍ဘွိုင်လာကို မှတ်ပုံတင်ပေးနိုင်သည်။
(ခ)
ဘွိုင်လာကိုမှတ်ပုံတင်ပေးရန် ငြင်းဆိုနိုင်သည်။
(ဂ)
ပုဒ်မခွဲ (က) သို့မဟုတ် (ခ) အရ ချမှတ်သော ဆုံးဖြတ်ချက်ကို စစ်ဆေးရေးမှူးထံမှ တင်ပြချက်ရရှိသည့်နေ့မှ ၁၅ ရက်အတွင်း   ပိုင်ရှင်ထံ အကြောင်းကြားရမည်။
၄၂။
စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်သည် ပုဒ်မ ၃၃ အရ ဖြစ်စေ၊ ပုဒ်မ ၃၄၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)အရ ဖြစ်စေ စစ်ဆေးရေးမှူးထံမှ တင်ပြချက်ကို ရရှိသည့်အခါ-
(က)
အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်ကိုထုတ်ပေးသင့်သည်ဟု ယူဆပါက စစ်ဆေးရေးမှူး က တင်ပြသည့် အသုံးပြုခွင့် လက်မှတ်တွင် ထပ်ဆင့်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ပိုင်ရှင်ထံ ပေးပို့ရမည်။
(ခ)
အသုံးပြုခွင့် လက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးရန်မသင့်ဟုယူဆပါက ဘွိုင်လာတွင် လိုအပ်သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်ရန် ညွှန်ကြားပြီး ညွှန်ကြားချက် အတိုင်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုနှင့် ဘွိုင်လာ၏ အခြေအနေကို ပြန်လည် တင်ပြရန် စစ်ဆေးရေးမှူးကို ညွှန်ကြားနိုင်သည်။
၄၃။
စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်သည် ပုဒ်မ ၁၅၊ ၁၆ နှင့် ၁၇ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ပိုင်ရှင်ကလိုက်နာခြင်းမရှိကြောင်း  စစ်ဆေးရေးမှူးထံမှတင်ပြချက်ကိုရရှိသည့်အခါ ဘွိုင်လာအသုံးပြုခြင်းကို ယာယီရပ်ဆိုင်းနိုင်သည်။
၄၄။
စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်သည်-
(က)
ပုဒ်မ ၃၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ (ခ) နှင့် (ဂ) တို့အရ စစ်ဆေးရေးမှူးထံမှ တင်ပြချက်ကို ရရှိသည့်အခါ စစ်ဆေးရေးမှူးကို လိုအပ်သလို ညွှန်ကြား ရမည့် အပြင် ယင်းညွှန်ကြားချက် ကို ပိုင်ရှင်ထံ ၁၅ ရက်အတွင်း စာဖြင့် အကြောင်းကြားရမည်။
(ခ)
ပုဒ်မ ၃၅၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) အရ စစ်ဆေးရေးမှူးထံမှ  တင်ပြချက်ကို ရရှိသည့် အခါ သင့်လျော်သော စစ်ဆေးရေးမှူး သုံးဦး ပါဝင်သည့်အဖွဲ့ဖြင့် လိုအပ်သလို စစ်ဆေးစေပြီး တွေ့ရှိချက်ကို မိမိထံ အစီရင်ခံစေရမည်။  အစီရင်ခံစာရရှိသည့်အခါ  သက်ဆိုင်ရာ  စစ်ဆေးရေးမှူးကို လိုအပ်သလို ညွှန်ကြားရမည့်အပြင် ယင်းညွှန်ကြားချက်ကို ပိုင်ရှင်ထံ ၁၅ ရက်အတွင်း စာဖြင့်အကြောင်းကြားရမည်။
၄၅။
စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်သည် အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် သို့မဟုတ် ယာယီအသုံးပြုခွင့် လက်မှတ်ကို မသမာသောနည်းလမ်းဖြင့် ရရှိထားကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိလျှင် ယင်း လက်မှတ်ကို ရုပ်သိမ်းရမည်။
၄၆။
စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်သည် မည်သည့်နယ်မြေအတွင်းရှိ ဘွိုင်လာကိုမဆို စစ်ဆေးရန် စစ်ဆေးရေးမှူးတစ်ဦးဦးအား တာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။
၄၇။
စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်သည် ပုဒ်မ ၂၃ အရ ပိုင်ရှင်က လျှောက်ထားသည့်အခါ စိစစ်ပြီး အဆုံးအဖြတ်ပေးရမည်။ ထိုဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပိုင်ရှင်ထံ ၁၅ ရက်အတွင်း စာဖြင့် အကြောင်းကြားရမည်။
၄၈။
စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်သည် ပုဒ်မ ၂၅ နှင့် ၂၆ တို့အရ ဘွိုင်လာထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ပြည်ပမှ တင်သွင်းခြင်းကို မြန်မာနိုင်ငံ စံချိန်စံညွှန်း သို့မဟုတ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်း များနှင့် ညီညွတ်မှု ရှိ မရှိ စစ်ဆေးပြီး ညီညွတ်မှုမရှိပါက ထုတ်လုပ်ခွင့်ကို ငြင်းပယ်ရန်နှင့် တင်သွင်းလာသည့် ဘွိုင်လာ၏ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ကို ငြင်းပယ်ရမည်။
၄၉။
စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်သည် ဝန်ကြီးဌာန၏ တာဝန်ပေးချက်အရ ဘွိုင်လာ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဘွိုင်လာနှင့်ဆက်စပ်သည့် ဖိအားခံ အစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း တို့ကို  မြန်မာနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်း  သို့မဟုတ်  အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် အညီစိစစ်၍  ထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုခြင်း  သို့မဟုတ်  ထုတ်လုပ် ခွင့်ပြုရန်    ငြင်းပယ်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။
၅၀။
စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်သည် ပုဒ်မ ၃၉၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ စစ်ဆေးရေးမှူးထံမှ တင်ပြချက်ကို  ရရှိသည့်အခါ  ဘွိုင်လာပြုပြင်သူလက်မှတ်ကိုဖြစ်စေ၊  ဘွိုင်လာ ကိုင်တွယ် ထိန်းသိမ်းသူလက်မှတ်ကိုဖြစ်စေထုတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခြင်းပြုနိုင်သည်။
၅၁။
စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်သည် ပုဒ်မ ၃၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ စစ်ဆေးရေးမှူးထံမှ တင်ပြချက်ကို ရရှိသည့်အခါ ဘွိုင်လာပြုပြင်သူလက်မှတ်ကို ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းရမည်။
၅၂။
စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်သည် ပုဒ်မ ၂၇၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)၊ ပုဒ်မ ၂၈၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)၊ ပုဒ်မ ၂၉၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)၊ ပုဒ်မ ၃၀၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ) နှင့် ပုဒ်မ ၃၁ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသော  ဘွိုင်လာပြုပြင်သူနှင့်    ဘွိုင်လာကိုင်တွယ် ထိန်းသိမ်းသူတို့၏ လက်မှတ်ကို ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။
အခန်း (၁၁)
အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်နှင့် ယာယီအသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်ပျက်ပြယ်ခြင်း
၅၃။
အောက်ပါအကြောင်းတစ်ရပ်ရပ် ပေါ်ပေါက်သည့်အခါ အသုံးပြုခွင့် လက်မှတ်သည် လည်းကောင်း၊  ယာယီအသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်သည်လည်းကောင်း ပျက်ပြယ်သည်-
(က)
လက်မှတ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်း၊
(ခ)
မတော်တဆထိခိုက်မှုဖြစ်ပွားခြင်း၊
(ဂ)
ဘွိုင်လာ၊ ရေနွေးငွေ့ပိုက်၊ ရေသွင်းပိုက်တစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ၊ ယင်းဘွိုင်လာ၊ ရေနွေးငွေ့ပိုက်၊ ရေသွင်းပိုက်တစ်ခုခုတွင် တပ်ဆင်ထားသည့် ဖိအားခံ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော ယိုယွင်း မှုကြောင့် ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သဖြင့် ဘွိုင်လာကို အသုံးမပြုရန် စစ်ဆေး ရေးမှူးချုပ် သို့မဟုတ် စစ်ဆေးရေးမှူးက ပိုင်ရှင်ထံအကြောင်းကြားခြင်း၊   
(ဃ)
မီးရှိန်ရမျက်နှာပြင် ဧရိယာ ၁၈.၆ စတုရန်းမီတာ သို့မဟုတ် ၂၀၀ စတုရန်း ပေအောက် လျော့နည်းသော အလွယ်တကူ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့် ဘီးတပ် ထားသော ဘွိုင်လာမှတစ်ပါး အခြားဘွိုင်လာကို တစ်နေရာမှတစ်နေရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း၊
(င)
ဘွိုင်လာ၊ ရေနွေးငွေ့ပိုက်၊ ရေသွင်းပိုက်တစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ၊ ယင်းဘွိုင်လာ၊ ရေနွေးငွေ့ပိုက်၊ ရေသွင်းပိုက်တစ်ခုခုတွင် တပ်ဆင်ထားသည့် ဖိအားခံ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုခုကို ဖြစ်စေ ပြုပြင်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း သို့မဟုတ် အသစ်လဲခြင်း၊
(စ)
ဘွိုင်လာကို လုံလောက်သော စစ်ဆေးမှု လုပ်ငန်းစဉ်များ မပြုလုပ်ဘဲ အသုံးပြုခွင့် လက်မှတ်ကို ဖြစ်စေ၊  ယာယီအသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်ကို ဖြစ်စေ ထုတ်ပေးထားကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရခြင်း။
အခန်း (၁၂)
အယူခံခြင်း
၅၄။
ဝန်ကြီးဌာနသည်  အယူခံမှုများ ကြားနာနိုင်ရေးအတွက် စက်မှုအတတ်ပညာရှင် အနည်းဆုံး နှစ်ဦးပါဝင်သည့် သင့်လျော်သော အဖွဲ့ဝင်သုံးဦးဖြင့် အယူခံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းရမည်။
၅၅။
အောက်ပါ ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မကျေနပ်သူသည် ယင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကို လက်ခံရရှိသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း အယူခံအဖွဲ့သို့ အယူခံနိုင်သည်-
(က)
ဘွိုင်လာကိုမှတ်ပုံတင်ပေးရန်ငြင်းဆိုခြင်း၊
(ခ)
အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်ထုတ်ပေးရန် ငြင်းဆိုခြင်း၊
(ဂ)
အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် သက်တမ်းကို လျှောက်ထားသည့် ကာလ အပိုင်း အခြားအောက် လျော့နည်း၍ သတ်မှတ်ခြင်း၊
(ဃ)
ပိုင်ရှင်လျှောက်ထားသော ခွင့်ပြုဖိအားကို သတ်မှတ်ပေးရန် ငြင်းဆိုခြင်း၊
(င)
အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် သို့မဟုတ် ယာယီအသုံးပြုခွင့် လက်မှတ်ကို ရုပ်သိမ်းခြင်း၊
(စ)
အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်တွင်ပါရှိသည့် ခွင့်ပြုဖိအား သို့မဟုတ် သက်တမ်းကို လျှော့ချခြင်း၊
(ဆ)
ပုဒ်မ၂၂၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ လျှောက်ထားချက်ကို ဆောင်ရွက်ပေးရန် ငြင်းဆိုခြင်း၊
(ဇ)
ရေနွေးငွေ့ပိုက်၊ ရေသွင်းပိုက် တစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ၊ ယင်းရေနွေးငွေ့ပိုက်၊ ရေသွင်းပိုက် တစ်ခုခုတွင် တပ်ဆင်ထားသော ဖိအားခံ အစိတ်အပိုင်းကို ဖြစ်စေ၊ ဘွိုင်လာတွင် တပ်ဆင်ထားသော ဖိအားခံ အစိတ်အပိုင်းကိုဖြစ်စေ  ပြုပြင်စေခြင်း၊  ပြောင်းလဲစေခြင်း၊  ဖြည့်စွက်စေခြင်း၊ အသစ်လဲစေခြင်း၊
(စျ)
ရေနွေးငွေ့ပိုက်၊ ရေသွင်းပိုက်တစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ၊ ယင်းရေနွေးငွေ့ပိုက်၊ ရေသွင်းပိုက် တစ်ခုခုတွင် တပ်ဆင်ထားသော ဖိအားခံ အစိတ်အပိုင်းကို ဖြစ်စေ၊ ဘွိုင်လာတွင် တပ်ဆင်ထားသော ဖိအားခံ အစိတ်အပိုင်းကိုဖြစ်စေ ပြုပြင်ခွင့်၊ ပြောင်းလဲခွင့်၊ ဖြည့်စွက်ခွင့်၊ အသစ်လဲခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထား ချက်ကို ငြင်းပယ်ခြင်း၊
(ည)
ဘွိုင်လာထုတ်လုပ်ခွင့်ကို ငြင်းပယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊
(ဋ)
ဘွိုင်လာသုံးစွဲခွင့်ကို ငြင်းပယ်ခြင်း၊
(ဌ)
ဘွိုင်လာပြုပြင်သူလက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခြင်း၊
(ဍ)
ဘွိုင်လာပြုပြင်သူလက်မှတ်ကို ရုပ်သိမ်းခြင်း၊
(ဎ)
ဘွိုင်လာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းသူလက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခြင်း၊
(ဏ)
ဘွိုင်လာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းသူလက်မှတ်ကို ရုပ်သိမ်းခြင်း။
၅၆။
အယူခံအဖွဲ့သည် စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အတည်ပြုခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။
၅၇။
အယူခံအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အပြီးအပြတ်ဖြစ်သည်။
၅၈။
အယူခံအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို သက်ဆိုင်သူများထံ ၁၅ ရက်အတွင်း စာဖြင့် အကြောင်းကြားရမည်။
အခန်း (၁၃)
တားမြစ်ချက်
၅၉။
မည်သူမျှ ပုဒ်မ ၂၁ အရ ထွင်းထားသည့် မှတ်ပုံတင်အမှတ်ကို မရိုးမဖြောင့်သော သဘောဖြင့်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ဖျက်ခြင်း၊ ပုံသဏ္ဌာန် ပျက်စီးအောင် ပြုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် မမြင်နိုင်စေရန် ပြုလုပ်ခြင်းမပြုရ။
၆၀။
မည်သူမျှ ဘွိုင်လာပြုပြင်သူလက်မှတ် မရှိဘဲ ဘွိုင်လာကိုမပြုပြင်ရ။
၆၁။
မည်သူမျှ ဘွိုင်လာကိုင်တွယ် ထိန်းသိမ်းသူ လက်မှတ်မရှိဘဲ ဘွိုင်လာကို ကိုင်တွယ် ထိန်းသိမ်းခြင်း မပြုရ။
၆၂။
မည်သူမျှ ခွင့်ပြုဖိအားထက် ကျော်လွန်စေရန် အန္တရာယ်ကင်း ဖိအားထိန်း အဆို့ရှင်ကို မိမိ ဆန္ဒအလျောက်ဖြစ်စေ၊ ပိုင်ရှင်မှ တာဝန်ပေးအပ်ချက်အရဖြစ်စေ ပြုပြင် ပြောင်းလဲခြင်း မပြုလုပ်ရ။
၆၃။
မည်သူမျှ ပုဒ်မ ၂၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် ပုဒ်မခွဲ (ခ) တို့ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ဆန့်ကျင်၍ ဘွိုင်လာ ထုတ်လုပ်ခြင်း မပြုရ။
အခန်း (၁၄)
ပြစ်မှုနှင့်ပြစ်ဒဏ်
၆၄။
ပိုင်ရှင်သည် ပုဒ်မ ၁၉၊ ပုဒ်မခွဲ (က)  နှင့် ပုဒ်မ ၂၀ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ငွေဒဏ် အနည်းဆုံး ကျပ်ငါးသိန်းမှ အများဆုံး ကျပ် တစ်ဆယ်သိန်းအထိ ချမှတ်ရမည်။
၆၅။
ပိုင်ရှင်သည် ပုဒ်မ ၁၈၊ ပုဒ်မ ၁၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) နှင့် ပုဒ်မခွဲ (ဂ)၊ ပုဒ်မ ၂၁ နှင့် ပုဒ်မ ၂၄၊ ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ငွေဒဏ် အနည်းဆုံးကျပ် ငါးသိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်းအထိ ချမှတ်ရမည်။
၆၆။
ပိုင်ရှင်သည် ပုဒ်မ ၂၄၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ငွေဒဏ်အနည်းဆုံး ကျပ်တစ်သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်နှစ်သိန်းအထိ ချမှတ်ရမည်။
၆၇။
မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၅၉ ပါ တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှု ထင်ရှား စီရင်ခြင်း ခံရလျှင်ဖြစ်စေ၊ ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ရန် အားထုတ်ကြောင်း သို့မဟုတ် ကျူးလွန်ရာတွင် အားပေးကူညီကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ထောင်ဒဏ် အနည်းဆုံးတစ်နှစ်မှ အများဆုံးနှစ်နှစ်အထိ ချမှတ်ရမည့် အပြင် ငွေဒဏ်အနည်းဆုံး ကျပ်သိန်းငါးဆယ်မှ အများဆုံး ကျပ်သိန်းတစ်ရာအထိ ချမှတ်နိုင်သည်။
၆၈။
မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၆၀ ပါ တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက် ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှု ထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ငွေဒဏ်အနည်းဆုံး ကျပ်ငါးသိန်းမှ အများဆုံး ကျပ် တစ်ဆယ်သိန်း အထိ ချမှတ်ရမည်။
၆၉။
ဘွိုင်လာ ပြုပြင်သူသည် ပုဒ်မ ၂၈၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ငွေဒဏ် အနည်းဆုံး ကျပ်ငါးသိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်းအထိ ချမှတ်ရမည်။
၇၀။
မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၆၁ ပါ တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှု ထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ငွေဒဏ်အနည်းဆုံး ကျပ်တစ်သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်နှစ်သိန်းအထိ ချမှတ်ရမည်။
၇၁။
မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၁၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) နှင့် ပုဒ်မ ၃၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ကြောင်း သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ၆၂ ပါ တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ဖြစ်စေ၊ ဖောက်ဖျက် ကျူးလွန်ရန် အားထုတ်ကြောင်း သို့မဟုတ် ကျူးလွန်ရာတွင် အားပေးကူညီကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင်ဖြစ်စေ ထိုသူကို ငွေဒဏ် အနည်းဆုံး ကျပ်ငါးသိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်းအထိ ကျခံစေရမည်။
၇၂။
မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၆၃ ပါ တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှု ထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ထောင်ဒဏ် အနည်းဆုံးနှစ်နှစ်မှ အများဆုံး သုံးနှစ်အထိ ချမှတ်ရမည့်အပြင် ငွေဒဏ်အနည်းဆုံး ကျပ်သိန်းငါးဆယ်မှ အများဆုံး ကျပ် သိန်းတစ်ရာအထိ ချမှတ်နိုင်သည်။
၇၃။
ဘွိုင်လာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းသူသည် ပုဒ်မ ၃၀၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) နှင့် ပုဒ်မ ၃၁ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်း ခံရလျှင် ထိုသူကို ငွေဒဏ် အနည်းဆုံး ကျပ်တစ်သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်နှစ်သိန်း အထိ ချမှတ်ရမည်။
အခန်း (၁၅)
ကင်းလွတ်ခွင့်
၇၄။
ဝန်ကြီးဌာနသည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်သော အောက်ပါတို့ကို ဤဥပဒေ အရ ဆောင်ရွက်ခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုနိုင်သည်-
 (က)
အဆောက်အအုံတွင် အပူငွေ့ပေးရန်၊ ရေနွေးပေးရန် အသုံးပြုသော ဘွိုင်လာ၊
(ခ)
အမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်၍ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသော ဘွိုင်လာ၊ ရေနွေး ငွေ့ပိုက်၊ ရေသွင်းပိုက်။
၇၅။
အောက်ပါတို့သည် ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် မသက်ဆိုင်စေရ-
(က)
မည်သည့် သင်္ဘောတွင်မဆို တပ်ဆင်အသုံးပြုသည့် ဘွိုင်လာ၊ ရေနွေး ငွေ့ပိုက်၊ ရေသွင်းပိုက်၊
(ခ)
နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေး၊ လုံခြုံရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောစက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ ဌာနများရှိ ဘွိုင်လာ၊ ရေနွေးငွေ့ပိုက်၊ ရေသွင်းပိုက်၊
(ဂ)
မီးရထားဘွိုင်လာ၊ ရေနွေးငွေ့ပိုက်၊ ရေသွင်းပိုက်။
အခန်း (၁၆)
အထွေထွေ
၇၆။
ဘွိုင်လာဥပဒေ (၁၉၈၄ ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၃) အရ ထုတ်ပြန်ခဲ့သော အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များကို ဤဥပဒေနှင့် မဆန့်ကျင်သရွေ့ဆက်လက်ကျင့်သုံးနိုင်သည်။
၇၇။
ဤဥပဒေ အတည်မဖြစ်မီက ထုတ်ပေးခဲ့သော လက်မှတ်များနှင့် ထောက်ခံချက် များသည် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသည့်အခါ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရမည်။
၇၈။
ဤဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် -
(က)
ဝန်ကြီးဌာနသည် နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်းများကို ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
(ခ)
ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဦးစီးဌာနသည် အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက် နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
၇၉။
ဘွိုင်လာဥပဒေ (၁၉၈၄ ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၃) ကို ဤဥပဒေဖြင့် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ် ရေးထိုးသည်။

 
(ပုံ) သိန်းစိန်                                                                 

နိုင်ငံတော်သမ္မတ                                                            

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်                                               

သင့်ထင်မြင်ချက်လေး ရေးခဲ့ပါ။

Please leave comments or requests to revise or update, about this law...


မိတ်ဆွေ ပြည်ထောင်စု သားရောင်းရင်းများ ခင်ဗျား... ဒီစာမျက်နှာ သို့မဟုတ် ဒီဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်ဘာပြောချင် ပါသလဲ? သင် ဘယ်လို မြင်ပါသလဲ? ထောက်ခံသလား? ကန့်ကွက်သလား? ဘယ်အပိုင်းက ခေတ်နဲ့ မညီဘူး ဖြစ်နေသလဲ? ဘယ်အပိုင်းကို ဦးစားပေး ပြင်သင့်တယ် ထင်သလဲ?
  • ကြောက်လို့ ဘာမှ မပြောဘဲ နေတာဟာ အဂတိ လိုက်စားတာပါ။ ‘ဘယာဂတိ’ လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒါတွေ ရပ်ဘို့ လိုပါတယ်။ ပွင့်လင်းတဲ့ လူ့ဘောင် တစ်ခု ဖြစ်လာဘို့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံသားတွေကို အားပေး ရပါမယ်။ ပျိုးထောင် ရပါမယ်။ မိမိအမြင်ကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးတာ၊ တိုင်ပင် နှီးနှောတာ ဒီမိုကရေစီပါ။ ဆွေးနွေးပါ။ ဝေဖန်ပါ။ အားပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးကိုယ်တိုင်လည်း အဝေဖန်ခံနိုင်အောင် ကြိုးစားရပါမယ်။  သဘောထား ကြီးအောင်ကြိုးစားပြီး။ agree to disagree ဆိုတာကို ဒီမိုကရေစီ နည်းကျ ကျင့်ကြံကြရပါမယ်။
  • မိမိ လုပ်ရပ်အားလုံးကို မိမိ တာဝန်ယူရမယ်ဆိုတာလည်း ဒီမိုကရေစီပါ။ ဆဲဆိုတာတွေ၊ မလုပ်ဘဲ ချက်ကျလက်ကျ ပြောဆိုဆွေးနွေး စေချင်ပါတယ်။ မေတ္တာရပ်ခံ လိုပါတယ်။ 
  • မတရားတာတွေ ဒီမိုကရေစီနည်းနဲ့ ရပ်တန့်ဘို့က ဒီလို ဆွေးနွေးဘို့ များများ လိုပါတယ်။ ဒီမှာ ဆွေးနွေးတာတွေကို law-maker တွေ၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေ မြင်အောင်၊ ဖတ်ဖြစ်အောင် ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစား နေပါတယ်။ 
  • ကမ္ဘာမှာ အတိုးတက်ဆုံး အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ဆိုတာ ကမ္ဘာမှာ ဥပဒေ အများဆုံး ရှိတဲ့ တိုင်းပြည်ပါ။ ဆိုလိုတာက ချုပ်ချယ်မှု အများဆုံး တိုင်းပြည်ပါ။ ကာကွယ်သင့်တာတွေကို အကာအကွယ် အများဆုံး ပေးတဲ့ တိုင်းပြည်ပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာ ကမ္ဘာမှာ အလွတ်လပ်ဆုံး တိုင်းပြည်ပါ။ မိမိတို့ ချစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို the land of opportunities ဖြစ်လာအောင် ဝိုင်းဝန်း အကြံပေး ကြပါ။ ပြုပြင် ပေးကြပါလို့ နှိုးဆော် လိုက်ပါရစေ။

/ အယ်ဒီတာ

ဒီဥပဒေထဲမှာ ဘာတွေ ပြင်သင့်သလဲ? ဆွေးနွေးကြည့်ပါ။
What are needed to be revised in this law?

ဖွဲ့စည်းပုံကို သင့်ဖုန်းပေါ်မှာ ဖတ်နိုင်

Myanmar constitution app for Androidယခု လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို သင့် Android ဖုန်းပေါ်မှာ အလွယ်တကူ ဖတ်နိုင်အောင် mobile app ထုတ်ထားပါတယ်။ အခမဲ့ ရယူနိုင်ပါတယ်။ Myanmar Constitution app for Android mobiles. Download here.

ကက က္က

CSR project by Myanmars.NET

 
Welcome to Myanmar Laws Archive. This is a CSR (corporate social responsibility) project by Myanmars.NET for legal knowledge education program to our people. The law does not excuse people, because they do not know. Myanmar laws are based on English common law, so that it is very similar to many laws in United States, United Kingdom, Australia, Singapore, or Malaysia.

We also have a CSR policy that we do NOT do new businesses with alcoholic, cigarette, and MLM businesses.