မြန်မာဘာသာ

Myanmar Law Center


   

မြန်မာ ဥပဒေများ (Myanmar Laws)

2015-08-28 - ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ
(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၅၃။)
၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လဆန်း ၁၃ ရက်
(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်)

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း (၁)
အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်
၁။
ဤဥပဒေကို ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေ ရမည်။
၂။
ဤဥပဒေတွင် ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်စေရမည် -
(က)
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်သည့် အစီအစဉ်များကို အများပြည်သူက တိုက်ရိုက် ဖမ်းယူရရှိနိုင်စေရေးအတွက် မြေပြင်အခြေစိုက် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံ ထုတ်လွှင့်စက်များ၊ မြေပေါ် မြေအောက် ဆက်ကြောင်းကြိုးများ၊ ဂြိုဟ်တု များမှ တစ်ဆင့်   ထုတ်လွှင့်ခြင်းကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အင်တာနက်မှ တစ်ဆင့် ထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံ ထုတ်လွှင့်မှုများ အကျုံးဝင်ခြင်း မရှိစေရ။
(ခ)
ကြော်ငြာ   ဆိုသည်မှာ  အခကြေးငွေ  သို့မဟုတ် အလားတူ ထောက်ပံ့မှု ဖြင့် ကြော်ငြာသူအတွက် ထုတ်လွှင့်မှု အချိန်ပေးထားပြီး ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ကုန်ပစ္စည်းများ ငှားရမ်းခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်း၊ အရောင်း မြှင့်တင်ခြင်း၊ အသိဉာဏ် တိုးပွားစေခြင်း သို့မဟုတ် ကြော်ငြာသူ၏ ဆန္ဒအလျောက် အခြားသော အကျိုးသက်ရောက်မှုတို့ ဖြစ်စေမည့် ပြည်သူ့ထံသို့ ဖော်ပြ ထုတ်လွှင့်ချက်ကို ဆိုသည်။
(ဂ)
အများပြည်သူအကျိုးအတွက် အသိပေးထုတ်လွှင့်ခြင်း ဆိုသည်မှာ အများပြည်သူ အကျိုးငှာ ပြည်သူလူထုအား အသိပေးရန် သို့မဟုတ် လိုက်ပါ လုပ်ဆောင်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပေးပို့သည့် သတင်း၊ ကြော်ငြာ၊ ကြေညာချက်နှင့် အသိပေး နှိုးဆော်ချက် တို့ကို စီးပွားရေး အကျိုးအမြတ်မပါဘဲ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံ ထုတ်လွှင့်ခြင်းကို ဆိုသည်။
(ဃ)
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ  အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှု ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အသံ ထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ စီးပွားရေးအရ ထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ စီးပွားဖြစ် မဟုတ်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်  အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း၊ ဌာနပိုင် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း အစီအစဉ် ဖြန့်ဖြူးရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကို ဆိုသည်။
(င)
အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှု ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ အကြောင်းအရာ ကျယ်ပြန့်များပြားခြင်း၊ အမျိုးအစား စုံလင်ခြင်း၊ လွတ်လပ်၍ အမှီအခို ကင်းရှင်းခြင်းစသည့် အများပြည်သူ ဝန်ဆောင်မှု ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အသံ ထုတ်လွှင့်ခြင်း လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အခြေခံမူများကို လိုက်နာဖော်ဆောင်သည့် လုပ်ငန်းကို ဆိုသည်။
(စ)
စီးပွားရေးအရ ထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသားများက ဦးစီးဆောင်ရွက် သော သို့မဟုတ် တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် နိုင်ငံခြားသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြား အဖွဲ့အစည်းများက ဆောင်ရွက်သော စီးပွားရေး အကျိုးအမြတ်အတွက် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းနှင့် ယင်းလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် အခြား လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းကို ဆိုသည်။
(ဆ)
စီးပွားဖြစ် မဟုတ်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း   ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် လူမှု အသိုက်အဝန်းအတွက် လိုအပ်သော သတင်းအချက်အလက်များကို ဖြန့်ဝေပေးရန် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရ မဟုတ်သည့် အဖွဲ့အစည်း များ၊ ပြည်သူ့အခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြား ကဏ္ဍဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများက ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ပြီး စီမံ ခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်နေသော အကျိုးအမြတ်ကို ရှေးရှုခြင်း မရှိသည့် ရုပ်မြင် သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းကို ဆိုသည်။
(ဇ)
ဌာနပိုင်ရုပ်မြင် သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရများနှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဦးစီးအဖွဲ့တို့က ပိုင်ဆိုင်ပြီး အများပြည်သူ ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို တိကျမှန်ကန်စွာ ထုတ်လွှင့် ဖော်ပြပေးနိုင်ရေးအတွက် တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကို ဆိုသည်။
(ဈ)
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း အစီအစဉ်ဖြန့်ဖြူးရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း  ဆိုသည်မှာ ထုတ်လွှင့်သူကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် အခြားရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံ ထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများက မြေပြင်အခြေစိုက် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် ရေဒီယို ထုတ်လွှင့်စက်များမှ ဖြစ်စေ၊ မြေပေါ်မြေအောက်ဆက်ကြောင်း ကြိုးများမှဖြစ်စေ၊ ဂြိုဟ်တု များမှဖြစ်စေ တစ်ဆင့်ထုတ်လွှင့်သည့် ရေဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် ကဏ္ဍစုံမီဒီယာ အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုသူများထံ ဖြန့်ဖြူးပေးသည့် လိုင်စင်ခွင့်ပြုချက်ရ လုပ်ငန်းကို ဆိုသည်။
(ည)
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းလှိုင်းနှုန်းစဉ် စီမံခန့်ခွဲမှု ဆိုသည်မှာ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနက ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုရန် သတ်မှတ်သော လှိုင်းနှုန်းစဉ်ကိုအဖွဲ့က စီမံ ခန့်ခွဲခြင်းကို ဆိုသည်။
(ဋ)
လိုင်စင်  ဆိုသည်မှာ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း လိုင်စင်ကို ဆိုသည်။
(ဌ)
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မှုဇုန် ဆိုသည်မှာ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံ ထုတ်လွှင့်မှု တစ်ခု ရောက်ရှိနိုင်သည့် ပထဝီဝင် အနေအထားအရ အတိအကျ သတ်မှတ်ထားသော နယ်မြေကိုဆိုသည်။
(ဍ)
လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ် ဆိုသည်မှာ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံ ထုတ်လွှင့်ခြင်း လုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းပြီးနောက် ကောင်စီကပြဋ္ဌာန်းသည့် လုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်များကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ဓလေ့ထုံးစံများ၊ ထုတ်လွှင့်သည့် အစီအစဉ်၏ စံနှုန်း သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကောင်စီက လိုအပ်သည်ဟု သတ်မှတ်သည့် ကဏ္ဍများ ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များပါဝင်သည်။
(ဎ)
လွတ်လပ်သည့် အစီအစဉ်ထုတ်လုပ်သူ ဆိုသည်မှာ မည်သည့် ရုပ်မြင် သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်မျှ ပတ်သက်ခြင်း မရှိသည့် ရေဒီယို သို့မဟုတ် ရုပ်မြင် သံကြားအတွက် အစီအစဉ်များကို ထုတ်လုပ် သည့် ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီကို ဆိုသည်။
(ဏ)
မူရင်းရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းပြုသူ ဆိုသည်မှာမူရင်း အစီအစဉ်များကို ထုတ်လွှင့်သည့် အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှု ရုပ်မြင် သံကြားနှင့် အသံ ထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ စီးပွားရေးအရ ထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံ ထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း၊ စီးပွားဖြစ် မဟုတ်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ ဌာနပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတို့ကို ဆိုသည်။
(တ)
အဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းသော အမျိုးသား ရုပ်မြင်သံကြား နှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။
(ထ)
ကောင်စီ ဆိုသည်မှာ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာ အချက်အလက်များကို ကြီးကြပ်စောင့်ကြည့် ဆောင်ရွက် ရန် အစိုးရအာဏာပိုင်များ၊ တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် ရုပ်မြင် သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူ များ၏ လွှမ်းမိုးမှုမှ ကင်းဝေးပြီး ကိုယ်ပိုင် စီမံခန့်ခွဲမှု ရှိသည့် ဤဥပဒေ အရ ဖွဲ့စည်းသော ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံလွှင့် ကောင်စီကို ဆိုသည်။
(ဒ)
ဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကို ဆိုသည်။
အခန်း(၂)
ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အခြေခံမူများ
၃။
ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
(က)
ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ်သော ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း လှိုင်းနှုန်းစဉ်ကို ဖွံ့ဖြိုးမှု ဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ် အသုံးချနိုင်ရေးအတွက် ရုပ်မြင် သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများကို ခွဲဝေပေးရန်၊
(ခ)
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် အစီအစဉ် အကြောင်းအရာများကို အများပြည်သူက ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်စေရန်၊
(ဂ)
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၏ အရည် အသွေး ပြည့်မီစေရန်နှင့် ပြည်သူများအတွက် သတင်းအချက်အလက် ပြန်ကြားရေး၊ ပညာပေးရေး နှင့် ဖျော်ဖြေရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို အရည်အသွေးကောင်းသည့် စံချိန်မီရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံ ထုတ်လွှင့်မှု ဖြင့် ဖြည့်ဆည်းပေးရာတွင် အများပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် စနစ်တစ်ခုကို ပံ့ပိုးပေးရန်။
၄။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အတွက် အခြေခံမူများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
(က)
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ၏ လွတ်လပ် စွာ ထုတ်ဖော်ခွင့်ရှိမှု၊ အတတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အရည်အသွေး ပြည့်ဝမှုနှင့် လွတ်လပ်၍ အမှီအခို ကင်းရှင်းရေး၊
(ခ)   
အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှု ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ စီးပွားရေးအရ ထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း၊ စီးပွားဖြစ် မဟုတ်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းနှင့် ဌာနပိုင် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၏ ညီညွတ်မျှတစွာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး၊
(ဂ)
ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ်သော ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း လှိုင်းနှုန်းစဉ်ကို အချိုးကျ ထိရောက်စွာ အသုံးပြုရေး၊
(ဃ)
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် တရားမျှတစွာ ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့် အများပြည်သူ၏ သဘောထားအမြင်များကို ဖော်ဆောင် သည့် မီဒီယာဗဟုဝါဒကို မြှင့်တင်ရေး၊
(င)
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများအတွက် လှိုင်းနှုန်းစဉ်နှင့် လိုင်စင်ခွင့်ပြုခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင်   တရား မျှတခြင်း၊   ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျခြင်း၊ ခွဲခြား ဆက်ဆံမှုမပြုခြင်း၊ ထိရောက် အကျိုးရှိခြင်းနှင့် ပွင့်လင်း မြင်သာမှုရှိခြင်း၊ နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် ရုပ်မြင် သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ပျံ့နှံ့စွာ ရောက်ရှိရန် ဆောင်ရွက်ရေး။
အခန်း (၃)
အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ
၅။
ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် အမျိုးသားရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ကို အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်း ရမည် -
(က)
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး 
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန
ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ)
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး 
ဆက်သွယ်ရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန
ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ
(ဂ)
ဒုတိယဝန်ကြီး
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန
အဖွဲ့ဝင်
(ဃ)
ဒုတိယဝန်ကြီး
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန
အဖွဲ့ဝင်
(င)
ဒုတိယဝန်ကြီး
သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန
အဖွဲ့ဝင်
(စ)
ဥက္ကဋ္ဌ
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံလွှင့်ကောင်စီ
အဖွဲ့ဝင်
(ဆ)
ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး    
အများပြည်သူ ဝန်ဆောင်မှု ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း လုပ်ငန်းများ
အဖွဲ့ဝင်
(ဇ)
ညွှန်ကြားရေးမှူး
ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့် စိတ်ဓာတ် စစ်ဆင်ရေး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
အဖွဲ့ဝင်
(ဈ)
ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ
အဖွဲ့ဝင်
(ည)
ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး  ကွန်ပျူတာပညာရှင်များအသင်း
အဖွဲ့ဝင်
(ဋ)
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် 
ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး ဦးစီးဌာန
အတွင်းရေးမှူး
၆။
အဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
(က)
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် ရေး မဟာဗျူဟာ စီမံချက်နှင့် မူဝါဒများကို ကောင်စီနှင့် ညှိနှိုင်းရေးဆွဲ ချမှတ်ခြင်း၊
(ခ)
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း လှိုင်းနှုန်းစဉ် စီမံခန့်ခွဲမှု ဆိုင်ရာ စီမံချက်ကို ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဝန်ကြီး ဌာနနှင့် ညှိနှိုင်းရေးဆွဲ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊
(ဂ)
နိုင်ငံတော်အတွင်း ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုမည့် နှစ်စဉ် လှိုင်းနှုန်းစဉ် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ စီမံချက်ကို အများ ပြည်သူသို့ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း၊
(ဃ)
လွတ်လပ်ပြီး ပြိုင်ဆိုင်မှုရှိသည့် ဈေးကွက်တစ်ခု ဖန်တီးရာတွင် ရုပ်မြင် သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဖော်ဆောင် နိုင်မည့် မူဝါဒရေးဆွဲ ချမှတ်ခြင်း၊
(င)
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အသံထုတ်လွှင့်မှု နည်းပညာနှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပစ္စည်း များကို ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ တင်သွင်းခြင်း၊ ဖြန့်ချိရောင်းချခြင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင် သည့် နည်းပညာဆိုင်ရာ စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(စ)
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံဖမ်းယူခြင်းဆိုင်ရာ ဂြိုဟ်တုစလောင်းများ၊ ဂြိုဟ်တု ရုပ်မြင်သံကြားဖမ်းစက်များ၊ ယင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်သည့် ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ တင်သွင်းခြင်း၊   တင်ပို့ခြင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်း များကို ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဆ)
အဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ပွင့်လင်းမြင်သာ၍ အများပါဝင်နိုင်သည့် အစီအစဉ်များဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဇ)
ဆက်သွယ်ရေး မူဝါဒကြီးကြပ်မှု မူဘောင်တွင် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံ ထုတ်လွှင့်ခြင်း လုပ်ငန်းကို  တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း  ပါဝင်ဖြစ်ထွန်းလာစေ ရေး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
အခန်း (၄)
ကောင်စီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ
၇။
အောက်ပါအရည်အချင်းများနှင့် ပြည့်စုံသူသည် ကောင်စီဝင်အဖြစ် ရွေးချယ် ခံပိုင်ခွင့် ရှိသည် -
(က)
အသက် ၃၅ နှစ်ထက်မငယ် ၇၀ နှစ်ထက်မကြီးသူ၊
( ခ)
နိုင်ငံသားမိဘနှစ်ပါးမှ မွေးဖွားသော နိုင်ငံသားဖြစ်သူ၊
(ဂ ) 
အောက်ပါပညာရပ်ဆိုင်ရာ တစ်ရပ်ရပ်ကျွမ်းကျင်သူ ဖြစ်ရမည် -
(၁)
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း၊
(၂)
ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ၊
(၃)
ဥပဒေပညာ၊
(၄)
စီးပွားရေးပညာ၊
(၅)
သုံးစွဲသူကာကွယ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အခွင့်အရေး၊
(၆)
ပညာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး။
၈။
အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များသည် ကောင်စီဝင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံပိုင်ခွင့် မရှိစေရ-
(က)
နိုင်ငံရေးပါတီ၏ ဝန်ထမ်း သို့မဟုတ် ရွေးချယ်ခံရာထူး တာဝန်တစ်ခုခုတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူ၊
(ခ)
အစိုးရကဖွဲ့စည်းသည့် ကော်မတီ၊ ကော်မရှင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့တွင် ပါဝင်သူ၊
(ဂ)
မီဒီယာလုပ်ငန်းမှ လစာ သို့မဟုတ် ငွေကြေး အကျိုးအမြတ် တစ်စုံတစ်ရာကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ရရှိနေသူ၊
(ဃ)
အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြားမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တရားရုံးတစ်ခုခုမှ ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခြင်း ခံခဲ့ရသူ၊
(င)
စိတ်ပေါ့သွပ်သည်ဟု သက်ဆိုင်ရာဥပဒေက ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အတိုင်း သတ်မှတ်ခြင်း ခံရသူ၊
(စ)
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း။
၉။
ကောင်စီဝင်များအဖြစ် အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းနှင့် ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်းဆိုင်ရာ  လုပ်ငန်းစဉ်သည်  လွတ်လပ်ပြီး  ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရမည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ကျွမ်းကျင် အတတ်ပညာရှင်နှင့် လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းကို အားပေးရမည်။
၁၀။
ကောင်စီဖွဲ့စည်းရန်အတွက် နိုင်ငံတော်သမ္မတက အဆိုပြုသည့် အဖွဲ့ဝင် ခြောက်ဦး၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက အဆိုပြုသည့် အဖွဲ့ဝင်ခြောက်ဦးနှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌက အဆိုပြုသည့်  အဖွဲ့ဝင်ခြောက်ဦး  စုစုပေါင်း ၁၈ ဦးကို ပဏာမ ရွေးချယ်ရမည်။
၁၁။
အဖွဲ့သည် အဆိုပြုထားသည့် အဖွဲ့ဝင် ၁၈ ဦး၏ အမည်စာရင်းကို ရက်ပေါင်း ၃၀ ကြိုတင်၍ ထုတ်ပြန်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းတို့၏ လုပ်ရည် ကိုင်ရည်၊ အကျင့်စာရိတ္တ၊   ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုအရည်အချင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အများ ပြည်သူက ဝေဖန်တုံ့ပြန်မှု ပြုရန် ဖိတ်ခေါ်ရမည်။
၁၂။
နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် အများပြည်သူ၏ ထောက်ခံမှုအများဆုံး ရရှိမှုအပေါ် မူတည်၍ အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်များအနက်မှ ကိုးဦးကို ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ရွေးချယ် ခန့်အပ်ရမည်။
၁၃။
ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွင်းရေးမှူးတို့ကို ကောင်စီဝင်များက လျှို့ဝှက် ဆန္ဒမဲပေး၍ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရမည်။
၁၄။
ကောင်စီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
(က)
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုအတွက် လိုအပ်သည့် မူဝါဒများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အများပြည်သူတို့၏ အကြံဉာဏ်ကို ရယူ၍ရေးဆွဲခြင်း၊
(ခ)
လိုင်စင်လျှောက်ထားသူများအနက် စည်းမျဉ်းနှင့် ကိုက်ညီသင့်လျော်သူကို စိစစ်ခွင့်ပြုခြင်း၊
(ဂ)
ဤဥပဒေနှင့်အညီ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်များ ရေးဆွဲ ပြဋ္ဌာန်းခြင်း၊
(ဃ)
ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုလည်းကောင်း၊ ကောင်စီမှ ထုတ်ပြန် ထားသည့်   စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလည်းကောင်း ချိုးဖောက်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကို စီမံခန့်ခွဲမှု ဆိုင်ရာနည်းလမ်းဖြင့် အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(င)
လိုင်စင်ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုခုကို ချိုးဖောက်မှုအတွက် သက်ဆိုင်ရာ တရားရုံးသို့ အယူခံဝင်နေသည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုကို သင့်တော်သည့် ကာလအထိ လိုင်စင်ခေတ္တ ဆိုင်းငံ့ခြင်း၊ လိုင်စင်သိမ်းယူခြင်း၊
(စ)
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၏ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုအား မူဝါဒကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်မှု ပေးခြင်းများ အတွက် သင့်လျော်သည့် ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အသုံးစရိတ်များ သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းခြင်း၊
(ဆ)
အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများကြောင့် ပြည်သူများ၏ သဘောကျ နှစ်ခြိုက်မှုကို ရရှိထားသည့် အစီအစဉ်များနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား နှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊
( ဇ )
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် လွတ်လပ်ပြီး တရား မျှတစွာ ယှဉ်ပြိုင်မှုရှိသည့် ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်ထွန်းလာစေရန် အဖွဲ့၊ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများ၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်း ပေါင်းစပ် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
(ဈ)  
ကျွမ်းကျင်သော လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အထောက်အကူပေးခြင်း၊
(ည)
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးနှင့် ပါဝင်လုပ်ဆောင်နေသူများ၏ အခွင့်အရေးနှင့် ရပိုင်ခွင့် များကို   ကောင်စီ၏  စည်းမျဉ်းနှင့်အညီ  ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
(ဋ)
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၏ စီးပွားရေးအရ ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်မှုကို အထောက်အကူပြုမည့် မျှတပြီး ကျိုးကြောင်း ဆီလျော်မှုရှိသော အကျိုးခံစားခွင့် တစ်မျိုးမျိုးကို သတ်မှတ်ခြင်း၊
(ဌ)
ကောင်စီဝင်များ၏ တာဝန်များကို သတ်မှတ်ခြင်း၊
(ဍ)
နိုင်ငံတော်အတွင်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုမည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အသံ ထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း အမျိုးအစားနှင့် နေရာဒေသများကို လည်းကောင်း၊ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုမည့် ပမာဏကိုလည်းကောင်း သတ်မှတ်ခြင်း၊
(ဎ)
လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း။
၁၅။
ကောင်စီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
(က)
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုမည့်  လှိုင်းနှုန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍  အဖွဲ့နှင့် ညှိနှိုင်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ခ)
ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ် ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ယင်းအစီအစဉ်ကို ထုတ်လွှင့်ခြင်း လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် အခြားသူများ၏အစီအစဉ်များကို ဖြန့်ဝေသည့် လုပ်ငန်းကိုသာ လုပ်ကိုင်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း အစီအစဉ် ဖြန့်ဖြူးရေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများအတွက် လိုင်စင် လျှောက် ထားခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို သီးခြားရေးဆွဲ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊
(ဂ)
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၊ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း၍ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လိုက်နာ ရမည့်   ကျင့်ဝတ်နှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို   ရေးဆွဲထုတ်ပြန်ခြင်း၊
(ဃ)
လုပ်ငန်းဆိုင်ရာလိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်နှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ရုပ်မြင် သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ၊ လိုင်စင် လျှောက်ထားစဉ်က ဖော်ပြထားသည့် အဆိုပြုချက်များနှင့် လိုင်စင်ပါသတ်မှတ်ချက်များကို လိုင်စင်ရယူထားသည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများက လေးစားလိုက်နာမှု ရှိ၊ မရှိ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း၊
(င)
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုသည် ယင်း၏ လိုင်စင်ဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ၊ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ၊ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်များနှင့် အစီအစဉ်ဆိုင်ရာ စံနှုန်း သတ်မှတ်ချက်များကို လေးစား လိုက်နာခြင်းမရှိဟု အများပြည်သူက တိုင်ကြားလာမှုများကို အရေးယူ ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သီးခြား တိုင်ကြားမှု မရှိသော်လည်း အဆိုပါ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို လေးစားလိုက်နာမှုမရှိကြောင်း ကောင်စီက စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက အရေးယူ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(စ)
တိုင်ကြားမှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများကို ခေါ်ယူခြင်း၊ လိုအပ်သည့် အထောက်အထားများနှင့် အချက်အလက်များကို တောင်းခံခြင်းတို့ အပါ အဝင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဆ)
ကောင်စီ၏လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုများကို မီဒီယာများတွင် အချိန်မှန် ထုတ်ပြန်ပေးခြင်း၊
(ဇ)
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးနှင့် ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
၁၆။
ကောင်စီဝင်များသည် -
(က)
ကောင်စီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို လွတ်လပ်ပြီး မျှတစွာ ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ခ)
အများပြည်သူ အကျိုးစီးပွားအတွက် ရပ်တည်ရမည်ဖြစ်ပြီး မိမိ အကျိုး စီးပွားအတွက်ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခု အတွက် ဖြစ်စေ မိမိ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အလွဲသုံးစား မပြုရ။
အခန်း (၅)
ကောင်စီ၏သက်တမ်းနှင့် တာဝန်မှရပ်စဲခြင်း
၁၇။
(က)
ကောင်စီ၏သက်တမ်းသည် စတင်ဖွဲ့စည်းသည့်နေ့မှစ၍ ငါးနှစ် ဖြစ်သည်။
(ခ)
ကောင်စီဝင်များ၏သက်တမ်းသည်ကောင်စီ၏သက်တမ်းနှင့်အညီ ဖြစ်စေရ မည်။
(ဂ)
ကောင်စီဝင်များသည် သက်တမ်းနှစ်ကြိမ်ထက်ပို၍ ဆောင်ရွက်ခွင့် မရှိစေရ။ သို့ရာတွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးဖြစ်သော်လည်း လက်ရှိ တာဝန် ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော ကောင်စီဝင်သည် ဤဥပဒေအရ ကောင်စီဝင် အသစ် ခန့်အပ်ပြီးသည့်အချိန်အထိ မိမိ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆက်လက် တာဝန် ထမ်းဆောင်ရမည်။
၁၈။
နိုင်ငံတော်သမ္မတသည်   ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနှင့်  ကောင်စီဝင်တစ်ဦးဦးကို အောက်ပါ အကြောင်း တစ်ရပ်ရပ်နှင့်ငြိစွန်းပါက  တာဝန်မှရပ်စဲနိုင်သည် -
(က)
ပုဒ်မ ၇ ပါအရည်အချင်းတစ်ရပ်ရပ် ပျက်ယွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ၈ ပါ ရွေးချယ်ခံပိုင်ခွင့်မရှိသော  အချက်တစ်ရပ်ရပ် ပေါ်ပေါက်ခြင်း၊
(ခ)
မိမိအကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခု အတွက်ဖြစ်စေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အလွဲသုံးစားပြုခြင်း၊
(ဂ) 
ကောင်စီဝင်အဖြစ် တာဝန်ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်နိုင်ရန် လုံလောက်သည့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်မှုမရှိခြင်း၊
(ဃ)
အကြောင်းတစ်ခုခုဖြင့် တစ်ဆက်တည်း သုံးလထက်ပို၍ တာဝန်ထမ်း ဆောင်နိုင်ခြင်း မရှိဘဲ ပျက်ကွက်ခြင်း။
၁၉။
ကောင်စီဝင် တစ်ဦးဦးသည် ရာထူးသက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ မိမိသဘော ဆန္ဒ အလျောက် ရာထူးမှ နုတ်ထွက်လိုလျှင်    ထိုသို့နုတ်ထွက်လိုကြောင်း နိုင်ငံတော် သမ္မတထံ စာဖြင့် တင်ပြပြီး ရာထူးမှ နုတ်ထွက်နိုင်သည်။
၂၀။
ကောင်စီဝင်တစ်ဦးသည် ပုဒ်မ ၁၈ အရ တာဝန်မှရပ်စဲရန် ဆုံးဖြတ်ခြင်း ခံရလျှင် ရှင်းလင်းချေပခွင့်ရှိသည်။
၂၁။
ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ တာဝန်မှရပ်စဲခံရခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ကွယ်လွန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ အခြားအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်စေ ကောင်စီဝင် ရာထူးနေရာလစ်လပ်လျှင် ကောင်စီဝင်အသစ်ခန့်အပ် တာဝန်ပေးခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍   ဤဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ လစ်လပ်သည့် ရာထူးနေရာတွင် ဖြည့်စွက် ခန့်ထားနိုင်သည်။ ထိုသို့ဖြည့်စွက်ခန့်ထားခြင်း ခံရသည့်ပုဂ္ဂိုလ်၏ ရာထူးသက်တမ်း သည်  မူလကောင်စီဝင်၏ ကျန်ရှိသည့် ရာထူးသက်တမ်း အတွက်သာ ဖြစ်စေရ မည်။  မူလကောင်စီဝင်၏ ရာထူး သက်တမ်း အနည်းဆုံးခြောက်လ ကျန်ရှိမှသာ ဖြည့်စွက် ခန့်ထားရမည်။
အခန်း (၆)
ကောင်စီ၏ လုပ်ငန်းစည်းမျဉ်းများ၊ ရုံးအဖွဲ့နှင့် ရန်ပုံငွေ
၂၂။
ကောင်စီသည် -
(က)
လုပ်ငန်းတာဝန်များဆောင်ရွက်ရာတွင် အစည်းအဝေးကို အနည်းဆုံး တစ်လတစ်ကြိမ် ကျင်းပရမည်။ အစည်းအဝေးကို ဥက္ကဋ္ဌက ခေါ်ယူ ကျင်းပရမည်။ 
(ခ)
ဥက္ကဋ္ဌ မရှိလျှင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် ကောင်စီဝင် အနည်းဆုံး သုံးဦးက တောင်းဆိုလျှင် အစည်းအဝေးကို ခေါ်ယူကျင်းပရမည်။
(ဂ)
အစည်းအဝေးတွင် ဥက္ကဋ္ဌက သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရမည်။ ဥက္ကဋ္ဌ မရှိလျှင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌက သဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရမည်။ နှစ်ဦးစလုံး မရှိလျှင်  တက်ရောက်လာသည့်   ကောင်စီဝင်များမှ တစ်ဦးကို သဘာပတိ အဖြစ် တင်မြှောက်ရမည်။
(ဃ)
သဘာပတိအပါအဝင် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ ကောင်စီဝင် ငါးဦး ရှိလျှင် အစည်းအဝေး အထမြောက်သည်။
၂၃။
ကောင်စီသည်   ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို   တက်ရောက်လာသည့် ကောင်စီဝင် များ၏   ဆန္ဒမဲပေါ်တွင်အခြေခံ၍   ဆုံးဖြတ်ရမည်။  ဆန္ဒမဲအရေအတွက် တူညီနေ ပါက သဘာပတိ၏ မဲဖြင့်ဆုံးဖြတ်ရမည်။
၂၄။
ကောင်စီသည် သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ရုံးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
၂၅။
ကောင်စီသည်    ရုံးအဖွဲ့အတွက်    လိုအပ်သော ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်း စည်းကမ်း များ၊ လစာစရိတ်နှင့် ခံစားခွင့်များကို သတ်မှတ်ပေးရမည်။
၂၆။
ရုံးအဖွဲ့သည် လုပ်ငန်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ရာတွင် ကောင်စီ၏ ညွှန်ကြားချက်နှင့် အညီ ရုံးအဖွဲ့အကြီးအကဲ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်။
၂၇။
ကောင်စီသည် အောက်ပါရန်ပုံငွေများကို လက်ခံနိုင်သည် -
(က)
ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ထောက်ပံ့ငွေ၊
(ခ)
စေတနာအလျောက် လှူဒါန်းငွေများ၊
(ဂ)
ဝန်ဆောင်မှုမှ ရငွေများ။
၂၈။
ကောင်စီ၏ နှစ်စဉ်အရအသုံး ခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းကို ဝန်ကြီးဌာန၏ နှစ်စဉ် အရအသုံး ခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းတွင် ပါဝင်ရေးဆွဲရမည်။
၂၉။
ကောင်စီမှတင်သွင်းသည့် ကောင်စီ၏ နှစ်စဉ်အရအသုံး ခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းကို ဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ထံ တင်ပြ၍ ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေ အရအသုံးဆိုင်ရာ  ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။ ယင်း၏ အသုံးစရိတ်များကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့်အညီ သုံးစွဲရမည်။
၃၀။
(က)
ကောင်စီသည်   နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာကို   ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးမှ စစ်ဆေးပြီးသော စာရင်းများနှင့်အတူ အများပြည်သူအား အသိပေးရမည်။ နှစ်စဉ် အစီရင်ခံစာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များ ပါဝင်ရမည် -
(၁)
ပြီးခဲ့သောနှစ်အတွက် ရည်မှန်းချက်များအပေါ် အကောင် အထည် ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်မှု အခြေအနေနှင့် လာမည့်နှစ်အတွက် ရည်မှန်းချက်များ၊
(၂) 
ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) ပါ    အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်မှုများ၏ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များ၊
(၃)
နှစ်စဉ်ဝင်ငွေနှင့် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၏ စစ်ဆေးချက် အကျဉ်းချုပ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက် အလက်များ၊
(၄) 
လာမည့်နှစ်အတွက် ရသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်း၊
(၅)
အများပြည်သူထံမှ တိုင်ကြားချက်များ၊ အကြံပြုချက်များ၊ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များ။
(ခ)
ကောင်စီသည် နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာကို နိုင်ငံတော်သမ္မတထံ အစီရင်ခံတင်ပြ ရမည်။
အခန်း (၇)
လိုင်စင်
၃၁။
(က)
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လို သူသည်-
(၁)
သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကို စတင်လုပ်ကိုင်ခြင်းမပြုမီ လိုင်စင်ရရှိရန် သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ကောင်စီသို့ လျှောက်ထားနိုင်သည်။
(၂)
အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါက ယင်းအဖွဲ့အစည်းကို ကိုယ်စားပြုသူက လျှောက်ထား နိုင်သည်။
(ခ)
လျှောက်ထားသူသည်  အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများကို တင်သွင်း လျှောက်ထားရမည် -
(၁)
လုပ်ငန်းအမည်နှင့် လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊
(၂)
အသေးစိတ်အချက်အလက်များပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းစီမံချက်၊
(၃)
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အသေးစိတ်စီမံချက်၊
(၄) 
အစီအစဉ်တင်ဆက်မှု စီမံချက်၊
(၅)
ကောင်စီက သတ်မှတ်ထားသည့် လိုအပ်ချက်များ။
၃၂။
လိုင်စင်ရရှိပြီးနောက် သက်ဆိုင်ရာ လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့် နေ့ရက်မှစ၍ တစ်နှစ် အတွင်း ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ စတင် ဆောင်ရွက်ရမည်။
၃၃။
လိုင်စင်ကို အခြားသူ သို့မဟုတ် အခြားအဖွဲ့အစည်းသို့ လွှဲပြောင်းပေးလိုပါက ကောင်စီ၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်ကို ကြိုတင်ရယူပြီးမှသာ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
၃၄။
ကောင်စီသည် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒ၊ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ၏ အကျိုးအမြတ်နှင့် ဈေးကွက်အခြေအနေတို့ကို အခြေခံပြီး ပြည်သူ လူထု အကျိုးစီးပွားအတွက် လိုင်စင်ချထားပေးရာတွင် အောက်ပါမူဝါဒ အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်-
(က)
လူဦးရေ သိပ်သည်းမှု များပြားသော ဒေသများ၌ စီးပွားရေးအရ ထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများအတွက် ဈေးပြိုင်စနစ် ကျင့်သုံးခြင်း၊  
(ခ)
လူဦးရေသိပ်သည်းမှုနည်းပါးသောဒေသများ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ လူမှု အသိုက်အဝန်း အတွက် ရည်ရွယ်သည့် စီးပွားဖြစ် မဟုတ်သည့် လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်းကို စိစစ်ခွင့်ပြုခြင်း၊
(ဂ)
သက်ဆိုင်ရာလိုင်စင်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကိစ္စရပ်များကို အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း။
၃၅။
(က)
ကောင်စီသည် လိုင်စင်လျှောက်ထားမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါ သတ်မှတ်ချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည် -
(၁)
ဘဏ္ဍာရေး ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမှုနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အလားအလာများ၊
(၂)
နည်းပညာပိုင်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိမှု၊
(၃)
လျှောက်ထားသူ၏ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းနှင့် ယင်းနှင့်ဆက်စပ်သည့် လုပ်ငန်း နယ်ပယ် ဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံ၊
(၄)
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အကျိုးပြုနိုင်မည့် အလား အလာကို ဖော်ညွှန်းပေးနိုင်မှု၊
(၅)
အစီအစဉ်များ၏ အရည်အသွေး မြင့်မားတိုးတက်လာစေရန်နှင့် အကြောင်းအရာပိုင်းဆိုင်ရာ မတူကွဲပြားမှုများကို တင်ဆက်နိုင်ရေး အကျိုးပြုနိုင်မည့် အလားအလာအားဖော်ညွှန်း ပေးနိုင်မှု၊
(၆)
မီဒီယာလုပ်ငန်းများ ပိုင်ဆိုင်မှုအရေအတွက်၊ ပိုင်ဆိုင်မှု ပုံသဏ္ဌာန် နှင့် အနေအထား၊
(၇)
မီဒီယာလုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်မှုတွင်  အများပြည်သူ၏ သဘောထားအမြင် များကို ဖော်ဆောင်သည့် မီဒီယာဗဟုဝါဒနှင့် မတူကွဲပြားမှုများကို   ခိုင်မာအားကောင်းလာစေသည့် အားထုတ်ကြိုးပမ်းမှု၊
(၈)
ကောင်စီက အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်သည့် အခြား သတ်မှတ် ချက်များ။
(ခ)
လိုင်စင်လျှောက်ထားစဉ်က ပါဝင်သည့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အဆိုပြု ချက်များနှင့်  အစီအစဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆိုပြုချက်များကို ပြောင်းလဲခြင်း မပြုရ။
၃၆။
ကောင်စီသည် ပုဒ်မ ၃၁ အရ လိုင်စင်လျှောက်ထားချက်ကို ရရှိသည့် အခါ  ပုဒ်မ ၃၅ ပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်၍ လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် လိုင်စင် ထုတ်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။
၃၇။
ကောင်စီသည် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သူများထံမှ ကောက်ခံရရှိသော လိုင်စင်ကြေးများကိုဝန်ကြီးဌာန၏ ငွေစာရင်းမှ တစ်ဆင့် ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာ ရန်ပုံငွေသို့ ပေးသွင်းရမည်။
၃၈။
လိုင်စင်များ၏ သက်တမ်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
(က)
အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှု ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း လုပ်ငန်း
(၁)
ရေဒီယိုအသံထုတ်လွှင့်ခြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင် ခုနစ်နှစ်၊
(၂)
ရုပ်မြင်သံကြား ထုတ်လွှင့်ခြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင် ၁၀ နှစ်။
(ခ)
စီးပွားရေးအရထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း
(၁)
ရေဒီယိုအသံထုတ်လွှင့်ခြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင် ခုနစ်နှစ်၊
(၂)
ရုပ်မြင်သံကြား ထုတ်လွှင့်ခြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင် ၁၀ နှစ်။
(ဂ)
စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း
(၁)
ရေဒီယိုအသံထုတ်လွှင့်ခြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင် ခုနစ်နှစ်၊
(၂)
ရုပ်မြင်သံကြား ထုတ်လွှင့်ခြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင် ၁၀ နှစ်။
(ဃ)
ဌာနပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း
(၁)
ရေဒီယိုအသံထုတ်လွှင့်ခြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင် ခုနစ်နှစ်၊
(၂)
ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်ခြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင် ၁၀ နှစ်။
(င)
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း အစီအစဉ်ဖြန့်ဖြူးရေး ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း လုပ်ငန်းလိုင်စင် ၁၅ နှစ်။
၃၉။
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလိုင်စင် ရရှိထားသူ သည် လိုင်စင်သက်တမ်း တိုးမြှင့်နိုင်ရေးအတွက် လိုင်စင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသည့် နေ့မှ ၄၅ ရက်အတွင်း သက်တမ်းတိုးပေးရန် ကောင်စီသို့ သတ်မှတ်ချက်နှင့် အညီ လျှောက်ထားရမည်။
၄၀။
ကောင်စီသည် လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးပေးရန် လျှောက်ထားချက်ကို လက်ခံ ရရှိသည့်အခါ လိုင်စင်သက်တမ်းကာလအတွင်း အောက်ပါအချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ငြိစွန်းကြောင်းတွေ့ရှိပါက သက်တမ်းတိုးပေးရန် ငြင်းပယ်နိုင်သည်-
(က)
ဤဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လည်းကောင်း၊ ကောင်စီ ၏ မူဝါဒ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် လိုင်စင်ပါ စည်းကမ်းချက်များ ကိုလည်းကောင်း ဖောက်ဖျက်ခြင်း၊
(ခ)
လိုင်စင်သက်တမ်းအတွင်း တစ်နည်းနည်းဖြင့် မသမာမှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ကြောင်း တွေ့ရှိရခြင်း၊
(ဂ)
လိုင်စင်သက်တမ်း တိုးပေးရန်မသင့်သည့် အများပြည်သူ အကျိုး စီးပွားနှင့် ဆန့်ကျင်သော အကြောင်းတစ်ရပ်ရပ် ပေါ်ပေါက်ခြင်း။
၄၁။
ကောင်စီသည် -
(က)
ပုဒ်မ ၄၀ ပါအကြောင်းတစ်ရပ်ရပ်နှင့် ငြိစွန်းခြင်းမရှိပါက လိုင်စင် သက်တမ်း တိုးပေးရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ခ)
ပုဒ်မခွဲ (က) အရ သက်တမ်းတိုးပေးရာတွင် အောက်ပါအချက်များကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားနိုင်သည်။ လိုင်စင်သက်တမ်းအတွင်း -
(၁)
တင်ဆက်သော အစီအစဉ်များ၏ အရည်အသွေးမြင့်မားမှု၊ အမျိုး အစား စုံလင်မှုနှင့် ကွဲပြားခြားနားမှု၊
(၂)
နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားတို့အတွက် တာဝန်သိစိတ်ဖြင့် ဆောင်ရွက် နိုင်မှု၊
(၃)
မီဒီယာလုပ်ငန်း ပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အများပြည်သူ၏ သဘောထား အမြင်များကို ဖော်ဆောင်သည့် မီဒီယာဗဟုဝါဒနှင့် မတူကွဲပြား ခြားနားသည့် မီဒီယာ အမျိုးအစားများ အပေါ်တွင် အကျိုး သက်ရောက်မှု။
၄၂။
ကောင်စီသည် အောက်ပါအခြေအနေတစ်ရပ်ရပ်ပေါ်ပေါက်ပါက လိုင်စင်ကို ရုပ်သိမ်းနိုင်သည် -
(က)
လိုင်စင်ရရှိပြီး နေ့ရက်မှစတင်၍ တစ်နှစ်အတွင်း ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်နိုင်မှု မရှိခြင်း၊
(ခ)
ကောင်စီ၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ သုံးလထက်ကျော်လွန်၍ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းကို ဆိုင်းငံ့ထားခြင်း သို့မဟုတ် ရပ်ဆိုင်းထားခြင်း၊
(ဂ)
ကောင်စီ၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ လိုင်စင်ကို အခြားပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းသို့ လွှဲပြောင်းပေးခြင်း၊
(ဃ)
ခွဲဝေသတ်မှတ်ပေးထားသည့် ရေဒီယို လှိုင်းနှုန်းစဉ်များနှင့် လွှမ်းခြုံ ထုတ်လွှင့်ရမည့် ဧရိယာများ၊ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း နည်းပညာနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ အတွက်    စက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေခံလိုအပ်ချက်များ၊ အစီအစဉ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများ၊ အခန်း (၉) ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ဤဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များကို ဖောက်ဖျက်ခြင်း။
၄၃။
လိုင်စင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးပြီးနောက် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း သက်တမ်း တိုးမြှင့်ရေးအတွက် လျှောက်ထားရန် ပျက်ကွက်ပါက ကောင်စီက သက်ဆိုင်ရာ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ကို ရပ်စဲနိုင်သည်။
၄၄။
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းသည် သက်ဆိုင်ရာ ထုတ်လွှင့်မှုကို ၁၂ လ တစ်ဆက်တည်း ဆိုင်းငံ့ထားခြင်း သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းကို ရပ်ဆိုင်းထားခြင်းပြုလျှင် လိုင်စင်သည် အလိုအလျောက် ပျက်ပြယ်သည်။
၄၅။
ကောင်စီသည် -
(က)
အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှု ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း၊ စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းနှင့် ဌာနပိုင် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံ ထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတို့၏လိုင်စင်ကြေးကို သီးခြား သတ်မှတ်ပေးရမည်။
(ခ)
စီးပွားရေးအရ ထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း အစီအစဉ် ဖြန့်ဖြူးရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတို့၏ လိုင်စင်ကြေးကို အဖွဲ့၏ သဘောတူ ညီချက်အရ သီးခြားသတ်မှတ်ပေးရမည်။
အခန်း(၈)
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ အများပြည်သူ ဝန်ဆောင်မှု ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်း
၄၆။
အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှု ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်းသည် ပြည်သူအတွက်ဖြစ်ပြီး ပြည်သူက ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းပြုသည့် လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ယင်းသည် နိုင်ငံရေးအရ စွက်ဖက်မှုနှင့် စီးပွားရေးအင်အားစုများ၏ ဖိအားမှ ကင်းလွတ်သည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ရမည်။ အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှု ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံ ထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်းမှတစ်ဆင့် နိုင်ငံသားများအား ပြန်ကြားပေးခြင်း၊ ပညာပေးခြင်းနှင့် ဖျော်ဖြေပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
စီးပွားရေးအရ ထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း  ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ
၄၇။
စီးပွားရေးအရ ထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများတွင် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ လိုအပ်သော ရာထူးများ အတွက် နိုင်ငံခြားသားပညာရှင်များကို ကောင်စီ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ငှားရမ်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
၄၈။
စီးပွားရေးအရ ထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများကို တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများက မတည် ရင်းနှီးခွင့်နှင့် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပြီး စုစုပေါင်းမတည်ရင်းနှီးငွေ၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း ထက် မပိုသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် နိုင်ငံခြားသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းများ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုလည်း ခွင့်ပြုနိုင်သည်။
၄၉။
လိုင်စင်လျှောက်ထားသည့်အခါ လျှောက်ထားသူများသည် ယင်းအဖွဲ့အစည်း၏ ပိုင်ဆိုင်မှု ပုံသဏ္ဌာန်နှင့် အနေအထားကို ကောင်စီနှင့် အများပြည်သူထံသို့    လူထု ဆက်သွယ်ရေး  မီဒီယာများမှတစ်ဆင့်  တင်ပြရမည်။ လိုင်စင်ခွင့်ပြုချက် ရရှိပြီး နောက် ပိုင်ဆိုင်မှုအနေအထား ငါးရာခိုင်နှုန်း ပြောင်းလဲမှုရှိသည့်အခါတိုင်း ကောင်စီသို့ တင်ပြရမည်။
၅၀။
စီးပွားရေးအရ ထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတွင် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်အနေဖြင့်ဖြစ်စေ၊ စီးပွားရေး အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုအနေဖြင့်ဖြစ်စေ ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက သတ်မှတ်ထားသည့် ရုပ်မြင် သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မှုဇုန်တစ်ခုအတွင်း ရုပ်မြင်သံကြား ထုတ်လွှင့်ခြင်း လုပ်ငန်းနှင့် ရေဒီယိုအသံထုတ်လွှင့်ခြင်း လုပ်ငန်းတစ်ခုစီထက် ပို၍ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မပြု။ သို့ရာတွင် ဤပြဋ္ဌာန်းချက်သည် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း အစီအစဉ်များ၊ ဖြန့်ဖြူးရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနှင့် အခြား ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း များကို ပူးတွဲ လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် မသက်ဆိုင်စေရ။
၅၁။
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မှုဇုန်တစ်ခုတွင် ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာ လုပ်ငန်းကို ဖြစ်စေ၊ ပုဂ္ဂလိကရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းကို ဖြစ်စေ ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ငန်းတစ်ခုကို ရာနှုန်းပြည့်ပိုင်ဆိုင် ထားပါက အခြားလုပ်ငန်းတစ်ခုကို ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းထက်ပို၍ ခွင့်မပြုရ။
၅၂။
ပုဒ်မ ၅၀ နှင့် ပုဒ်မ ၅၁ တွင် ဖော်ပြထားသည့် မီဒီယာ ဈေးကွက်ရှာခြင်းနှင့် ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်မှု ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်ခြင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သည့် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများနှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်များကို ကောင်စီက ရေးဆွဲ ထုတ်ပြန်ရမည်။
၅၃။
စီးပွားရေးအရ ထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများသည် အောက်ပါလုပ်ငန်းများမှ ဝင်ငွေနှင့်ထောက်ပံ့မှုများကို လက်ခံ နိုင်သည် -
(က)
စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ၊
(ခ)
စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့မှုများ၊
(ဂ)
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်နွှယ် သော အခြားလုပ်ငန်းများ။
၅၄။
ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တစ်နှစ်ကုန်ဆုံးသည့်အခါတိုင်း စီးပွားရေးအရထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများသည် နှစ်ချုပ် အစီရင်ခံစာနှင့် နှစ်ချုပ်ဘဏ္ဍာရေး အစီရင်ခံစာတို့ကို ကောင်စီက သတ်မှတ် ထားသည့် ပုံစံအတိုင်း တင်သွင်းရမည်။ ကောင်စီသည် ယင်းနှစ်ချုပ် ဘဏ္ဍာရေး အစီရင်ခံစာကို လျှို့ဝှက်အဆင့် သတ်မှတ်သိမ်းဆည်းထားရမည်။ အစီရင်ခံစာတွင် အောက်ပါအချက်များပါဝင်ရမည် -
(က)
ဈေးကွက်အခြေအနေ၊ ရှယ်ယာဝင်များ၏ အမည်စာရင်း၊ အမြတ်ဝေစု ခွဲဝေမှု ရာခိုင်နှုန်း၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ရလဒ်များစသည်တို့ အပါအဝင် လုပ်ငန်း လည်ပတ်မှုနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊
(ခ) 
ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များနှင့် အမှုဆောင်အရာရှိများ ပေါင်းစပ် ဖွဲ့စည်းမှု၊
(ဂ)
ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံစနစ်၊
(ဃ)
အထောက်အထားများ၊ အစီအစဉ်ဇယားများ၊
(င)
ကောင်စီမှ လိုအပ်သည့် အခြားသတင်းအချက်အလက်များ။
စီးပွားဖြစ် မဟုတ်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်  အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ
၅၅။
စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများသည် အောက်ပါအချက်များကို အခြေခံ၍ ဆောင်ရွက်ရမည်-
(က)
ယင်းလုပ်ငန်းသည် နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေး အကျိုးအမြတ်အတွက် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်း မဟုတ်သည့်အပြင် နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေး အကျိုးအမြတ် တစ်ခုခုအတွက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခု၏ အစိတ်အပိုင်းလည်း မဖြစ်စေရ။
(ခ)
အဓိက ဦးတည်ချက်သည် သက်ဆိုင်ရာ လူမှုအသိုက်အဝန်းများ အတွက် ပြန်ကြားရေး၊ ပညာပေးရေးနှင့် ဖျော်ဖြေရေး လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်း ပေးရန် ဖြစ်သည်။
(ဂ)
ယင်းလုပ်ငန်းသည် သက်ဆိုင်ရာ လူမှုအသိုက်အဝန်းနှင့် ဆက်စပ်မှု ရှိကြောင်း ကောင်စီက ကျေနပ် လက်ခံနိုင်စေမည့် လုံလောက်သည့် အထောက်အထားကို ပြသရမည်။
၅၆။
ကောင်စီသည် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ အတွက် သတ်မှတ်ခွဲဝေပေးထားသည့် လှိုင်းနှုန်း၏ အနည်းဆုံး ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကို စီးပွားဖြစ် မဟုတ်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများအတွက် လျာထားရမည်။
၅၇။
ကောင်စီသည်  စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ထူထောင်ရေးအတွက် အားပေးရန်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်ရန် ရိုးရှင်းလွယ်ကူသည့် လိုင်စင်ဆိုင်ရာ မူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများကို ရေးဆွဲထုတ်ပြန်ရမည်။
၅၈။
စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများသည် အောက်ပါတို့ကို လက်ခံနိုင်သည် -
(က)
သက်ဆိုင်ရာ ဒေသခံများ၏ စေတနာအလျောက် ထည့်ဝင်လှူဒါန်းငွေများ၊
(ခ)
ပြည်တွင်းပြည်ပမှ  ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများ၏ နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ  ကြိုတင်ပြဋ္ဌာန်းချက်များ မပါဝင်သော စေတနာအလျောက် လှူဒါန်း မှုများ၊
(ဂ)  
ဒေသဆိုင်ရာ ကြော်ငြာများမှ ရရှိသောဝင်ငွေများ၊
(ဃ)
ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ ရောင်းချခြင်းမှရရှိသော အမြတ်အစွန်းများ၊
(င) 
ယင်းတို့၏လုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်၍ ဥပဒေနှင့်အညီရရှိသော ဝင်ငွေများ။
၅၉။
စီးပွားဖြစ် မဟုတ်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း များသည် ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တစ်နှစ်ကုန်ဆုံးတိုင်း နှစ်ချုပ်ဘဏ္ဍာရေး အစီရင်ခံစာများ ကို ကောင်စီသို့ တင်သွင်းရမည်။
၆၀။
စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း များသည် သက်ဆိုင်ရာ လူမှုအသိုက်အဝန်း၏ အကျိုးစီးပွားကို ဖော်ဆောင်နိုင်မည့် အစီအစဉ်များနှင့် မူဝါဒများကို ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရန်၊ အခက်အခဲများ၊ ပြဿနာ များနှင့် ယင်းတို့ကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနည်းများကို စုပေါင်း ညှိနှိုင်းသုံးသပ် ရန်နှင့် ဘဏ္ဍာရေး အခြေအနေ အပါအဝင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် ပြီးမြောက်မှု အစီရင်ခံစာ များကို တင်ပြနိုင်ရန်၊ အဆိုပါ လူမှုအသိုက်အဝန်းတွင် ပါဝင်သူများ၊ ကိုယ်စားလှယ် များ စုံညီပါဝင်သော အစည်းအဝေးပွဲများကို အနည်းဆုံး တစ်နှစ် တစ်ကြိမ် ပုံမှန် ကျင်းပပေးရမည်။
ဌာနပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ
၆၁။
ဌာနပိုင်ရုပ်မြင် သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း များသည် အောက်ပါတို့မှ ဝင်ငွေကိုလက်ခံနိုင်သည် -
(က)
ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေ၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ဘဏ္ဍာ ရန်ပုံငွေ၊
(ခ)
ကြော်ငြာခရငွေ၊
(ဂ)
ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ ရောင်းချခြင်းမှရရှိသော ဝင်ငွေ။
၆၂။
ဌာနပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအားလုံး သည် နှစ်ချုပ် အစီရင်ခံစာနှင့် နှစ်ချုပ်ဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံစာတို့ကို  ကောင်စီသို့ တင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ကောင်စီသည် နှစ်ချုပ်ဘဏ္ဍာရေး အစီရင်ခံစာကို လျှို့ဝှက် အဆင့်သတ်မှတ် သိမ်းဆည်းထားရမည်။ ယင်းအစီရင်ခံစာ၌ ပုဒ်မ ၅၄ တွင် ဖော်ပြထားသည့် ကဏ္ဍများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်များ ပါဝင် ရမည်။
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း အစီအစဉ် ဖြန့်ဖြူးရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ
၆၃။
(က)
မူရင်းရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းပြုသူများမှ ထုတ်လုပ်ပြီး ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း အစီအစဉ် ဖြန့်ဖြူးရေး ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများမှ  ဖြန့်ဖြူးသည့် အစီအစဉ်များအတွက် ကောင်စီက သတ်မှတ် သည့် အစီအစဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ ဖြစ်စေရေးကို မူရင်း ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းပြုသူများက တာဝန်ယူရမည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လိုင်စင်ပြုလုပ်ထားခြင်းမရှိသည့်   ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်   အသံ ထုတ်လွှင့်ခြင်း အစီအစဉ်များအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် အစီ အစဉ် ပိုင်းဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ ဖြစ်စေရေး ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း အစီအစဉ် ဖြန့်ဖြူးရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတွင် တာဝန်ရှိသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
(ခ)
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက် ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံဖမ်းယူခြင်း ဆိုင်ရာ ဂြိုဟ်တု စလောင်းများ၊ ဂြိုဟ်တုရုပ်မြင်သံကြားဖမ်းစက်များ၊ ယင်းတို့ နှင့် ဆက်စပ်သည့်ပစ္စည်းများသည် အဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့် စံနှုန်း သတ်မှတ် ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရမည်။
၆၄။
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း အစီအစဉ် ဖြန့်ဖြူးရေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း များသည် ရုပ်သံလိုင်းထုတ်လွှင့်ရာတွင် အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာရမည် -
(က)
ထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်သံလိုင်း စုစုပေါင်း၏ အနည်းဆုံး ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် ပြည်တွင်းမှ ထုတ်လုပ်သည့် ရုပ်သံလိုင်းများ ဖြစ်ရမည်၊
(ခ)
ထုတ်လွှင့်သည့် အခပေး ရုပ်သံလိုင်း စုစုပေါင်း၏ အနည်းဆုံး ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် အခမဲ့ရုပ်သံလိုင်းများ ဖြစ်ရမည်။
၆၅။
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းအစီအစဉ် ဖြန့်ဖြူးရေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ အနေဖြင့် အောက်ပါတို့မှ ဝင်ငွေကိုလက်ခံနိုင်သည် -
(က)
ကြည့်ရှုခပေးသွင်းငွေ၊
(ခ)
ရုပ်သံလိုင်းငှားရမ်းခ၊
(ဂ)
ကြော်ငြာခရငွေ၊
(ဃ)
အမှတ်တရ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ ရောင်းချမှုမှရရှိသော အမြတ်အစွန်းများ၊
(င)
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်သော တရားဝင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ ရရှိသည့် ဝင်ငွေများ။
၆၆။
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်    အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း အစီအစဉ်     ဖြန့်ဖြူးရေး ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ အနေဖြင့် နှစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာနှင့် နှစ်ချုပ်ဘဏ္ဍာရေး အစီရင်ခံစာတို့ကို ကောင်စီသို့ တင်သွင်းရမည်။ ယင်းအစီရင်ခံစာ၌ ပုဒ်မ ၅၄ တွင် ဖော်ပြထားသည့် ကဏ္ဍများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အချက်များပါဝင်ရမည်။
အခန်း (၉)
အစီအစဉ်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ
၆၇။
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ခိုင်မာစေရေး အတွက်    သက်ဆိုင်ရာ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်    အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများသည်  အောက်ပါသတ်မှတ်ချက်များ   အတိုင်းဆောင်ရွက်ရမည် -
(က)
မြန်မာဘာသာနှင့်  အခြားတိုင်းရင်းသား ဘာသာတစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍     တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့်     ထုတ်လွှင့်သည့် ရေဒီယို အသံထုတ် လွှင့်ခြင်း လုပ်ငန်းများတွင် ထုတ်လွှင့်သော အစီအစဉ်များ၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း သည် ပြည်တွင်းတွင် ထုတ်လုပ်သည့် အစီအစဉ်များ ဖြစ်ရမည်။
(ခ)
တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် စီးပွားရေးအရ ထုတ်လွှင့်သည့် မူရင်း ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်သည့် လိုင်းများမှ တစ်နေ့တာ ထုတ်လွှင့်သော အစီအစဉ်များ၏ အနည်းဆုံး ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်  ပြည်တွင်းမှ ထုတ်လုပ်သော အစီအစဉ်များဖြစ်ရမည်။
(ဂ)
တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် စီးပွားရေးအရ ထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်မြင် သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများသည် ထုတ်လွှင့်မှု အစီအစဉ်၏ အနည်းဆုံး ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ပြည်တွင်းမှ လွတ်လပ်သည့် အစီအစဉ်ထုတ်လုပ်သူများ၏ အစီအစဉ်များကို အသုံးပြု ရမည်။ ယင်းသို့ ထုတ်လုပ်သည့် အစီအစဉ်များ၏ အနည်းဆုံး ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ကြည့်ရှုသူ ပရိသတ်အများဆုံး အချိန်တွင် ထုတ်လွှင့်ရမည်။
၆၈။
ကောင်စီသည် ပုဒ်မ ၆၇ ပါသတ်မှတ်ချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပြီး ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း လုပ်ငန်း တစ်ခုလုံး အတွက် ဖြစ်စေ၊ သက်ဆိုင်ရာ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းအတွက်ဖြစ်စေ လုပ်ငန်းတွင်ပါဝင် ပတ်သက်သူများနှင့် ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေး ပြီးနောက် လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပေးနိုင်သည်။
၆၉။
(က)
ကလေးသူငယ်နှင့်လူငယ်များ၊ အမျိုးသမီးများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် မသန်စွမ်းသူများအတွက် ရည်ရွယ်ထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံလွှင့် အစီအစဉ်များသည် ယင်းတို့၏ အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်မြှင့် တင်ပေးသည့် အစီအစဉ်များဖြစ်ရမည်။ ကလေးသူငယ်နှင့် လူငယ်ဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များကို သတ်မှတ်အချိန်တွင် ထုတ်လွှင့်ရမည်။ ယင်းသို့သော အထူးအစီအစဉ်များ ထုတ်လွှင့်ရာတွင် မည်သည့်ပရိသတ် အမျိုးအစား အတွက်ဖြစ်သည်ဆိုသည်ကို ဖော်ပြရမည်။
(ခ)
အချို့သော အစီအစဉ်များတွင် အကြားအာရုံ ချို့ယွင်းသူများအတွက် လက် သင်္ကေတပြခြင်းနှင့် စာတန်းထိုးပြသခြင်းတို့ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
၇၀။
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများသည် ရုပ်ပုံ၊ အသံ၊ ဓာတ်ပုံနှင့် မှတ်တမ်းမှတ်ရာများကို ထုတ်လွှင့်ပြီးနောက် အနည်းဆုံး ၂၈ ရက် ထိန်းသိမ်းထားရမည်။
၇၁။
သမိုင်းတန်ဖိုးကြီးမားသော ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်သည့် အစီအစဉ် များ၏ မှတ်တမ်းတစ်စုံကို  အမျိုးသားမော်ကွန်းတိုက်နှင့် အမျိုးသား ပြတိုက်သို့ ပေးပို့ရမည်။ ယင်းအစီအစဉ်များ၏ မူပိုင်ခွင့်ကို မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်ကသာ ပိုင်ဆိုင်သည်။
၇၂။
(က)
စီးပွားရေးအရ ထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ အနေဖြင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာကြော်ငြာများကို နေ့စဉ် ထုတ်လွှင့်ချိန်အတွင်း တစ်နာရီလျှင် အများဆုံး ၁၂ မိနစ်နှုန်းဖြင့် ထုတ်လွှင့် နိုင်သည်။
(ခ)
စီးပွားရေးအရ ထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများသည် အများပြည်သူ အကျိုးအတွက် အသိပေး ထုတ်လွှင့်ခြင်းများကို အခကြေးငွေ မယူဘဲ လူမှုရေးရာ တာဝန်ကို ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သည့်အနေဖြင့် ယင်းတို့၏ ထုတ်လွှင့်ချိန်မှ ငါးရာခိုင်နှုန်းကို ခွဲဝေထုတ်လွှင့်ပေးရန် တာဝန်ရှိသည်။ ထုတ်လွှင့်ပေးရမည့် အများပြည်သူ အကျိုးအတွက် အသိပေးထုတ်လွှင့်ခြင်းများကို ကောင်စီက သတ်မှတ် နိုင်သည်။
၇၃။
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူသည် ကြော်ငြာထည့်သွင်းရန်မှအပ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ၏ ထုတ်လွှင့်ချိန်ကို ရောင်းချခြင်း မပြုရ။
၇၄။
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူသည် ပြည်တွင်း အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြု၍ ကြော်ငြာများ ရိုက်ကူး ထုတ်လုပ်ခြင်းကို အားပေးရမည်။
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ  လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်များ
၇၅။
(က)
ကောင်စီသည် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်များကို အောက်ပါ အချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ရေးဆွဲရမည် -
(၁)
ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် စာရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာ တန်ဖိုးများ၊
(၂)
မီဒီယာ လုပ်ငန်းများက ကျယ်ပြန့်စွာ လက်ခံထားသည့် စံနှုန်း သတ်မှတ်ချက်များ။
(ခ)
ယင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်များ ရေးဆွဲမှု လုပ်ငန်းစဉ် သည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့်   အများပြည်သူပါဝင်နိုင်မှုရှိရမည်။
၇၆။
ကောင်စီကလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်များကို ထုတ်ပြန်ပြီး သည့်အခါ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် အများပြည်သူ တို့ သိရှိစေရန် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသိပေးရမည်။
၇၇။
လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်များတွင် အောက်ပါအစီအစဉ် အကြောင်း အရာများနှင့် ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာစံနှုန်းများ ပါဝင်စေရမည် -
(က)
သတင်းနှင့် လတ်တလောဖြစ်ရပ် အစီအစဉ်များတွင် ညီညွတ်မျှတမှု၊ ဘက်မလိုက်မှုနှင့် တိကျမှန်ကန်မှု ရှိစေရန် ကြိုးစားဆောင်ရွက်မှု၊
(ခ)
ကလေးသူငယ်များအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု၊
(ဂ)
ကြည့်ရှုသူ၏ အသက်အပိုင်းအခြားကိုလိုက်၍ ရုပ်ရှင်နှင့် အစီအစဉ်များကို အမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ဖော်ပြမှု၊
(ဃ)
တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းများတွင် သုံးနှုန်းသည့် ဝေါဟာရ၊ အပြုအမူနှင့် တည်းဖြတ်မှု၊
(င) 
သတင်းလျှို့ဝှက်ရယူမှုနှင့် လိမ်လည်လှည့်ဖြား၍ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံ မှတ်တမ်းရယူမှု၊
(စ)
လိင်မှုဆိုင်ရာပြကွက်များ၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့် လူ့ကျင့်ဝတ်ဖောက်ဖျက်မှု ဆိုင်ရာဖော်ပြမှုများ၊ ကြမ်းတမ်းသော စကားလုံးများ သုံးနှုန်းမှု၊ ပရိသတ် များမှ ပေးပို့လာသော သတင်းစာသားများအား ထည့်သွင်း ထုတ်လွှင့်မှု တို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အများလက်ခံထားသည့် တင်ဆက်မှုပုံစံ၊ ယဉ်ကျေး သိမ်မွေ့မှုနှင့် လူမှုကျင့်ဝတ် တန်ဖိုးများနှင့်အညီ ဖော်ပြမှု၊
(ဆ)
ပြစ်မှုများနှင့် လူ့ကျင့်ဝတ်ဖောက်ဖျက်မှုများအား သတင်းရယူမှု၊
(ဇ) 
ဖြစ်ရပ်မှန် အချက်အလက်များနှင့် ထင်မြင်ယူဆချက်များအား ခွဲခြား ဖော်ပြမှု၊
(ဈ)
ဘာသာရေးဆိုင်ရာများ၊ လူနည်းစုလူမျိုးစုများ၊ အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ၊ အရွယ်မရောက်သေးသူလူငယ်များနှင့် အားနည်းချက်ရှိ သော အုပ်စုများအပေါ် ဆက်ဆံမှု၊
(ည)
လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊
(ဋ)
ပုဂ္ဂလိကလွတ်လပ်ခွင့်ကို လေးစားမှု၊
(ဌ)
လျှပ်တစ်ပြက်ရိုက်ကူးမှုပုံရိပ်နှင့် အသံများ၊
(ဍ)
ကြော်ငြာထုတ်လွှင့်ရာတွင် ပါဝင်ရမည့် အမှန်တရား။
၇၈။
(က)
ပုဒ်မ ၇၇ ပါလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်များအား ရုပ်မြင် သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများက အပြည့်အဝ လိုက်နာ အကောင်အထည်ဖော်မှု ရှိ၊ မရှိကို ကောင်စီ က စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးရန် တာဝန်ရှိသည်။
(ခ)
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ယင်း လုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသူများက လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်များပါပြဋ္ဌာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ချိုးဖောက်ကြောင်း တိုင်ကြား ချက်များကို လက်ခံ၍ အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးရန် ကောင်စီတွင် တာဝန်ရှိသည်။ အဆိုပါ တိုင်ကြားမှုများကို ကောင်စီအနေဖြင့် မှန်မှန် ကန်ကန် မျှမျှတတ ဆုံးဖြတ်ပေးရမည်။
၇၉။
ပုဒ်မ ၇၈၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါပြဋ္ဌာန်းချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ကောင်စီသည် တိုင်ကြားလွှာများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဖြေရှင်းခြင်း လုပ်ငန်း စဉ်များကို ရေးဆွဲထားရမည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်တွင် တိုင်ကြားခြင်းခံရသည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများက ပြန်လည် ဖြေရှင်းခွင့်နှင့် မေးမြန်းပိုင်ခွင့်များကို တိတိကျကျ ပေးအပ်ထားရမည်။
၈၀။
သင့်လျော်သည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပြီးနောက် ကောင်စီသည် တိုင်ကြားလွှာအပေါ်တွင် သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ပြီး ယင်းဆုံးဖြတ် ချက်ကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ကြားသူနှင့် တိုင်ကြားခံရသူသို့ ပေးပို့ရမည်။
၈၁။
တိုင်ကြားချက်ကို ပုဒ်မ ၇၈၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ဆောင်ရွက်ရာတွင် မှန်ကန်ကြောင်း တွေ့ရှိရလျှင် ကောင်စီသည် အောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့် လိုအပ်သလို အရေးယူ ဆောင်ရွက်နိုင်သည် -
(က)
သတိပေးစာ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊
(ခ) 
မှားယွင်းမှုကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်စေခြင်း၊
(ဂ) 
တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းခွင့် ထည့်သွင်းစေခြင်း၊
(ဃ)
ကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အများပြည်သူသို့ အသိပေးကြေညာစေခြင်း။
၈၂။
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာလိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကောင်စီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများအားလုံးက လိုက်နာရမည်။
၈၃။
တိုင်ကြားသူတစ်ဦးသည် ကောင်စီသို့ တိုင်ကြားနိုင်သည့်အပြင် ဥပဒေကြောင်း အရလည်း တရားရုံးသို့ တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားနိုင်သည်။
မှားယွင်း ထုတ်လွှင့်မှု အတွက် ပြင်ဆင်ချက် ထည့်သွင်းခြင်း
၈၄။
(က)
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတစ်ခုသည် မှားယွင်းထုတ်လွှင့်မှုကို သိလျှင်သိချင်း သို့မဟုတ် မှားယွင်းမှုများကို ထောက်ပြလာ၍ နစ်နာမှု တစ်စုံတစ်ရာရှိကြောင်း အမှန်တကယ် သိလျှင် သိချင်း အဆိုပါအမှားများအပေါ် ပြင်ဆင်ချက်ကို ထည့်သွင်းထုတ်လွှင့် ပေးရန် တာဝန်ရှိသည်။
(ခ)
မှားယွင်းသည့် ထုတ်လွှင့်ချက်ကို မှားယွင်းကြောင်း သိရှိပြီးနောက် ၂၄ နာရီအတွင်း သို့မဟုတ် အစောဆုံး ပြင်ဆင်ပေးနိုင်သည့် အချိန်တွင်   အမှားပြင်ဆင်ချက်ကို ထည့်သွင်းရမည်။ ထိုသို့ ပြင်ဆင်ထုတ်လွှင့်ရာတွင် မူလ ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည့် အစီအစဉ်နှင့် အနီးဆုံးအချိန်တွင် ထည့်သွင်း  ထုတ်လွှင့်ရမည်။
(ဂ)
အမှားကိုရှင်းလင်း၍ အမှန်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့် အဆိုပါ ရုပ်မြင် သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကို နစ်နာသူများက ယင်း၏ နစ်နာမှုအတွက် သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးတွင် တရားစွဲဆိုနိုင်သည့် ဥပဒေကြောင်းဆိုင်ရာ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများမှ ကင်းလွတ်သည်ဟု မမှတ်ယူရ။
တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းခွင့်
၈၅။
(က)
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ၏ ထုတ်လွှင့်ချက်တွင် အချက်အလက် မှားယွင်းမှုကြောင့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ်ရပ်၏ ဥပဒေအရ ရပိုင်ခွင့်များအား ချိုးဖောက်ခံရကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပါက ကာယကံရှင်၏ တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းချက်ကို အများပြည်သူသို့ ထုတ်ပြန်ပေးရန် တာဝန်ရှိသည်။
(ခ)
ထိုသို့ တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းချက် ထည့်သွင်းဖော်ပြမှုသည် အချက်အလက် ပိုင်းဆိုင်ရာ မှားယွင်းမှုများနှင့်သာ သက်ဆိုင်ပြီး အယူအဆအမြင် သဘော ထားများနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိစေရ။   ထို့အပြင်  ယင်းတုံ့ပြန် ဖြေရှင်းချက် သည် ကန့်ကွက်သည့် အကြောင်းအရာနှင့်သာ သက်ဆိုင်စေရမည်။
(ဂ)
တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းချက်ကို ၂၄ နာရီအတွင်း သို့မဟုတ်  အစောဆုံးဖြစ် နိုင်သည့် အချိန်တွင် ထုတ်လွှင့်ပေးရမည်။ ထိုသို့ ဖော်ပြရာတွင် မူလထုတ်လွှင့် ခဲ့သည့် အစီအစဉ်နှင့် အနီးဆုံးအချိန်တွင် ထည့်သွင်း ထုတ်လွှင့်ရမည်။
၈၆။
တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းချက်ကို ထုတ်လွှင့်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခံရသည့် ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းသည် ကောင်စီသို့ တိုင်ကြားနိုင်သည်။
အခန်း (၁၀)
စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ အရေးယူမှုများ
၈၇။
ကောင်စီက ချမှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ လိုင်စင်ဆိုင်ရာ စည်းကမ်း ချက်များနှင့် ဤဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ဖောက်ဖျက်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည့် မည်သည့်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းကိုမဆို ကောင်စီက စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အရေးယူမှုများဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
၈၈။
ကျူးလွန်မှု သို့မဟုတ် ချိုးဖောက်မှု အတိုင်းအတာနှင့် အကြိမ်အရေအတွက်ပေါ် မူတည်၍ ကောင်စီသည် အောက်ပါစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ အရေးယူမှုများ ဆောင်ရွက်နိုင်သည် -
(က)
သတိပေးစာထုတ်ပြန်ခြင်း၊
(ခ)
ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိသည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ အစီအစဉ်ကို အချိန်ကာလသတ်မှတ်၍ ယာယီဆိုင်းငံ့ခြင်း၊
(ဂ)
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်သည့် ထုတ်လွှင့်ချိန်အား ကန့်သတ်ခြင်း၊
(ဃ)
စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဒဏ်ကြေးသတ်မှတ်၍ ပေးဆောင်စေခြင်း၊
(င)
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကို အချိန်ကာလ သတ်မှတ်၍  ဆိုင်းငံ့ခြင်း၊
(စ)
လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ရန် လျှောက်ထားမှုအား ငြင်းပယ်ခြင်း၊
(ဆ)
လိုင်စင်ကို ရုပ်သိမ်းခြင်း။
၈၉။
(က)
လိုင်စင်ရရှိသူသည် ယင်းလိုင်စင်ကိုရရှိရန် မရိုးမဖြောင့်သော သဘောဖြင့် ဖြစ်စေ၊ လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန် အကြံဖြင့်ဖြစ်စေ လျှောက်ထားခဲ့ကြောင်း သော်လည်းကောင်း၊ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ဆန့်ကျင်၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသော် လည်းကောင်း တစ်နည်းနည်းဖြင့် စိစစ်တွေ့ ရှိရပါက ကောင်စီသည် ယင်းလိုင်စင်ကိုရုပ်သိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ကာလ အကန့်အသတ်ဖြင့် ရပ်ဆိုင်းခြင်း ပြုနိုင်သည်။
(ခ)
ကောင်စီသည် လိုင်စင်ကိုရုပ်သိမ်းရာတွင် အောက်ပါအချက်များကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားရမည် -
(၁)
ပုဒ်မ ၃၂ တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း စမ်းသပ် ကာလ ပြည့်မြောက်ပြီးနောက် ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်မှုကို မစတင်နိုင်ခြင်း၊
(၂)
 ကောင်စီ၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် မရယူဘဲ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံ ထုတ်လွှင့်ခြင်းကို သုံးလကြာ ရပ်ဆိုင်းထားခြင်း၊
(၃)
ကောင်စီ၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရယူဘဲ လိုင်စင်ကို အခြားသူ တစ်ဦး ထံသို့ လွှဲပြောင်းခြင်း၊
(၄)
လှိုင်းနှုန်းစဉ် ခွဲခြားသတ်မှတ်မှုနှင့် လွှမ်းခြုံဧရိယာသတ်မှတ်ချက်၊ စက်မှုဆိုင်ရာ အခြေခံလိုအပ်ချက်နှင့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ် လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာများ လိုအပ်မှုအပါအဝင် စံချိန်စံ ညွှန်းများ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ၊ ကောင်စီ၏ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဆိုင်ရာ ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအား ချိုးဖောက်ခြင်း။
၉၀။
ကောင်စီသည် စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအရ ရရှိသည့် ဒဏ်ကြေး ငွေများကို ဝန်ကြီးဌာန၏ ငွေစာရင်းမှတစ်ဆင့် ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာ ရန်ပုံငွေသို့ ပေးသွင်းရမည်။
အခန်း (၁၁)
အယူခံခြင်း
၉၁။
ပုဒ်မ ၃၆၊ ပုဒ်မ ၄၀၊ ပုဒ်မ ၄၂၊ ပုဒ်မ ၈၈၊ ပုဒ်မ ၈၉ အရ ကောင်စီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မကျေနပ်သူသည် ထိုဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်သည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ နိုင်ငံတော်သမ္မတထံ အယူခံနိုင်သည်။
အခန်း (၁၂)
တားမြစ်ချက်များ
၉၂။
မည်သူမျှလိုင်စင်မရှိဘဲ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း တစ်ရပ်ရပ်ကို လုပ်ကိုင်ခြင်း မပြုရ။
၉၃။
မည်သူမျှ လိုင်စင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးပြီးနောက် ထပ်မံ သက်တမ်းတိုးခြင်း မရှိဘဲ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ဆက်လက် လုပ်ကိုင်ခြင်း မပြုရ။
၉၄။
မည်သူမျှ ပုဒ်မ ၅၀ နှင့် ပုဒ်မ ၅၁ ပါပြဋ္ဌာန်းချက်ကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခြင်း မရှိစေရ။
၉၅။
မည်သူမျှ လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရပ်ဆိုင်းခြင်း ပြုလုပ်ထားစဉ် ကာလအတွင်း ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို လုပ်ကိုင်ခြင်း မပြုရ။
အခန်း (၁၃)
ပြစ်မှုနှင့် ပြစ်ဒဏ်များ
၉၆။
မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၉၂ ပါတားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ငွေဒဏ်ကျပ်သိန်းသုံးရာမှ  ကျပ်သိန်းငါးရာ အထိ ချမှတ်ရမည့်အပြင်  ပြစ်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သော ပစ္စည်းများကို ပြည်သူ့ ဘဏ္ဍာ အဖြစ် သိမ်းဆည်းရမည်။
၉၇။
မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၉၃ ပါတားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်းပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ငွေဒဏ် ကျပ်သိန်းငါးဆယ်မှ ကျပ်သိန်းတစ်ရာအထိ ချမှတ်ရမည်။
၉၈။
မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၉၄ ပါတားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှု ထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ငွေဒဏ် ကျပ်သိန်းတစ်ရာမှ ကျပ်သိန်း သုံးရာ အထိ ချမှတ်ရမည့်အပြင် ပြစ်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သော ပစ္စည်းများကို ပြည်သူ့ ဘဏ္ဍာ အဖြစ် သိမ်းဆည်းရမည်။
၉၉။
မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၉၅ ပါတားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်းပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ငွေဒဏ်ကျပ်သိန်းသုံးရာမှ ကျပ်သိန်းငါးရာအထိ ချမှတ်ရမည့်အပြင် ပြစ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သော ပစ္စည်းများကို ပြည်သူ့ ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းရမည်။
အခန်း(၁၄)
ကူးပြောင်းရေးကာလ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ
၁၀၀။
ဤဥပဒေအာဏာမတည်မီက ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံ ထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများသည် ဤဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းသည့်နေ့မှ တစ်နှစ် အတွင်း ဤဥပဒေနှင့်အညီ လိုင်စင်လျှောက်ထားရယူရမည်။
၁၀၁။
ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် မကိုက်ညီသည့် သဘောတူညီချက်များကို အများ ပြည်သူ အကျိုးစီးပွားနှင့်လည်းကောင်း၊ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် လည်းကောင်း အညီဖြစ်စေရန် လိုအပ်သည့် ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် ပုဒ်မ ၁၀၀ ပြဋ္ဌာန်းချက်ပါ ကာလအတွင်း အပြီးပြန်လည်ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်ရမည်။
၁၀၂။
ဤဥပဒေ အာဏာမတည်မီက ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံ ထုတ်လွှင့်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြား ချက်များသည် ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် မဆန့်ကျင်သရွေ့ ဆက်လက် ကျင့်သုံးနိုင်သည်။
၁၀၃။
ဤဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းသည့် နေ့ရက်မှ ၆ လ အတွင်း ကောင်စီကိုဖွဲ့စည်းရမည်။
အခန်း(၁၅)
အထွေထွေ
၁၀၄။
ကောင်စီဝင်များသည်   ဤဥပဒေအရ   ပေးအပ်သောတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ချိန် တွင် ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၂၁ အရ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူရမည်။
၁၀၅။
ကောင်စီသည် တရားစွဲဆိုပိုင်ခွင့်နှင့် တရားစွဲဆိုခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၁၀၆။
ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် နိုင်ရန် -
(က)
ဝန်ကြီးဌာနသည် နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်းများကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
(ခ)
အဖွဲ့နှင့် ကောင်စီတို့သည် အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။

 ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ  ကျွန်ုပ် လက်မှတ် ရေးထိုးသည်။
                                                             

(ပုံ) သိန်းစိန်                                               
နိုင်ငံတော်သမ္မတ                                           
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်                              

 

သင့်ထင်မြင်ချက်လေး ရေးခဲ့ပါ။

Please leave comments or requests to revise or update, about this law...


မိတ်ဆွေ ပြည်ထောင်စု သားရောင်းရင်းများ ခင်ဗျား... ဒီစာမျက်နှာ သို့မဟုတ် ဒီဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်ဘာပြောချင် ပါသလဲ? သင် ဘယ်လို မြင်ပါသလဲ? ထောက်ခံသလား? ကန့်ကွက်သလား? ဘယ်အပိုင်းက ခေတ်နဲ့ မညီဘူး ဖြစ်နေသလဲ? ဘယ်အပိုင်းကို ဦးစားပေး ပြင်သင့်တယ် ထင်သလဲ?
  • ကြောက်လို့ ဘာမှ မပြောဘဲ နေတာဟာ အဂတိ လိုက်စားတာပါ။ ‘ဘယာဂတိ’ လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒါတွေ ရပ်ဘို့ လိုပါတယ်။ ပွင့်လင်းတဲ့ လူ့ဘောင် တစ်ခု ဖြစ်လာဘို့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံသားတွေကို အားပေး ရပါမယ်။ ပျိုးထောင် ရပါမယ်။ မိမိအမြင်ကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးတာ၊ တိုင်ပင် နှီးနှောတာ ဒီမိုကရေစီပါ။ ဆွေးနွေးပါ။ ဝေဖန်ပါ။ အားပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးကိုယ်တိုင်လည်း အဝေဖန်ခံနိုင်အောင် ကြိုးစားရပါမယ်။  သဘောထား ကြီးအောင်ကြိုးစားပြီး။ agree to disagree ဆိုတာကို ဒီမိုကရေစီ နည်းကျ ကျင့်ကြံကြရပါမယ်။
  • မိမိ လုပ်ရပ်အားလုံးကို မိမိ တာဝန်ယူရမယ်ဆိုတာလည်း ဒီမိုကရေစီပါ။ ဆဲဆိုတာတွေ၊ မလုပ်ဘဲ ချက်ကျလက်ကျ ပြောဆိုဆွေးနွေး စေချင်ပါတယ်။ မေတ္တာရပ်ခံ လိုပါတယ်။ 
  • မတရားတာတွေ ဒီမိုကရေစီနည်းနဲ့ ရပ်တန့်ဘို့က ဒီလို ဆွေးနွေးဘို့ များများ လိုပါတယ်။ ဒီမှာ ဆွေးနွေးတာတွေကို law-maker တွေ၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေ မြင်အောင်၊ ဖတ်ဖြစ်အောင် ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစား နေပါတယ်။ 
  • ကမ္ဘာမှာ အတိုးတက်ဆုံး အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ဆိုတာ ကမ္ဘာမှာ ဥပဒေ အများဆုံး ရှိတဲ့ တိုင်းပြည်ပါ။ ဆိုလိုတာက ချုပ်ချယ်မှု အများဆုံး တိုင်းပြည်ပါ။ ကာကွယ်သင့်တာတွေကို အကာအကွယ် အများဆုံး ပေးတဲ့ တိုင်းပြည်ပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာ ကမ္ဘာမှာ အလွတ်လပ်ဆုံး တိုင်းပြည်ပါ။ မိမိတို့ ချစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို the land of opportunities ဖြစ်လာအောင် ဝိုင်းဝန်း အကြံပေး ကြပါ။ ပြုပြင် ပေးကြပါလို့ နှိုးဆော် လိုက်ပါရစေ။

/ အယ်ဒီတာဒါလေး ကြိုက်မလားလို့...


ဒီဥပဒေထဲမှာ ဘာတွေ ပြင်သင့်သလဲ? ဆွေးနွေးကြည့်ပါ။
What are needed to be revised in this law?

ဖွဲ့စည်းပုံကို သင့်ဖုန်းပေါ်မှာ ဖတ်နိုင်

Myanmar constitution app for Androidယခု လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို သင့် Android ဖုန်းပေါ်မှာ အလွယ်တကူ ဖတ်နိုင်အောင် mobile app ထုတ်ထားပါတယ်။ အခမဲ့ ရယူနိုင်ပါတယ်။ Myanmar Constitution app for Android mobiles. Download here.

ကက က္က

CSR project by Myanmars.NET

 
Welcome to Myanmar Laws Archive. This is a CSR (corporate social responsibility) project by Myanmars.NET for legal knowledge education program to our people. The law does not excuse people, because they do not know. Myanmar laws are based on English common law, so that it is very similar to many laws in United States, United Kingdom, Australia, Singapore, or Malaysia.

We also have a CSR policy that we do NOT do new businesses with alcoholic, cigarette, and MLM businesses.