မြန်မာဘာသာ

Myanmar Law Center


   

မြန်မာ ဥပဒေများ (Myanmar Laws)

2015-12-22 - မြန်မာနိုင်ငံ ယစ်မျိုးအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

မြန်မာနိုင်ငံ ယစ်မျိုးအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၆၆။)
၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လဆန်း ၁၁ ရက်
(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက်)ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဌာန်းလိုက်သည်။
၁။
ဤဥပဒေကို မြန်မာနိုင်ငံ ယစ်မျိုးအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။
၂။
မြန်မာနိုင်ငံ ယစ်မျိုးအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၊ ပုဒ်မခွဲ (ဌ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄)၊ ပုဒ်မ ၁၁၊ ပုဒ်မ ၁၃၊  ပုဒ်မ ၃၀၊ ပုဒ်မခွဲ (ဆ) နှင့် ပုဒ်မ ၃၃ တို့ကို ပယ်ဖျက်ရမည်။
၃။
မြန်မာနိုင်ငံ ယစ်မျိုးအက်ဥပဒေတွင် ပါရှိသော “the Excise Commissioner” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “the Director General of the General Administration Department” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့် အစားထိုးရမည်။
၄။
မြန်မာနိုင်ငံ ယစ်မျိုးအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၆၊ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် (ဂ) တို့တွင် ပါရှိသော "the Excise Department" ဆိုသည့် စကားရပ်ကို "the General Administration Department" ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့် အစားထိုးရမည်။
၅။
မြန်မာနိုင်ငံ ယစ်မျိုးအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၀ တွင် ပါရှိသော "shall be punishable with imprisonment which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand kyats or with both." ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “shall be punishable with imprisonment for a term from a minimum of six months to a maximum of two years, or shall be liable to fine with a minimum of one million kyats to a maximum of two million kyats or with both.” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့် အစားထိုးရမည်။
၆။
မြန်မာနိုင်ငံ ယစ်မျိုးအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၁ တွင် ပါရှိသော “shall be punishable with imprisonment which may extend to one year and shall also be liable to fine.” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “shall be punishable with imprisonment for a term from a minimum of one year to a maximum of three years and shall also be liable to fine with a minimum of  two million kyats to a maximum of three million kyats.” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့် အစားထိုးရမည်။
၇။
မြန်မာနိုင်ငံ ယစ်မျိုးအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၄ တွင် ပါရှိသော shall be punishable with imprisonment which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand kyats or with both.” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “shall be punishable with imprisonment for a term from a minimum of six months to a maximum of one year, or shall be liable to fine with a minimum of two-hundred thousand kyats to a maximum of four-hundred thousand kyats or with both.” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့် အစားထိုးရမည်။
၈။
မြန်မာနိုင်ငံ ယစ်မျိုးအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၇ တွင် ပါရှိသော “shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand kyats, or with both.” ဆိုသည့်စကားရပ်ကို “shall be punishable with imprisonment for a term from a minimum of three months to a maximum of six months, or shall be liable to fine with a minimum of one-hundred thousand kyats to a maximum of two-hundred thousand kyats, or with both.” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့် အစားထိုးရမည်။
၉။
မြန်မာနိုင်ငံ ယစ်မျိုးအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၈၊ ပုဒ်မခွဲ (၁) တွင် ပါရှိသော “or of selling or administering any intoxicating drug or knowingly permits any place owned or occupied by him or under his control to be kept or used for such purposes,” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို ပယ်ဖျက်ရမည်။
၁၀။
မြန်မာနိုင်ငံ ယစ်မျိုးအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၈၊ ပုဒ်မခွဲ (၁) တွင် ပါရှိသော “shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to two thousand kyats or with both.” ဆိုသည့်စကားရပ်ကို “shall be punishable with imprisonment for a term from a minimum of six months to a maximum of one year, or shall be liable to fine with a minimum of two-hundred thousand kyats to a maximum of four-hundred thousand kyats or with both.” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့် အစားထိုးရမည်။
၁၁။
မြန်မာနိုင်ငံယစ်မျိုးအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၈၊ ပုဒ်မခွဲ (၂) ပုဒ်မခွဲငယ် (က) နှင့် (ဂ)တို့တွင် ပါရှိသော “or of selling or administering any intoxicating drug” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို ပယ်ဖျက်ရမည်။
၁၂။
မြန်မာနိုင်ငံ ယစ်မျိုးအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၉ တွင် ပါရှိသော “shall be punishable with fine which may extend to two hundred kyats.” ဆိုသည် စကားရပ်ကို “shall be punishable with fine a minimum of thirty thousand kyats to a maximum of fifty thousand kyats.” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့် အစားထိုးရမည်။
၁၃။
မြန်မာနိုင်ငံ ယစ်မျိုးအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၄၀၊ အပိုဒ်ခွဲ (၁) တွင် ပါရှိသော “may be liable be punishable with fine which may extend to five hundred kyats.” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “may be liable be punishable with fine a minimum of thirty thousand kyats to a maximum of fifty thousand kyats.” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့် အစားထိုးရမည်။
၁၄။
မြန်မာနိုင်ငံ ယစ်မျိုးအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၄၁ တွင် ပါရှိသော “he shall be punishable in case (a) with fine which may extend to two hundred kyats, and in case (b) or case (c) with
fine which may extend to five hundred kyats.” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “he shall be punishable in case (a) with fine a minimum of thirty thousand kyats to a maximum of fifty thousand kyats, and in case (b) or case (c) with fine a minimum of fifty thousand kyats to a maximum of one-hundred thousand kyats.” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့် အစားထိုးရမည်။
၁၅။
မြန်မာနိုင်ငံ ယစ်မျိုးအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၄၂၊ အပိုဒ်ခွဲ (၁) တွင် ပါရှိသော “he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to one thousand kyats, or with both.” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “he shall be punishable with imprisonment for a term from a minimum of six months to a maximum of one year, or with fine a minimum of two-hundred thousand kyats to a maximum of four-hundred thousand kyats or with both.” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့် အစားထိုးရမည်။
၁၆။
မြန်မာနိုင်ငံ ယစ်မျိုးအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၄၂၊ အပိုဒ်ခွဲ (၂) တွင် ပါရှိသော “he shall be punishable with fine which may extend to two hundred kyats.” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “he shall be punishable with fine a minimum of thirty thousand kyats to a maximum of fifty thousand kyats.” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့် အစားထိုးရမည်။
၁၇။
မြန်မာနိုင်ငံယစ်မျိုးအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၄၄၊ အပိုဒ်ခွဲ(က) တွင် ပါရှိသော “or any apparatus for administering any intoxicating drug,” ဆိုသည့်စကားရပ်ကို ပယ်ဖျက်ရမည်။

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။

 
(ပုံ) သိန်းစိန်                                                            
နိုင်ငံတော်သမ္မတ                                                        
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်                                         

သင့်ထင်မြင်ချက်လေး ရေးခဲ့ပါ။

Please leave comments or requests to revise or update, about this law...


မိတ်ဆွေ ပြည်ထောင်စု သားရောင်းရင်းများ ခင်ဗျား... ဒီစာမျက်နှာ သို့မဟုတ် ဒီဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်ဘာပြောချင် ပါသလဲ? သင် ဘယ်လို မြင်ပါသလဲ? ထောက်ခံသလား? ကန့်ကွက်သလား? ဘယ်အပိုင်းက ခေတ်နဲ့ မညီဘူး ဖြစ်နေသလဲ? ဘယ်အပိုင်းကို ဦးစားပေး ပြင်သင့်တယ် ထင်သလဲ?
  • ကြောက်လို့ ဘာမှ မပြောဘဲ နေတာဟာ အဂတိ လိုက်စားတာပါ။ ‘ဘယာဂတိ’ လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒါတွေ ရပ်ဘို့ လိုပါတယ်။ ပွင့်လင်းတဲ့ လူ့ဘောင် တစ်ခု ဖြစ်လာဘို့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံသားတွေကို အားပေး ရပါမယ်။ ပျိုးထောင် ရပါမယ်။ မိမိအမြင်ကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးတာ၊ တိုင်ပင် နှီးနှောတာ ဒီမိုကရေစီပါ။ ဆွေးနွေးပါ။ ဝေဖန်ပါ။ အားပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးကိုယ်တိုင်လည်း အဝေဖန်ခံနိုင်အောင် ကြိုးစားရပါမယ်။  သဘောထား ကြီးအောင်ကြိုးစားပြီး။ agree to disagree ဆိုတာကို ဒီမိုကရေစီ နည်းကျ ကျင့်ကြံကြရပါမယ်။
  • မိမိ လုပ်ရပ်အားလုံးကို မိမိ တာဝန်ယူရမယ်ဆိုတာလည်း ဒီမိုကရေစီပါ။ ဆဲဆိုတာတွေ၊ မလုပ်ဘဲ ချက်ကျလက်ကျ ပြောဆိုဆွေးနွေး စေချင်ပါတယ်။ မေတ္တာရပ်ခံ လိုပါတယ်။ 
  • မတရားတာတွေ ဒီမိုကရေစီနည်းနဲ့ ရပ်တန့်ဘို့က ဒီလို ဆွေးနွေးဘို့ များများ လိုပါတယ်။ ဒီမှာ ဆွေးနွေးတာတွေကို law-maker တွေ၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေ မြင်အောင်၊ ဖတ်ဖြစ်အောင် ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစား နေပါတယ်။ 
  • ကမ္ဘာမှာ အတိုးတက်ဆုံး အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ဆိုတာ ကမ္ဘာမှာ ဥပဒေ အများဆုံး ရှိတဲ့ တိုင်းပြည်ပါ။ ဆိုလိုတာက ချုပ်ချယ်မှု အများဆုံး တိုင်းပြည်ပါ။ ကာကွယ်သင့်တာတွေကို အကာအကွယ် အများဆုံး ပေးတဲ့ တိုင်းပြည်ပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာ ကမ္ဘာမှာ အလွတ်လပ်ဆုံး တိုင်းပြည်ပါ။ မိမိတို့ ချစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို the land of opportunities ဖြစ်လာအောင် ဝိုင်းဝန်း အကြံပေး ကြပါ။ ပြုပြင် ပေးကြပါလို့ နှိုးဆော် လိုက်ပါရစေ။

/ အယ်ဒီတာ

ဒီဥပဒေထဲမှာ ဘာတွေ ပြင်သင့်သလဲ? ဆွေးနွေးကြည့်ပါ။
What are needed to be revised in this law?

ဖွဲ့စည်းပုံကို သင့်ဖုန်းပေါ်မှာ ဖတ်နိုင်

Myanmar constitution app for Androidယခု လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို သင့် Android ဖုန်းပေါ်မှာ အလွယ်တကူ ဖတ်နိုင်အောင် mobile app ထုတ်ထားပါတယ်။ အခမဲ့ ရယူနိုင်ပါတယ်။ Myanmar Constitution app for Android mobiles. Download here.

ကက က္က

CSR project by Myanmars.NET

 
Welcome to Myanmar Laws Archive. This is a CSR (corporate social responsibility) project by Myanmars.NET for legal knowledge education program to our people. The law does not excuse people, because they do not know. Myanmar laws are based on English common law, so that it is very similar to many laws in United States, United Kingdom, Australia, Singapore, or Malaysia.

We also have a CSR policy that we do NOT do new businesses with alcoholic, cigarette, and MLM businesses.