ပြည်ထောင်စု အဘိဓာန်

"ဩ"    to    "ဩဋ္ဌဇ"

ဩ, ဩကာသ, ဩကာသလောက, ဩဂုတ်, ဩဇဂုဏ်, ဩဇာ, ဩဇာကိုက်, ဩဇာခံ, ဩဇာခံ, ဩဇာစူး, ဩဇာညောင်း, ဩဇာတည်, ဩဇာတိက္ကမ, ဩဇာထက်, ဩဇာဓာတ်, ဩဇာပေး, ဩဇာရှိ, ဩဇာလွှမ်း, ဩဇာအာဏာ, ဩဋ္ဌဇ, တို့၏ အဓိပ္ပါယ်များကို တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အမျိုးမျိုးဖြင့် အောက်တွင် ဖော်ပြထား ပါသည်။

အင်္ဂလိပ်/English[arch] word inserted in speech to denote deference.

ဩကာသ

အင်္ဂလိပ်/English1 submission for grant of exculpation prefacing a prayer. / 2 [Pali gr ] locative case.

ဩကာသလောက

အင်္ဂလိပ်/Englishworld of nature.

ဩဂုတ်

အင်္ဂလိပ်/EnglishAugust.

ဩဇဂုဏ်

အင်္ဂလိပ်/English[rhet] consistency to the theme when abridging or expanding on it.

ဩဇာ

အင်္ဂလိပ်/English1 nutrient. / 2 [of soil] enricher. / power; authority; influence. / order; command. / sweet sop.

ဩဇာကိုက်

အင်္ဂလိပ်/Englishbe able to exert one’s authority.

ဩဇာခံ

အင်္ဂလိပ်/Englishtake orders; be obedient.

ဩဇာခံ

အင်္ဂလိပ်/Englishtake orders; be obedient.

ဩဇာစူး

အင်္ဂလိပ်/Englishbe able to exert one’s authority.

ဩဇာညောင်း

အင်္ဂလိပ်/Englishbe able to exert one’s authority.

ဩဇာတည်

အင်္ဂလိပ်/Englishbe able to exert one’s authority.

ဩဇာတိက္ကမ

အင်္ဂလိပ်/Englishpower; authority; influence. / order; command. / sweet sop.

ဩဇာထက်

အင်္ဂလိပ်/Englishbe powerful; be influential.

ဩဇာဓာတ်

အင်္ဂလိပ်/Englishnutrient.

ဩဇာပေး

အင်္ဂလိပ်/Englishexercise one’s power; throw one’s weight about [fig].

ဩဇာရှိ

အင်္ဂလိပ်/Englishhave power or influence.

ဩဇာလွှမ်း

အင်္ဂလိပ်/Englishhave power or influence over someone or sth.

ဩဇာအာဏာ

အင်္ဂလိပ်/Englishpower; authority; influence.

ဩဋ္ဌဇ

အင်္ဂလိပ်/English[gram] labial.

Do you use MyTel ?

Which mobile telephone company (or sim card company) do you use in Myanmar? MPT, Ooredoo, Telenor, or MyTel? Please me invite you to a brief survey.

အဘိဓာန်တွင် ရှာဖွေပါ -- Search

We have 34 guests and no members online

page views so far.