"ဩ"    to    "ဩဋ္ဌဇ"

ဩ, ဩကာသ, ဩကာသလောက, ဩဂုတ်, ဩဇဂုဏ်, ဩဇာ, ဩဇာကိုက်, ဩဇာခံ, ဩဇာခံ, ဩဇာစူး, ဩဇာညောင်း, ဩဇာတည်, ဩဇာတိက္ကမ, ဩဇာထက်, ဩဇာဓာတ်, ဩဇာပေး, ဩဇာရှိ, ဩဇာလွှမ်း, ဩဇာအာဏာ, ဩဋ္ဌဇ, တို့၏ အဓိပ္ပါယ်များကို တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အမျိုးမျိုးဖြင့် အောက်တွင် ဖော်ပြထား ပါသည်။

အင်္ဂလိပ်/English[arch] word inserted in speech to denote deference.

ဩကာသ

အင်္ဂလိပ်/English1 submission for grant of exculpation prefacing a prayer. / 2 [Pali gr ] locative case.

ဩကာသလောက

အင်္ဂလိပ်/Englishworld of nature.

ဩဂုတ်

အင်္ဂလိပ်/EnglishAugust.

ဩဇဂုဏ်

အင်္ဂလိပ်/English[rhet] consistency to the theme when abridging or expanding on it.

ဩဇာ

အင်္ဂလိပ်/English1 nutrient. / 2 [of soil] enricher. / power; authority; influence. / order; command. / sweet sop.

ဩဇာကိုက်

အင်္ဂလိပ်/Englishbe able to exert one’s authority.

ဩဇာခံ

အင်္ဂလိပ်/Englishtake orders; be obedient.

ဩဇာခံ

အင်္ဂလိပ်/Englishtake orders; be obedient.

ဩဇာစူး

အင်္ဂလိပ်/Englishbe able to exert one’s authority.

ဩဇာညောင်း

အင်္ဂလိပ်/Englishbe able to exert one’s authority.

ဩဇာတည်

အင်္ဂလိပ်/Englishbe able to exert one’s authority.

ဩဇာတိက္ကမ

အင်္ဂလိပ်/Englishpower; authority; influence. / order; command. / sweet sop.

ဩဇာထက်

အင်္ဂလိပ်/Englishbe powerful; be influential.

ဩဇာဓာတ်

အင်္ဂလိပ်/Englishnutrient.

ဩဇာပေး

အင်္ဂလိပ်/Englishexercise one’s power; throw one’s weight about [fig].

ဩဇာရှိ

အင်္ဂလိပ်/Englishhave power or influence.

ဩဇာလွှမ်း

အင်္ဂလိပ်/Englishhave power or influence over someone or sth.

ဩဇာအာဏာ

အင်္ဂလိပ်/Englishpower; authority; influence.

ဩဋ္ဌဇ

အင်္ဂလိပ်/English[gram] labial.

Do you use MyTel ?

Which mobile telephone company (or sim card company) do you use in Myanmar? MPT, Ooredoo, Telenor, or MyTel? Please me invite you to a brief survey.

အဘိဓာန်တွင် ရှာဖွေပါ -- Search

We have 43 guests and no members online

page views so far.