2004-5-12 – အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေ

အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေ (နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ဥပဒေအမှတ် ၅/၂ဝဝ၄) ၁၃၃၆ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လဆန်း ၁၂ ရက် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီသည် အောက်ပါဥပဒေကို ပြဌာန်းလိုက်သည်။ အခန်း (၁) အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက် ၁။...

2004-08: The Law Amending the Control of Money Laundering Law

The Union of Myanmar The State Peace and Development Council The Law Amending the Control of Money Laundering Law (The State Peace and Development Council Law No. 8/2004) The 5th Waning Day of Thadingyut, 1366 M.E. (2nd November, 2004) The State Peace and Development...

2004-07: The Law Repealing the National Intelligence Bureau Law

Promulgation of Law Repealing National Intelligence Bureau Law and Dissolution of the National Intelligence Bureau YANGON, 22 Oct — At present, the State is in the process of establishing a developed and discipline-flourishing democratic State, and as it is found that...

2004-06: The Law Amending the Myanmar Aircraft Act

The Union of Myanmar The State Peace and Development Council The Law Amending the Myanmar Aircraft Act (The State Peace and Development Council Law No 6 I 2004) The 10th Waxing Day of Wakhaung, 1366 ME (25th August, 2004 ) The State Peace and Development Council...

2004-05: The Electronic Transactions Law

The Union of Myanmar The State Peace and Development Council The Electronic Transactions Law ( The State Peace and Development Council Law No. 5/2004 ) The 12th Waxing of Kason 1366 M.E. (30th April, 2004) The State Peace and Development Council hereby enacts the...

2004-04: The Mutual Assistance in Criminal Matters Law

The Union of Myanmar The State Peace and Development Council The Mutual Assistance in Criminal Matters Law (The State Peace and Development Council Law No. 4/2004) The 10th Waxing of Kason 1366 ME ( 28th April, 2004 ) The State Peace and Development Council hereby...